Privacy verklaring Slender You Sliedrecht

Slender You Sliedrecht, gevestigd aan de Van Goghstraat 85, 3362 XX te Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Goghstraat 85 3362 XX Sliedrecht

http://www.sliedrechtslenderyou@gmail.com

+31(0) 184 499366

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden volgens onze algemene voorwaarden.

Slender You Sliedrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw correspondentie en telefonisch verkeer.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Slender You Sliedrecht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gezondheid (incl. eventueel medicijngebruik)

Bijzonderheden gezondheid

​Eventuele klantenkaarten zijn alleen door de medewerkers inzichtelijk en wordt niet gedigitaliseerd maar veilig bij ons opgeslagen.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Slender You Sliedrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om de activiteit op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een activiteit te kunnen laten doen.

Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.

Het afhandelen van uw betaling

Eventueel verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Slender You Sliedrecht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.​

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Slender You Sliedrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Slender You Sliedrecht) tussen zit.

 

HOE (LANG) WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Slender You Sliedrecht bewaart uw persoonsgegevens en de rapportage van de behandelingen (die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek) op papier en deze worden in een afgesloten kast en afgesloten praktijkruimte bewaard. Slender You Sliedrecht houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaren van Slende You Sliedrecht en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 

Klantenbestand

Bewaartermijn: Zolang u onze klant wil zijn of 2 jaar na de laatste behandeling of indien u aangeeft dat u de gegevens direct verwijderd wilt hebben.

Reden Personalia:

Het afhandelen van uw betaling

Eventueel verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten, prijzen en producten

Onze diensten naar u toe te kunnen leveren

Nieuwsbrief (momenteel niet van toepassing)

Bewaartermijn: Totdat je jezelf afmeldt

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Slender You Sliedrecht deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Slender You Sliedrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming die wij d.m.v. onze Algemene Voorwaarden van u hebben.

 

Slender You Sliedrecht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen en bedrijven:

Site via Google
Strato

Administratie kantoor Kraayeveld waar de boekhouding wordt gecontroleerd.​

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Slender You Sliedrecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Slender You sliedrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sliedrechtslenderyou.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Slender You sliedrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Slender You Sliedrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sliedrechtslenderyou@gmail.com