ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
 

1

การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 
22/03/2561 
 
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น กรุงเทพฯ
 

1

โครงสร้างโปรแกรมสร้างสุขในชุมชน
 
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 
26/01/2561 
 
อาจารย์กัลยกร ไชยมงคล
 
2
 
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 
26/01/2561  
   
อาจารย์กัลยกร ไชยมงคล


วันที่  5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
 

1

การส่งเสริมความสุข 5 มิติ ในชมรมผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 
26/01/2561 

นายนิตย์ ทองเพชรศรี
 2การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สุงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 
26/01/2561  
  
นางสาวจิรนันท์ ปุริมาตย์
แนวทางพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการดูแลสังคมจิตใจของผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 
09/02/2561   
   
ดร.สนธยา มณีรัตน์


วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 

1

ผลการดำเนินงานวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร
22/01/2561 

นพ. ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา
 2
 
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร  
22/01/2561
 
นพ. ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา 
3การรายงานข้อมูลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น  โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร   
22/01/2561
 
อ. รัชดาวรรณ์  แดงสุข 
 
 
การประชุมปรึกษารายกรณีในสถานศึกษา 
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 
22/01/2561 
  
อ. ศศกร วิชัย 
 
5
 
Communication with adolescent 
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 
 22/01/2561
   
อ. ศศกร วิชัย 
 6

โปรแกรมบันทึกผลแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6 - 11 ปีโครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร  
 22/01/2561
 
 
7
 
แบบรายงานเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร  
 22/01/2561
 


วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
 
1
 
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 

โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 
20/12/2560 

นพ. ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา 

 
2
  
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
www.facebook.com 
14/12/2560
 
อ. ศศกร วิชัย
 
3
 
การเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตความรุนเเรงในวัยรุ่น
 
www.facebook.com  
14/12/2560
 
อ. ศศกร วิชัย
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตและปัญหาทางด้านสุขภาพจิต โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร  
20/12/2560
 
นพ. วิญญู ชะนะกุล 

 
 
การดูแลผู้ป่วยฆ่าตัวตาย 

 โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร 
20/12/2560
  
นพ. วิญญู ชะนะกุล 
  
6
 
หลักและเทคนิคการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต
www.facebook.com   
14/12/2560

อ. วัลลี ธรรมโกสิทธิ์