คำสั่งที่ 1/2553 คำสั่ง วันเด็ก

โพสต์7 ม.ค. 2553 06:51โดยMr_PK WebMaster   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2553 21:57 ]
        
                  
 คำสั่งโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

ที่     1   / 2553

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

........................................................

ด้วยโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น  ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ  ทาง

โรงเรียนจึงกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น  ในวันศุกร์ที่  8  มกราคม  2553   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตามเอกสารแนบดังนี้

   

ċ
คำสั่งวันเด็ก53.doc
(52k)
Mr_PK WebMaster,
11 ม.ค. 2553 21:38
Comments