Podrečany

 
Podrečany - 
 chotár obce leží v juhozápadnej časti Slovenské­ho rudohoria, na rozhraní Cinobanského predhoria a Lučenskej kotliny. Severozápadnú časť chotára budujú horniny kohútskej zóny veporika (migmatity, svory, amfibolity a i.). V juhovýchodnej časti vystupuje neogén, a to íly, piesky a štrky poltárskej formácie s ostrovčekmi bazanitov a bazaltov finálneho vulkanizmu. Na J od obce vystupuje malý ostrovček gemeridného karbónu vo fácii tmavých bridlíc s polohami karbonátov.
Magnezitová mineralizácia - na J od obce v oblasti kóty Hŕbok a Psota sa nachádza väčšie magnezitové ložisko, ktoré malo v oxidačnej zóne vyvinuté reziduálne druhotné ložisko železitých okrov. Ložisko magnezitu bolo objavené r. 1952 pri prieskume starých banských prác na železo. Ťažba sa začala r. 1956, rozsiahlym povrchovým lomom, neskôr sa prešlo na podzemnú ťažbu.
Primárne minerály - ankerit, dolomit, grafit, chalkopyrit, chlority, kalcit, kremeň, magnezit, mastenec, muskovit, pyrit, tetraedrit.
Sekundárne minerály - anhydrit, aragonit, azurit, bassanit, dolomit, epsomit, hexahydrit, limonit, malachit, palygorskit, sadrovec.
 
                        
                  Jedna z mnohých krásnych mineralogických lokalít na Slovensku                                                          Nádherná farba vody láka vykúpať sa
 
                        
                   Čerstvý nález aragonitu pripravený na prevoz - 25 x 20 x 20 cm                                               Aragonit, čerstvý nález - niekedy okolo roku 2006
 
                        
                                          V roku 2004 bola voda ešte takto nízko                                                                             A takto vyzerala hladina vody v roku 2009
 
                        
                            Jesenný opar nad zatápajúcim sa ložiskom                                        Naozaj pekná vzorka aragonitu - 10 x 7 x 6 cm, kryštály do 4 cm
 
Comments