VEDTÆGTER
FOR
SKOVLUND/ANSAGER VANDVÆRK
a.m.b.a. 
 
§ 1  navn og hjemsted 
Selskabet er et Andelsselskab, hvis navn er Skovlund/Ansager Vandværk. 
Selskabet har hjemsted i Ølgod Kommune (01.01.2007 Varde Kommune) 
 
§ 2  formål 
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne 
ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og 
tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i 
vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. 
 
§ 3  medlemmer 
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, 
kan blive medlem af selskabet. 
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de 
enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på 
ejendommen.
  
§ 4  medlemmernes rettigheder 
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de 
vilkår, der er fastsat i det af hjemstedkommunens fastsatte regulativ. 
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. 
 
§ 5  medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne med den i 
selskabet indskudte kapital. 
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der 
fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af 
anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter. 
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald 
medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer 
indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet 
modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og 
forpligtelser over for selskabet.  
  
§ 6  udtræden af selskabet 
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt 
matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet 
forsyningsområde. 
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes 
stikledningen fra forsynings-ledningen, og medlemmet udtræder af 
selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets 
formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet. 
 
§ 7  levering til ikke-medlemmer (købere) 
Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, 
som ifølge særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en 
af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere 
skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ. 
Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller 
delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. 
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne 
vandleverancer. 
 
§ 8  generalforsamling 
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af marts. 
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, 
sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt 
medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden. 
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, 
afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens 
afholdelse.                                          
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte 
følgende punkter:
 
              1. Valg af dirigent
              2. Bestyrelsens beretning
              3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
              4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
              5. Behandling af indkomne forslag 
              6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
              7. Valg af revisionfirma
              8. Eventuelt
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 af 
medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, 
ledsaget af en skriftlig dagsorden. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to 
måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen 
skal udsendes med indkaldelsen. 
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der 
underskrives af dirigenten.
 
§ 9  stemmeret og afstemninger 
Hvert medlem har en stemme uanset hvor mange ejendomme, vedkommende 
ejer. 
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog 
udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt. 
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 
har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen 
stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de 
stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. 
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på 
en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære 
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af 
fremmødte stemmeberettigede.
  
§ 10  bestyrelsen 
Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, valgt blandt medlemmerne 
for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling 
afgår skiftevis 3 og 3 medlemmer. 1 gang ved lodtrækning. Det 
tilstræbes, at der vælges bestyrelsesmedlemmer fra såvel Skovlund som 
Ansager. Indtil ordinær generalforsamling 2007 består bestyrelsen dog af 10 
medlemmer. 
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra 
bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne 
bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende 
valgperiode. 
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens 
stemme altid afgørende. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige 
drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens 
eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og 
vedligeholdelse. 
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og 
budget. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der 
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge 
overtræderen en strafafgift, som skal fremgå af takstbladet.
  
§ 11  tegningsret 
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. 
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af 
gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
 Bestyrelsen kan meddele prokura.
  
§ 12  regnskab 
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger 
og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. 
Revision af regnskaberne foretages af det af generalforsamlingen valgte 
revisions firma.
 Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen. 
 
§ 13  opløsning 
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede 
stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i 
forsynings mulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller 
ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 
angivne bestemmelser vedrørende vedtægts-ændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers 
anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke ud-loddes til medlemmerne, men 
kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende 
formål som selskabet.
  
§ 14  ikrafttræden 
Selskabets vedtægter træder i kraft den 01. januar 2006 og afløser de da 
gældende vedtægter i hhv. Skovlund og Ansager Vandværker. 
Således besluttet på selskabets generalforsamlinger hhv. den 21. og 28. 
september 2005.                                                        
    
Skovlund-Ansager Vandværk