Vedtægter

§ 1. Skovlund Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Skovlund 6823 Ansager.

§ 2. Skovlund Kulturhus har som formål, at give flest mulige lejlighed til at kunne mødes på tværs af levevis, interesser, holdninger, kulturer, alder og køn. – Der spindes en sammenhæng i hele livet. Formålets ”røde” tråd er endvidere, at udvikle og sikre landdistriktet som et godt sted, hvor alle generationer kan bo, leve og arbejde. Her støbes rammerne for et stærkere, selvhjulpet landsbysamfund. Et motto om grobund for ideer, engagement og trivsel skal kunne udleves. Skovlund Kulturhus skal have åbne tilbud om – at man fra nær og fjern – kan opstarte eller deltage i forskellige kulturelle aktiviteter.

§ 3. Skovlund Kulturhus økonomi og drift varetages af en interessekreds, hvor enhver myndig person kan være medlem mod at betale et årligt kontingent som fastsættes den årlige generalforsamling. Medlemskabet giver stemmeret for en person der ligeledes er valgbar til bestyrelsen. Interessekredsens arbejde og ansvar hviler på nærværende vedtægter.

§ 4. Såfremt der ved Skovlund Kulturhus drift fremkommer et overskud, der ikke medgår til udligning af underskud fra tidligere år eller henlæggelser, fornyelser og vedligehold m.v. – eller til imødegåelse af evt. fremtidigt underskud, kan dette anvendes til investeringer og forbedringer af institutionens bygninger, arealer og inventar. Medlemmerne har således ikke part i Skovlund Kulturhus formue eller i et evt. driftsoverskud.

Medlemmerne hæfter ikke for Skovlund Kulturhus gæld eller driftsunderskud.

Institutionens økonomiske midler indsættes på bankkonto lydende på Skovlund Kulturhus.

 § 5. Generalforsamlingen i interessekredsen er den selvejende institution: Skovlund Kulturhus øverste myndighed. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er – med den begrænsning der fremgår af § 15 – beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte.

§ 6. Adgang til generalforsamlingen har myndige personer jf. § 3, der ligeledes har taleret. Stemmeret udøves kun ved personlig nærværelse og efter minimum 6 mdr. medlemskab. Indkaldelse til generalforsamling sker gennem lokale medier med 14 dages varsel.

Dagsorden angives i bekendtgørelsen..

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Årsberetning og regnskab.
  3. Fastsættelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på en ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom. I skrivelsen skal angives, hvad der ønskes behandlet.

§ 9. Skovlund Kulturhus ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen udarbejder retningsliner for dens arbejde. Institutionens benyttelse fastsættes i en forretningsorden for Skovlund Kulturhus som udarbejdes af bestyrelsen.

§ 10. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valgene gælder for en periode på to år. (Afgøres første gang ved lodtrækning, idet henholdsvis to og tre medlemmer afgår på skift).

§ 11. Bestyrelsen har ansvar for den daglige ledelse og benyttelse af huset. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for at udleje og benyttelse sker med fornøden hensyntagen til interesserede og brugere.

Bestyrelsen fastsætter den leje, det vil være at erlægge for benyttelse af lokaler og arealer. Fastsættelsen sker under hensyntagen til opnåelse af en forsvarlig drift med behørig hensyntagen til passende afskrivninger og henlæggelser.

Bestyrelsen fastsætter indhold af evt. lejekontakter.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for Skovlund Kulturhus gæld eller evt. driftsunderskud

Intet medlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for deres arbejde i bestyrelsen.

§ 12. Bestyrelsen afholder minimum 3 møde eller så ofte formanden eller mindst to medlemmer anser det for ønskeligt. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, – eller i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende.

Der føres referat over møderne. Referat underskrives på et følgende møde.

§ 13. Skovlund Kulturhus regnskab følger kalenderåret. Driftsregnskabet indleveres til revisionen senest med udgangen af februar måned.   .

§ 14. På den årlige generalforsamling vælges 2 revisorer som ikke kan være medlemmer af bestyrelsen. Revisorerne vælges for to år ad gangen, men afgår på skift.(første gang ved lodtrækning).

§ 15. Beslutning om nedlæggelse, salg eller opløsning af Skovlund Kulturhus skal vedtages på en generalforsamling, Til gyldig vedtagelse kræves, at der på generalforsamlingen afgives et antal stemmer for forslaget svarende til mindst 2/3 af de fremmødte. Opnås dette stemmetal ikke, skal der – senest 3 uger efter – indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan gennemføres ved almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af opløsning træffer den besluttende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af Skovlund Kulturhus efterladte aktiver, som dog efter alle omstændigheder skal anvendes til almene formål, som det eksempelvis er anført i § 2.

§ 16. Skovlund Kulturhus tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden.

Ved køb, salg, leasing og pantsætning tegnes Skovlund Kulturhus af den samlede bestyrelse.

§ 17. Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, og efter samme bestemmelser som for opløsning som anført i § 15.

Således besluttet på Skovlund Kulturhuss stiftende generalforsamling d. 26. maj 2010