OznamyInformácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

uverejnené 28. 7. 2021, 10:13 používateľom Marian Dadaj

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  dotáciách“).

Od nového školského roku 2021/2022 novela zákona prináša nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v základných školách a v poslednom ročníku materských škôl a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí.

Podmienky vstupu pre deti do MŠ

uverejnené 18. 4. 2021, 13:28 používateľom Marian Dadaj


Vážení rodičia,

od 19. apríla 2021 sa v zmysle vyhlášky ÚVZ č. 175 zmierňujú podmienky prekrytia dýchacích ciest v interiéri a v exteriéri.

1. Podmienky vstupu pre deti do MŠ
 • deti v priestoroch MŠ nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty,

 • prekrytie horných dýchacích ciest je však vysoko odporúčané.

  Viac informácii nájdete tu: vyhláška ÚVZ_175.pdf

Pri nástupe do MŠ je naďalej potrebné predložiť:
  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (pri neprítomnosti dieťaťa viac ako 3 dni) – stiahnuť môžete TU.
  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov Príloha 11a (každých 7 dní) – stiahnuť môžete TU
2. Podmienky vstupu pre zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ

 • Do priestorov MŠ môžu vstupovať len osoby:
 • ktoré majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FPP2. viď podrobnosti TU, (výnimku v nosení respirátora majú len pedogogickí zamestnanci v čase vyučovania podľa vyhlášky ÚVZ 175.)
 • ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • zaočkované:
  • druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní atď.
Viac informácií nájdete tu: vyhláška_187.pdf

Prevádzka materskej školy pre všetky deti

uverejnené 9. 4. 2021, 0:08 používateľom Marian Dadaj

Vážení rodičia,

od 12.4.2021 bude prevádzka materskej školy pre všetky deti.

Prevádzka MŠ : od :6,30 h - 17:00 h

Pri nástupe do materskej školy prosím predložte:
 1. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – v prílohe tohto mailu.
 2. Zákonní zástupcovia, ktorí majú iný dôvod vyplnia tlačivo - Príloha 11a (priniesť vyplnené 12.4.2021 – pondelok ráno).
 3. Tlačivo – Príloha 11b je len informácia o súhlase so spracovaním osobných údajov, nie je potrebné tlačiť ho ani vypĺňať.


Podmienky vstupu do MŠ:
 • Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní (aj starí rodičia).
 • Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • 2ks rúška pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!
 • Absolvovať povinný ranný filter (meranie teploty,...).
 • Dodržiavať odstupy.
 • Do MŠ vstupuje iba jedna osoba s dieťaťom.
Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. čísle 0905851413 (aj počas víkendu). Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

Pre aktuálne informácie sledujte www.mslinzbothova.edupage.org

Mgr. Eva Elexová riaditeľka školy

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov

uverejnené 8. 4. 2021, 6:08 používateľom Marian Dadaj

Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia.

Materské školy a prvý stupeň základných škôl sa udržiavali otvorené za prísnych epidemiologických opatrení od začiatku februára. Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu, vysokú mieru zaočkovanosti zamestnancov v školách, rovnako ako aj na základe intenzívnych rokovaní s tímom epidemiológov a odborníkov, sa umožní plošné otvorenie materských škôl a prvých stupňov základných škôl. Práve na tých dochádza k najmenšiemu premiešavaniu skupín žiakov, sú na nich už dlhodobo zabehnuté prísne epidemiologické opatrenia a riziko nákazy je tam najmenšie.

https://www.minedu.sk/od-12-aprila-sa-plosne-otvara-prvy-stupen-a-materske-skoly-pre-deti-vsetkych-rodicov/


S pozdravom

PaedDr. Beata Biksadská
MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
e-mail:beata.biksadska@mupb.sk
telef.:02/40207230

ZÁPIS DO PRVÝCH ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKŌL

uverejnené 8. 4. 2021, 6:05 používateľom Marian Dadaj

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

v piatok          9. apríla   2021

v sobotu        10. apríla   2021


Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ a zriaďovateľ  základnej školy sa riadia  Usmernením MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022.

Absolvovanie nultého ročníka bude možné už len v  školskom roku 2021/2022. Predpokladom bude, že pôjde o deti, ktoré dosiahli fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021, zároveň nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nemajú predpoklad zvládnuť vzdelávací program prvého ročníka základnej školy. Nultý ročník je zriadený v Základnej škole na Biskupickej ulici.


Mgr. Zoltán Pék

       starosta


Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl

Usmernenie o spádových materských školách


Nariadenie zriaďovateľa z 26.3.2021

uverejnené 26. 3. 2021, 5:47 používateľom Marian Dadaj

Starosta Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, Mgr. Zoltán Pék nariaďuje  plnenie karanténneho opatrenia u detí a vybraných zamestnancov, ktorí sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. triede elokovaného  pracoviska na Dudvážskej  ulici č. 4, Bratislava, horeuvedenej materskej školy.

V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u rodinného príslušníka dieťaťa, ktoré navštevuje túto triedu sa výchovno-vzdelávací proces prerušuje v termíne od 27.03. 2021 do 9.04. 2021.


                                                                                                          Mgr. Zoltán Pék                                                                                                                                                                  starosta
Nariadenie zriaďovateĺa 

Elektronické prihlášky do materskej školy

uverejnené 19. 3. 2021, 13:53 používateľom Marian Dadaj

Elektronické prihlášky do materskej školy sa nachádzajú:

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

uverejnené 16. 3. 2021, 7:19 používateľom Marian Dadaj   [ aktualizované 17. 3. 2021, 13:59 ]

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo MŠ Linzbothova 18, oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

Termín podávania žiadostí:   od 3.5.2021 do 7.5.2021 

Spôsob podania žiadosti:

 • Žiadosť sa vypĺňa elektronicky (bude sprístupnená na webovom sídle školy)
 • Po vyplnení je potrebné žiadosť: 

1.      vytlačiť,

2.      potvrdiť lekárom – zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná),

3.      v prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast,

4.      podpísať zákonnými zástupcami.

 

Spôsob doručenia žiadosti

 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
 • Originál žiadosť (podpísaná) musí byť doručená v termíne od 03.5.2021 do 7.5.2021 na adresu školy, buď poštou alebo osobne do schránky MŠ.

Materská škola Linzbothova 18 ,

      Linzbothova 18 

        821 06 Bratislava

 

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podmienky prijatia:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019. Prijímanie detí mladších ako tri roky bude v súlade so školským zákonom výnimočné.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

1.      deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, ​(MČ Bratislava – Podunajské Biskupice určí každej materskej škole spádové ulice, ktoré uverejní na svojom web sídle);

2.      deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;

3.      deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku.

·         V prípade vysokého záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa uprednostníme deti s trvalým pobytom v mestskej časti  Bratislava – Podunajské Biskupice.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané 15. júna 2021.

 

 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie pre 5 ročné deti:

Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zákon) a tento zákon 209 upravuje od tohto školského roka povinné predprimárne vzdelávanie.

·         Zákonný zástupca ( rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.

·         Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 1 školský rok ( je to posledný školský rok pred vstupom do ZŠ).

·         Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej  štyri  hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

Dochádzka do MŠ:

Dochádzka do MŠ je pre 5 ročné deti  povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.

Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná:

·         neprítomné môže byť dieťa napríklad z dôvodu choroby, prípadne pre mimoriadne udalosti v rodine

·         neprítomnosť ktorá trvá päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca,

·         ak bude dieťa dlhšiu dobu neprítomné predloží rodič potvrdenie od lekára

V čase školských prázdnin neprítomnosť dieťaťa sa nemusí dokladovať.

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako päť dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

 

Mgr. Eva Elexová

 riaditeľka školy

 https://drive.google.com/file/d/1YyOGkFWfMJSIS-ZIyFVPwdFeQSgTwHXz/view?usp=sharing 

Informovaný súhlas

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky)

uverejnené 16. 3. 2021, 7:17 používateľom Marian Dadaj

Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj po dovŕšení veku - 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu.


Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.


 1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

 • Zákonný zástupca  informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. 

 • Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva.


 1. Kedy je potrebné uvažovať  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

 • Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť.

 • Alebo ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.


 1. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

 • Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.  V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.


 1. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?


 1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

 2. písomný súhlas pediatra,

 3. informovaný súhlas zákonného zástupcu (vzor inf. súhlasu v prílohe).


 1. Kto zabezpečuje školského psychológa? 


 • Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.

 • Uvádzame kontakty na odborných zamestnancov CPPPaP, ktorí majú na starosti naše pracoviska MŠ:


 1. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

 • Rozhodnutie vydáva riaditeľ materskej školy. 


 1. Termíny

 • Podať podnet zo strany zákonného zástupcu – do konca marca 2021.

 • Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 15.mája 2021. 

 • Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – 15.júna 2021.

 Mgr. Eva Elexová

 riaditeľka školy


Od 8.3.2021 bude prevádzka materskej školy ,,prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce."

uverejnené 6. 3. 2021, 1:25 používateľom Marian Dadaj   [ aktualizované 6. 3. 2021, 1:25 ]

Vážení rodičia,

starosta Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, Mgr. Zoltán Pék v súlade s rozhodnutím ministra školstva  číslo: 2021/10079:2-A1810  rozhodol takto: 

 od 8.3.2021 bude prevádzka materskej školy ,,prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce."

Prevádzka MŠ : od 7:00 - 16:30hod

Pri nástupe do materskej školy prosím predložte:

1.       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  – v prílohe tohto mailu.    

2.     Zákonní zástupcovia, ktorí majú nevyhnutný prezenčný výkon práce vyplnia tlačivo – Príloha 11c  (priniesť vyplnené 8.3.2021 – pondelok ráno). 

3.     Zákonní zástupcovia, ktorí majú iný dôvod vyplnia tlačivo  - Príloha 11a (priniesť vyplnené 8.3.2021 – pondelok ráno).

4.     Tlačivo – Príloha 11b   je len informácia o súhlase so spracovaním osobných údajov, nie je potrebné tlačiť ho ani vypĺňať.  

 

Podmienky vstupu do MŠ:

·         Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní (aj starí rodičia).

·         Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty.

·         2ks rúška pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany   

        zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.

·         Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!

·         Absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty,...).

·         Dodržiavať odstupy.

·         Do MŠ vstupuje iba jedna osoba s dieťaťom.

 

Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. čísle 0905851413 (aj počas víkendu). Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

Pre aktuálne informácie sledujte  www.ms-linzbothova.sk .

 

S pozdravom

Mgr. Eva Elexová
riaditeľka školy


Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Rozhodnutie starostu

Informácie pre dotknuté osoby

Čestné vyhlásenie 11C

čestné vyhlasenie 11A

1-10 of 49