สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2
 จุดเทียนแสดงความอาลัย

YouTube Video


ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 สพป.สท.2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป. ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย นางชลธิชา พยัคฆ์พงศ์ ประธานกรรมการ และนางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง กรรมการและเลขาฯ
                          


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารน่ารู้