คำชี้แจงแผนการสอนคละชั้น

คำชี้แจง

          สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้คละชั้นสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  นำมาจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้คละชั้น คือ สอนเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยเดียวกันตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 โดยมีเนื้อหาสาระไล่จากง่ายไปยากตามลำดับชั้น ทำให้ครูสามารถสอนนักเรียนได้มากกว่า 1 ชั้นเรียน ภายในห้องเดียวกัน และนักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ตามระดับความสามารถ

          ในการดำเนินงานดังกล่าว มีข้อเสนอแนะจากครูผู้สอนซึ่งนำแผนการจัดการเรียนรู้คละชั้นไปสอนตั้งแต่ปี 2552 พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรน้อย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ควรอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนโดยการจัดทำกำหนดการสอนเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้า สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำกำหนดการสอนคละทุกชั้นตั้งแต่ ป.1 - ป.6 ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปเลือกจัดคละชั้นได้ตามบริบทของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นเรียนทุกปี            หากชั้นใดสอนเป็นชั้นเดี่ยวก็สามารถดำเนินการได้ทันที

          ขอขอบคุณคณะทำงานจัดทำกำหนดการสอนคละชั้น ป.1-ป.6 ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทุกฝ่าย

 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เมษายน 2554

Comments