Startside

Dette nettstedet er et undervisningsopplegg tilknyttet Skredfare i Fjellsiden i Bergen sentrum. Undervisningsopplegget er en del av eksamensbesvarelsen i "Miljøendringer i sub-polare strøk".

Del 2. Feltarbeid i nærmiljøet.
Lag et mindre kartleggingsarbeid/registreringsarbeid i skolens nærområde. Velg ett eller flere av følgende tema:
a) Løsmasser
Tilrettelegg et feltarbeid om løsmasser ved hjelp av tilgjengelig løsmassekart i kombinasjon med GPS, GIS, satellittbilde eller digitalt kamera. Du kan velge ett eller flere av verktøyene (GPS, GIS, etc.). Kartleggingen har som formål å kunne si noe om hvordan miljøet har vært tidligere i nærområdet. Lokalitet(er) skal fotodokumenteres.
b) Landformer
Tilrettelegg et feltarbeid om landformer hvor GPS, GIS, satellittbilde eller digitalt kamera skal benyttes. Du kan velge ett eller flere av verktøyene (GPS, GIS, etc.). Kartleggingen har som formål å kunne si noe om hvordan miljøet har vært tidligere i nærområdet. Lokalitet(er) skal fotodokumenteres.

Tema for undervisningsopplegget er at elevene skal lære seg å bruke digitale verktøy til å kunne planlegge og gjennomføre feltarbeid i geofag. Feltarbeidet som er valgt - Skredfare i Bergen - er valgt fordi skolen ligger i gangavstand til Fjellsiden i Bergen, som gjør det enkelt å komme seg til feltområdet. Ellers kan skred knyttes til både løsmasser, landformer og klimaendringer. Nå er det ikke mye naturlige løsmasser i Bergen sentrum, og skredene som er aktuelle er steinsprang. Det er derfor viktig å forstå hvordan topografi og helningsvinkel (landformer) påvirker skredfaren.
Klimamodeller varsler at vi i Bergen vil få et klima med kraftigere nedbør, noe som vil øke skredfaren betraktelig. Det er derfor en viktig del av allmenndannelsen å forstå prosessene bak skred og ras.