Členské a spôsob úhrady členskéhoVýška ročného príspevku pre členov SSS bola stanovená a odsúhlasená na zasadnutí Valného zhromaždenia Slovenskej sklárskej spoločnosti konanom dňa 10.12.2009 v Trenčíne, nasledovne:

·        Individuálne členstvo: 5 €

·        Kolektívne členstvo: 50 €

Ročný príspevok je splatný do 30.4. bežného roku. Členský príspevok sa uhrádza bankovým prevodom na účet Spoločnosti vedenom v Slovenskej Sporiteľni.

Pre lepšiu identifikáciu platby prosíme v informáciách pre prijímateľa uviesť meno a účel platby.

Číslo účtu: 0063676083/0900

ĉ
Jozef Kraxner,
15. 8. 2013, 16:07