Občianske združenie

Názov občianskeho združenia : Rodičovské združenie Materskej školy Dudvážska (RZMŠ Dudvážska)
Adresa: Dudvážska 4,821 07 Bratislava
IČO: 42172314
Registrácia vykonaná: 12.6.2009
Meno štatutárneho zástupcu: Ing.Július Sýkora 

Číslo bankového účtu:  4008959396/7500 ČSOB


Hlavné ciele organizácie (poslanie, zámer, náplň):

V spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré Materskú školu na Dudvážskej ul. 4 navštevujú.

 

Hlavná   činnosť Občianskeho združenia RZMŠ Dudvážska:
a)     podieľa sa na riešení výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov,
b)    zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí a spolupracuje pri ich riešení,
c)     dbá o zlepšenie prostredia detí v škole,
d)    napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí a rodičov, spolupracuje s vedením školy pri organizovaní škôl v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, vlastivedných a iných zájazdov,
e)     podpora environmentálnych aktivít materskej školy,
f)     propagácia a prezentácia školy na verejnosti,
g)    skvalitňovanie prostredia,
h)     vypracovávanie projektov zameraných na skvalitňovanie vzdelávania a výchovu detí materskej školy,
i)      modernizácia materiálno – technického zabezpečenia materskej školy – nákup učebných pomôcok a zariadenia didaktickej techniky, kníh a softvérového vybavenia,
j)      nákup odbornej literatúry, novín, časopisov a publikácii, materiál k výchovno vzdelávaciemu procesu,
k)     podpora kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít materskej školy,
l)      podpora voľnočasových aktivít detí materskej školy – personálne a materiálno – technické zabezpečenie,
m)   poskytovanie finančných prostriedkov na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne a športové aktivity,
n)     podpora ekologického myslenia a správania sa, podpora environmentálnej výchovy, dovybavenie environmentálnej triedy, pomoc s oboznámením sa detí s prostredím mesta a ochranou životného prostredia.


Ċ
Skolka Dudvazska,
8. 12. 2010, 4:50