Legislatíva

Vážení rodičia, tento priečinok obsahuje najvyšší kurikulárny dokument ISCED 0 a ďalšie interné/školské dokumenty, 
ktoré legislatívne zhŕňajú organizačnú štruktúru predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole.