ความภาคภูมิใจ

ยอดนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากงานวิชาการ

โพสต์12 ม.ค. 2553 22:13โดยMr_PK WebMaster   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2553 22:20 ]

สรุปยอดนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/ประกวด

สายชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

จากงานวิชาการ"นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้"

ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22

ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

วันที่ 28 ธันวาคม 2552

 

1. สายชั้นปฐมวัย                                นักเรียนได้รับรางวัล           8  คน

2. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย            นักเรียนได้รับรางวัล           12 คน

3. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        นักเรียนได้รับรางวัล           5   คน

4. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        นักเรียนได้รับรางวัล           6   คน

5. สาระการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)           นักเรียนได้รับรางวัล          9   คน

6. สาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     นักเรียนได้รับรางวัล          9   คน

7. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                        นักเรียนได้รับรางวัล          13 คน

8. สาระการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ                                                           นักเรียนได้รับรางวัล          6   คน

9. สาระการเรียนรู้กลุ่มศิลปะในรายวิชาดนตรีนาฎศิลป์            ไม่มีการแข่งขัน  แต่โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

    ส่งชุดการแสดงเข้าร่วม 1 ชุดการแสดง คือ ชุดตัวก็ไทย ใจก็ไทย              จำนวน         8  คน

                               

                                                                รวมนักเรียนทั้งสิ้น  จำนวน   76  คน

สายชั้นปฐมวัย

โพสต์12 ม.ค. 2553 21:47โดยMr_PK WebMaster   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2553 22:36 ]

ผลการแข่งขัน/ประกวด  สายชั้นปฐมวัย

จากงานวิชาการ"นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้"  ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22

ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

วันที่ 28 ธันวาคม 2552

ผลการแข่งขัน/ประกวด สายชั้นปฐมวัย

ดังนี้

1. ผลการแข่งขันวาดภาพปะติด หัวข้อบ้านของฉัน  อนุบาล 1                -

2. ผลการแข่งขันวาดภาพปะติด หัวข้อบ้านของฉัน  อนุบาล 2                โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 2    

                                ได้แก่     1. เด็กชายชัชดานัย  รู้ทัน

                                                2. เด็กชายคริษฐ์  เด่นยิ่งโยชน์

                                                3. เด็กชายกฤติน  มินสาคร

3. ผลการแข่งขันร้องเพลง หางเครื่อง  สายชั้นปฐมวัย              โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่  1

                                ได้แก่     1. เด็กหญิงอานีส  คล้ายขำดี

                                                2. เด็กหญิงกิตยาภรณ์  เวชกรณ์

                                                3. เด็กหญิงชนากาญต์  สีปานมั่น

                                                4.เด็กหญิงภัทรกัญญา  นุ่นฤทธิ์

                                                5.เด็กหญิงสุทธิดา  ทีเหล็ก

 

สรุปรายการนี้นักเรียน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 คน

สาระการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

โพสต์12 ม.ค. 2553 21:33โดยMr_PK WebMaster   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2553 22:37 ]

 
ผลการแข่งขัน/ประกวด สาระการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

จากงานวิชาการ"นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้"  ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22

ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

วันที่ 28 ธันวาคม 2552
 

ผลการแข่งขัน/ประกวด สาระการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ดังนี้

1. ผลการแข่งขันครอสเวิร์ด

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 1

                                ได้แก่  เด็กหญิงนรีกานต์  คล้ายสุวรรณ์

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 2     

                                ได้แก่     1. เด็กหญิงอภิสรา  ชุมเกต

                                                2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  อ่อนนาค

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             -

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 2    

                                ได้แก่     1. เด็กหญิงอรรถจินดา  รู้ทัน

                                                2. เด็กชายกฤษณะ  ชาวนาฮี

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 3

                                ได้แก่     1. เด็กหญิงพรรณวดี  สนับแน่น

                                                2. เด็กหญิงบิลตี้  อักษณนิตย์

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 2

                                ได้แก่     1. เด็กชายณัฐ  มูหะหมัด

                                                2. เด็กหญิงวาสิตรา  มินสาคร

 

2. ผลการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ               -

 

สรุปรายการนี้นักเรียน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 9 คน

สาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โพสต์12 ม.ค. 2553 21:08โดยMr_PK WebMaster   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2553 22:43 ]

 ผลการแข่งขัน/ประกวด
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จากงานวิชาการ"นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้" 
ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22
ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)
วันที่ 28 ธันวาคม 2552

ผลการแข่งขัน/ประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดังนี้

1. การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ             

                โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

                                ได้แก่     1.  เด็กหญิงกษภากร  มูสิกะเจริญ

                                                2.  เด็กหญิงกมลชนก  มีท่าม่วง

                                                3.  เด็กหญิงสาวิตรี  อุปฮาด

                                                4.  เด็กหญิงสุดารัตน์  แสวงวงค์

                                                5.  เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีงาม

2.การแข่งขันมารยาทไทย                

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             -

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2             -

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 3     ได้แก่  นักเรียน 2 คน

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4             -

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             -

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 3     ได้แก่  นักเรียน 2 คน

 

สรุปรายการนี้นักเรียน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 9 คน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์12 ม.ค. 2553 20:50โดยMr_PK WebMaster   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2553 22:35 ]

 
 
ผลการแข่งขัน/ประกวดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จากงานวิชาการ"นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้"  ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22
ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)
วันที่ 28 ธันวาคม 2552

ผลการแข่งขัน/ประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่นได้รับรางวัลดังนี้

1. ผลการแข่งขัน รูบิค        ได้รับรางวัลชนะเลิศ         ได้แก่  เด็กชายวศิน  มะฮง

                                                ได้รับรางวัลที่ 2                   ได้แก่  เด็กชายภวิศ  วุ่นกลิ่นหอม

2. ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์        ได้รับรางวัลที่ 2 

                ได้แก่      1. เด็กหญิงณัฐฐินี  แสงสุวรรณ

                                2. เด็กหญิงสโรชา  ทับอุไร

                                3. เด็กหญิงสุภาพร  สดวกดี                                                                            

3. การแข่งขันเกม 24 แต้ม                -

4. การแข่งขันจินตคณิต                     -

 

สรุปรายการนี้นักเรียน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์12 ม.ค. 2553 20:41โดยMr_PK WebMaster

ผลการแข่งขัน/ประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จากงานวิชาการ"นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้"  ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22

ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

วันที่ 28 ธันวาคม 2552

ผลการแข่งขัน/ประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่นได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลที่ 2 จากการแข่งขันการโต้วาที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                ได้แก่     1.  เด็กชายศรนรินทร์   ทองขาว

                                2. เด็กหญิงพรสุดา  ไสว

                                3. เด็กหญิงกมลวรรณ  เปี่ยมพลอย

                                4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สงวนศรี

2.  รางวัลชนะเลิศ แต่งเรื่องจากภาพ 

                ได้แก่     เด็กหญิงเกวลิน สาลี

3. รางวัลที่ 2 จากการแข่งขันกลอนสด

                ได้แก่     1. เด็กหญิงรพีพรรณ  เกิดอยู่

                                2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุขเกษม

4.  รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหนังสือทำมือ POP UP

                ได้แก่     1.  เด็กหญิงนภัส  มินสาคร

                                2. เด็กหญิงเมตตา  กาเหย็ม

                                3. เด็กหญิงหนูนา  วราธิกุล

5.  ผลการแข่งขัน คัดลายมือ

                5.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      -

                5.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      -

                5.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      รางวัลที่  3  เด็กหญิงจิรัชญ์  มูหะหมัด

                5.4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      -

                5.5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      รางวัลที่  3  เด็กหญิงชลลดา  ศรีสว่าง

                5.6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      -

 

สรุปรายการนี้นักเรียน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 12 คน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โพสต์12 ม.ค. 2553 02:21โดยMr_PK WebMaster   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2553 20:47 ]

ผลการแข่งขัน/ประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จากงานวิชาการ"นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้"  ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22

ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

วันที่ 28 ธันวาคม 2552

ผลการแข่งขัน/ประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดังนี้

1. การประกวดโครงงาน   โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                ได้แก่     1.  เด็กหญิงจณิสตา  เกตุประสิทธิ์

                                2.  เด็กหญิงฤกษ์วดี  ศิริฤกษ์สินธุ์

                                3.  เด็กหญิงคอดีเยาะห์  ใจดี

2. การแข่งขันจรวดน้ำ       โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                ได้แก่     1.  เด็กชายสนายุ  วงษ์สลาม

                                2.  เด็กชายโกมล  อุปลี

                                3.  เด็กชายวิทวัส   สุภาแก้ว

 

สรุปรายการนี้นักเรียน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 คน

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

โพสต์12 ม.ค. 2553 02:19โดยMr_PK WebMaster   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2553 21:16 ]

  ผลการแข่งขัน/ประกวด
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ

จากงานวิชาการ"นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้"  ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22

ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

วันที่ 28 ธันวาคม 2552

ผลการแข่งขัน/ประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ

ดังนี้

1. การแข่งขันวาดภาพ                      

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 3    

                                ได้แก่  เด็กชายปรเมษฐ์  มะมา

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2             -

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             -

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 3    

                                ได้แก่  เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์ทอง

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             -

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             -

2. การแข่งขันการปั้น

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 2    

                                ได้แก่  เด็กชายสรวิศตะ  วันธรงค์

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2             -

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 2    

                                ได้แก่  เด็กชายปัณณทัต  เกตุประสิทธิ์

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 2    

                                ได้แก่  เด็กชายธนาธิป  เลาะเลิศสุข

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 2    

                                ได้แก่  เด็กหญิงพรรณวดี  สนับแน่น

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             -

 

 

สรุปรายการนี้นักเรียน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 คน

 

 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์11 ม.ค. 2553 18:59โดยMr_PK WebMaster   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2553 21:30 ]

  ผลการแข่งขัน/ประกวด สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จากงานวิชาการ"นิทรรศการตลาดนัดการเรียนรู้"  ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22

ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

วันที่ 28 ธันวาคม 2552

ผลการแข่งขัน/ประกวด สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่นได้รับรางวัลดังนี้

1.  การประดิษฐ์เศษวัสดุ

                     1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3               โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                                                ได้แก่     1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญฤทธิ์

                                                                2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลล้น

                                                                3. เด็กหญิงธนพร  พ่วงศิริ

                    1.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               -

                    1.3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                                                ได้แก่     1. เด็กชายดัรวิช   แสงสุวรรณ์

                                                                2. เด็กชายฮาดิส  ตำพู

                                                                3. เด็กชายภาณุพนธ์  มากฉาย

                  1.4   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6             โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                                                ได้แก่     1. เด็กหญิงมัณฑนา  เรืองฤทธิ์

                                                                2. เด็กหญิงวันวิสา  ตำพู

                                                                3. เด็กหญิงสุชาดา  กล้าหาญ

 

 2. การประกวดตำส้มตำประกอบลีลา โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 3

                                ได้แก่     1. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ายสุวรรณ์

                                                2. เด็กหญิงปนัดดา  พรมเย็น

                                                3. เด็กหญิงพรชิตา  สมสอง

 

 3. การประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม Power Point  โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ได้รับรางวัลที่ 3

                                ได้แก่     เด็กชายวทัญญู  กาดีโรจน์                 

 

สรุปรายการนี้นักเรียน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 13 คน

1-9 of 9