Poslanie a ciele spoločnosti


Slovenská sklárska spoločnosť je neziskové záujmové združenie občanov s právnou subjektivitou, ktorého poslaním je rozvoj vedy, techniky, technológie, umenia a školstva v odvetví skla prostredníctvom prenosu nových poznatkov v danej oblasti a v oblastiach súvisiacich so sklom.

Cieľom spoločnosti je podieľať sa na vytváraní optimálnych podmienok dynamického rozvoja odvetvia skla, dobrého mena sklárskeho priemyslu, vedy, techniky, technológie, umenia a školstva v skle a usilovať sa o čo najlepšie meno slovenského skla doma i v zahraničí.


      Ċ
      Jozef Kraxner,
      18. 8. 2013, 13:04