OznamyJesenné prázdniny

uverejnené používateľom Skolka Dudvazska

Vážení rodičia,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách

teda aj v materských a to v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

(rozhodnutie MŠVVaŠ číslo 2020/17949:1-A1810 , zo dňa 23.10.2020).Ďakujeme za pochopenie.
                    Vedenie školy MŠ


Nariadenie zriaďovateľa pre Materskú školu Dudvážska 4, 821 07 Bratislava

uverejnené 7. 10. 2020, 13:34 používateľom Skolka Dudvazska   [ aktualizované 7. 10. 2020, 13:39 ]

Starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Mgr. Zoltán Pék nariaďuje
plnenie karanténneho opatrenia u detí a vybraných zamestnancov, ktorí sa zúčastnili
výchovno-vzdelávacieho procesu v 2. triede v elokovanom pracovisku na Dudvážskej 4,
Bratislava.
V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u rodinného príslušníka dieťaťa, ktoré
navštevuje túto triedu sa výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v termíne od 8.10. 2020
do 9.10. 2020.

Mgr. Zoltán Pék


Školský poriadok 2020/2021

uverejnené 30. 9. 2020, 5:46 používateľom Skolka Dudvazska   [ aktualizované 30. 9. 2020, 5:46 ]

Nový Školský poriadok  pre školský rok 2020/2021 bol zverejnený v sekcii Legislatíva.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 30.9.2020

uverejnené 25. 9. 2020, 4:51 používateľom Skolka Dudvazska

OZNAMUJEME  RODIČOM, ŽE  DŇA  30.09.2020  SA USKUTOČNÍ RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE A VOĽBY

  • ČLENA DO RADY ŠKOLY
  • PODPREDSEDU DO RZMŠ
  • ZÁSTUPCU RODIČOV 1.TRIEDY

O 16.00 HOD.

                                   ÚČASŤ NUTNÁ!                    

                                        BEZ DETÍ!


Žiadame rodičov, aby dodržiavali prísne epidemiologické opatrenia, vstupovali do budovy s rúškom, mali pri sebe vlastné pero a priniesli vypísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Oznámené dňa 25.09.2020


Vyhlasenie_navstevnika_o_bezinfekcnosti

RZMŠ 2020Prevádzka MŠ od 21.09.2020

uverejnené 16. 9. 2020, 12:25 používateľom Skolka Dudvazska

Od 21. 09. (pondelok) bude prevádzka MŠ zmenená od 6,30 hod. do 17,00 hod.

Zubná preventívna prehliadka

uverejnené 16. 9. 2020, 12:21 používateľom Skolka Dudvazska   [ aktualizované 16. 9. 2020, 12:22 ]

Termín zubnej preventívnej prehliadky pre deti s uzatvorenou Dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s MUDr. Mamrillovou, MŠ Dudvážska 4 , bude štvrtok dňa 1.10.2020 .

Prosíme, aby sa rodičia, ktorí majú záujem dostavili podľa tried:
8.00 - 9.00 hod. - 1. trieda
9.00 - 10.00 hod. - 2. trieda
10.00 - 11.00 hod. - 3. trieda
11.00 - 12.00 hod. - 4. trieda

Deti, ktorým sa pri preventívnej prehliadke zistí, že potrebujú ošetrenie, dostanú termín. MŠ má k dispozícii tlačivo Čestné vyhlásenie pacienta a pre prváčikov tlačivo Dohoda + info tlačivo. Ak tlačivá vyplníte vopred, ušetríme čas v deň preventívnej prehliadky.

Samozrejme všetci sledujte aktuálnu epidemiologickú situáciu a podľa nej sami zvážite, či sa s dieťaťom dostavíte.
Ďakujem za spoluprácu 

Mamrillová.


Pokyny pre rodičov od 2.9.2020

uverejnené 28. 8. 2020, 12:56 používateľom Skolka Dudvazska

Vážení rodičia,

Prevádzka materskej školy bude od 7,00 hod. do 16,30 hod. (zatiaľ do 15. 09. 2020).

Dĺžka prevádzky je daná na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mestskej časti – Bratislava, Podunajské Biskupice.

Odporúčaná adaptácia u novoprijatých detí bude prebiehať  dopoludnia od 02. 09. 2020 do 14. 09. 2020 (týka sa to všetkých detí, ktoré navštevujú 1.triedu, 2.triedu, 4. triedu.) Dĺžka pobytu bude po dohovore s triednou učiteľkou.

Novoprijaté deti v iných triedach budú mať adaptáciu podľa pokynu triednej učiteľky.

Zákonní zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

· Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

· Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

· Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 3, www.minedu.sk) alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4, www.minedu.sk).

 · Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy (nenosiť žiadne hračky, vankúšik, ktorý si prinesie nebude odnášať domov, fľaše s pitím si nechajú v skrinke).

· V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 · V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.

 · Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

 · Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

· Zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach a zrušiť triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy).

· Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.

 · Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.          

Vedenie školy. 


Vydávanie rozhodnutí o novo prijatých deťoch do MŠ

uverejnené 13. 7. 2020, 3:15 používateľom Skolka Dudvazska

Milí rodičia,

rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ bude vydávané dňa 15.07.2020 od 9,00 do 16,00 hod.
Rodičia, ktorý ešte nedoručili potvrdenie od lekára a originál prihlášku, je potrebné aby ju dňa 15.07.2020 priniesli.

Zmeny v prevádzkovom režime Materskej školy (COVID)

uverejnené 31. 5. 2020, 1:53 používateľom Skolka Dudvazska


Zmeny v prevádzkovom režime MŠ sú platné  od 1. 6. 2020 do konca školského roka 2019/20. Materská škola obnovuje prevádzku od 1. 6. 2020.  Každý zákonný zástupca je povinný oboznámiť sa s Dodatkom k Prevádzkovému poriadku MŠ.  Oboznámenie sa s ním potvrdí zákonný zástupca svojim podpisom hneď v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ v príslušnej šatni na podpisovom hárku.

Prevádzka MŠ: 7:30 hod – 16:30 hod. 


OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY AKTUALIZOVANÉ 27.05.2020

uverejnené 27. 5. 2020, 11:35 používateľom Skolka Dudvazska

Milí rodičia,

Od 1.júna sa otvára prevádzka MŠ. V prílohe nájdete potrebné dokumenty k nástupu do MŠ.
Prosíme rodičov, aby si prišli v piatok 29.5.2020  v dobe od 8,00- 12,00 hod. vyzdvihnúť osobné veci dieťaťa. 

1-10 of 19