КОНТАКТ

 Службена адреса: Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола
  ул. Партизанска б.б (Комплекс Касарна)
  7000 Битола
 Кабинет: 16


 Е-пошта за студенти: sonja.manchevska.studenti@gmail.com

Напомена: При контакт по е-пошта задолжително наведете име и презиме; за студенти е-пораката дополнително треба да содржи податоци за студиска програма и број на индекс (досие).


Термини за консултации за периодот од 25.09.2017 - 24.12.2017

Среда: 13:45 - 14:45 часот
Петок: 12:00 - 13:00 часот

Термини за настава зимски семестар учебна 2017/2018

Вторник: 8, 9, 10 час (13:50 - 16:15 часот)
Среда: 6, 7 час (12:10 - 13:45 часот)
Петок: 7, 8, 9 час (13:00 - 15:25 часот)

Напомена:  Евентуалното отсуство на предметниот наставник од предавања и/или термините за консултации ќе биде навремено објавено во делот СООПШТЕНИЈА