Politiattest

Av Geir Hokholt 

Krav om politiattest i Skimt Ski og Orientring
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. 
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.


Skimt Ski og Orientering blir ordningen håndtert på følgende måte: 
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Kravet gjelder for: 
• Trenere, instruktører, lagledere og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt med mindreårige/utviklingshemmede 
• Administrativt tillitsvalgte med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 
• Ansatte personer med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold


Fremskaffelse av attest gjøres i samråd med leder av hovedlaget:

Geir Hammer
e-post: geiham@online.no
telefon: 9797 6350

Lederen av hovedlaget har taushetsplikt i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Innhenting på en-to-tre
1: Søknaden om politiattest fylles ut av søker, undertegnes og sendes til idrettslaget. En av de styreoppnevnte sender søknaden til politiet. 
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. 
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til en av de styreoppnevnte. Skimt Ski og Orientering skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. 
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Her finner du ytterligere opplysninger omordningen:

Rutiner for innhenting av politiattest (legges inn)

Søknad om politiattest

Se politiets sider for mer informasjon og søknadsskjema.

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_185.pdf


Med vennlig hilsen 
Styret i Skimt Ski og Orientering 

Comments