КОНТАКТ

 Службена адреса: Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола
  ул. Партизанска б.б (Комплекс Касарна)
  7000 Битола
 Кабинет: 16


 Е-пошта за студенти: sonja.manchevska.studenti@gmail.com

Напомена: При контакт по е-пошта задолжително наведете име и презиме; за студенти е-пораката дополнително треба да содржи податоци за студиска програма и број на индекс (досие).


Термини за консултации за периодот од 19.02.2018 - 10.06.2018

Вторник: x - x часот
Четврток: x - x часот

Термини за настава летен семестар учебна 2017/2018

ден: x
ден: x

Напомена:  Евентуалното отсуство на предметниот наставник од предавања и/или термините за консултации ќе биде навремено објавено во делот СООПШТЕНИЈА