หน้าหลัก/รายงานความคืบหน้า


ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ขอ/สาขาวิชาที่ขอ   ความคืบหน้า
1 น.ส.ภักดิ์ศานณัฏฐ์  หอยสกุลผศ./การศึกษาปฐมวัย อยู่ระหว่างกระบวนการ
2ดร.นกุล  โสตถิพันธุ์   ผศ./พลศึกษา  อยู่ระหว่างกระบวนการ
3ดร.มะลิ ประดิษฐแสงผศ./การศึกษา  กำลังทาบทามผู้ทรง 
4 น.ส.รักษิณา หยดย้อยผศ./การศึกษาพิเศษ  กำลังทาบทามผู้ทรง 
5น.ส.นิดาริน จุลวรรณ ผศ./ภาษาไทยกำลังทาบทามผู้ทรง
6นางชนกพร ประทุมทอง  ผศ./การศึกษาปฐมวัย กำลังทาบทามผู้ทรง 
7 ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ ผศ./การแนะแนวและการให้คำปรึกษากำลังทาบทามผู้ทรง
8ร.กนกกร ศิริสุข ผศ./การบริหารการศึกษา กำลังทาบทามผู้ทรง 
9ดร.ชุติมา จันทรจิตร ผศ./เทคโนโลยีการศึกษากำลังทาบทามผู้ทรง 
10 ดร.รุจิราพรรณ  คงช่วย ผศ./การศึกษา กำลังทาบทามผู้ทรง 
11 นางพรรณรอง  ฐิติพรวณิชผศ./การศึกษา กำลังทาบทามผู้ทรง 
12 ดร.ปรีดา  เบ็ญคารผศ./การศึกษา กำลังทาบทามผู้ทรง 
13นายอิบรอฮิม  ยี่สุ่นทรงผศ./พลศึกษา  กำลังทาบทามผู้ทรง  
14 นางสาวรุ่งรังสิมา  สัตยาไชย  ผศ./แนะแนว  กำลังทาบทามผู้ทรง 
15 นางสาวสุธัญญา  ฐิโตปการ ผศ./การศึกษากำลังทาบทามผู้ทรง 
16นางสาวนิศารัตน์  บุญมีผศ./การศึกษาปฐมวัยกำลังทาบทามผู้ทรง  
17นางสาววิมลวรรณ  มีบุญ ผศ./การศึกษากำลังทาบทามผู้ทรง
18 นายพลากร  นัคราบัณฑิต  ผศ./พลศึกษา  กำลังทาบทามผู้ทรง
ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ขอ/สาขาวิชาที่ขอ   ความคืบหน้า
1ดร.ธิติมา พานิชย์   ผศ./วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร กำลังทาบทามผู้ทรง  
2ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวนผศ./พืชศาสตร์ กำลังทาบทามผู้ทรง  
ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ขอ/สาขาวิชาที่ขอ   ความคืบหน้า
1นางสาวอมรรัตน์ บุญสว่าง ผศ./ออกแบบอยู่ระหว่างกระบวนการ
2ดร.จรรย์สมร  ผลบุญผศ./นาฏศิลป์ไทย อยู่ระหว่างกระบวนการ
3นางสาวศศิธร  วิศพันธุ์ ผศ./ออกแบบประยุกต์ศิลป์อยู่ระหว่างการประเมินของผู้ทรง
4 นายรัชวิช  มุสิการุณ ผศ./ดนตรีไทยอยู่ระหว่างการประเมินของผู้ทรง
5 นางสาวตถาตา สมพงศ์ ผศ./ศิลปะการแสดงอยู่ระหว่างกระบวนการ
6ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี ผศ./ออกแบบประยุกต์ศิลป์ กำลังทาบทามผู้ทรง
7นางอริยา  กัณฑลักษณ์ ผศ./ทัศนศิลป์ กำลังทาบทามผู้ทรง 
8ดร.กรฤต  นิลวานิช   ผศ./ดนตรีกำลังทาบทามผู้ทรง
9 นายวิชัย  มีศรี  ผศ./ดนตรีกำลังทาบทามผู้ทรง
ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ขอ/สาขาวิชาที่ขอ   ความคืบหน้า
1 นางสาวคุลยา  ศรีโยมผศ./เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการประเมินของผู้ทรง
2 นายศุภชัย  ชัยณรงค์ ผศ./วิศวกรรมอุตสาหการอยู่ระหว่างกระบวนการ
3 นางสาวอรสา  แนมใสผศ./เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างการประเมินของผู้ทรง
4นายเสกสรร   ชะนะ ผศ./โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กำลังทาบทามผู้ทรง 
5นายลัญฉกร  นิลทรัตน์ ผศ./โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กำลังทาบทามผู้ทรง 
6นายศุภชัย  แก้วจัง ผศ./เทคโนโลยีการจัดการ กำลังทาบทามผู้ทรง
ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ขอ/สาขาวิชาที่ขอ   ความคืบหน้า
1นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม ผศ./คหกรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างกระบวนการ
2ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ ผศ./วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการประเมินของผู้ทรง
3ดร.ปวีณา ดิกิจ ผศ./เทคโนโลยีชีวภาพ ขาดผู้ทรง 2 ท่าน
4ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ ผศ./เทคโนโลยีชีวภาพ ขาดผู้ทรง 1 ท่าน
5นายอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง ผศ./คณิตศาสตร์ กำลังทาบทามผู้ทรง
6นางสาวพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย ผศ./ฟิสิกส์ขาดผู้ทรง 1 ท่าน
7นางสาวมูรณี ดาโอะ ผศ./ฟิสิกส์ ขาดผู้ทรง 2 ท่าน
8ดร.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง ผศ./ฟิสิกส์กำลังทาบทามผู้ทรง
9น.ส.หิรัญวดี สุวิบูรณ์   ผศ./วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขาดผู้ทรง 1 ท่าน
10 นางสายใจ  เพชรคงทอง   ผศ./คณิตศาสตร์ทั่วไปกำลังทาบทามผู้ทรง
11  นางอัจฉรา  เพิ่ม ผศ./เทคโนโลยีชีวภาพ  กำลังทาบทามผู้ทรง 
12  นายชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ  ผศ./ฟิสิกส์กำลังทาบทามผู้ทรง 
1ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ  รศ./คหกรรมศาสตร์ กำลังทาบทามผู้ทรง  
14 ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว  รศ./วิทยาการคอมพิวเตอร์  กำลังทาบทามผู้ทรง 
ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ขอ/สาขาวิชาที่ขอ   ความคืบหน้า
1 นางสาวเปรมภาว์  ด้วงทองผศ./เศรษฐศาสตร์ ขาดผู้ทรงอีก 1 ท่าน
2 นางชูตา  แก้วละเอียดผศ./เศรษฐศาสตร์  กำลังทาบทามผู้ทรง
3ผศ.ดร.ประภาพร  ยางประยงค์ รศ./เศรษฐศาสตร์   กำลังทาบทามผู้ทรง
4นางสาวนุชษรา  พึ่งวิริยะ ผศ./การจัดการกำลังทาบทามผู้ทรง
5 ดร.ณิชาภัทร  บุญรัตน์ ผศ./การบัญชี กำลังทาบทามผู้ทรง
6ดร.เทพกร  ณ สงขลา ผศ./อุตสหกรรมการท่องเที่ยว กำลังทาบทามผู้ทรง
7นางสาวภัทริยา  สังข์น้อยผศ./การจัดการ  กำลังทาบทามผู้ทรง
8ดร.ปาริชาติ  จันทร์ศรีบุตร ผศ./การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กำลังทาบทามผู้ทรง
ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ขอ/สาขาวิชาที่ขอ   ความคืบหน้า
1 นายวสิน  ทับวงษ์ ผศ./ประวัติศาสตร์  อยู่ระหว่างการประเมินของผู้ทรง
2 นายชาญวิทย์  จันทร์อินทร์  ผศ./นิติศาสตร์อยู่ระหว่างการประเมินของผู้ทรง
3 ดร.ไชยา  เกษารัตน์  ผศ./รัฐประศาสนศาสตร์อยู่ระหว่างการประเมินของผู้ทรง
4ผศ.ดร.บูฆอรี  ยีหมะ  รศ./รัฐศาสตร์กำลังทาบทามผู้ทรง
5นางฮัสนีดา สมาอูน  ผศ./ภาษามาเลย์ กำลังทาบทามผู้ทรง
6 นายศอลาฮุดดีน สมาอูนผศ./ภาษามาเลย์ กำลังทาบทามผู้ทรง
7 นายศดานนท์  วัตตธรรมผศ./รัฐประศาสนศาสตร์ กำลังทาบทามผู้ทรง 
8 ดร.อารยา  สุขสม  ผศ./นิติศาสตร์กำลังทาบทามผู้ทรง
9 นางสาววารุณี  สุวรรณจ่าง ผศ./ภาษาจีน กำลังทาบทามผู้ทรง 
10ดร.ปนัดดา  ศิริพานิช  ผศ./ภาษาอังกฤษ กำลังทาบทามผู้ทรง 
11  นายธนัย  ตันวานิช ผศ./การวางผังเมืองกำลังทาบทามผู้ทรง 
12 นางสาวณับปราณ  เตียวสกุลผศ./ภาษาอังกฤษกำลังทาบทามผู้ทรง
13นายณัฏฐาพงศ์  อภิโชติเดชาสกุล ผศ./การพัฒนาชุมชน  กำลังทาบทามผู้ทรง
14นางสาวศิริลักษณ์   กานตพิชานผศ./รัฐประศาสนศาสตร์  กำลังทาบทามผู้ทรง
15นางสาวปิยกุล  บุญญาศรีรัตน์  ผศ./สารสนเทศศาสตร์  กำลังทาบทามผู้ทรง
ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ขอ/สาขาวิชาที่ขอ   ความคืบหน้า
1ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุลผศ./เทคโนโลยีชีวภาพขาดผู้ทรง 1 ท่าน
2ดร.ไสว บัวแก้วผศ./เทคโนโลยีชีวภาพขาดผู้ทรง 1 ท่าน
3ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์พงศ์  ผศ./วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ กำลังทาบทามผู้ทรง
4 ดร.อาชารินทร์   แป้นสุข ผศ./นิเทศศาสตร์ กำลังทาบทามผู้ทรง 
5 ดร.อัญชสา  แก้วสีนวล ผศ./สารสนเทศศึกษา กำลังทาบทามผู้ทรง
6 ดร.เฉลิมศักดิ์  บุญนำ ผศ./รัฐศาสตร์ กำลังทาบทามผู้ทรง