แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพ

โพสต์16 ม.ค. 2553 00:30โดยMr_PK WebMaster

            การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

            การดำเนินการเพื่อให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามความหมายข้างต้น การศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวคิดหลักต่อไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา

            ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาได้มีการพัฒนากันอยู่ในขณะนี้ แนวคิดเพื่อส่งเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.      การควบคุมคุณภาพ เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพ การพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน

2.      การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน

3.   การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลในเขตพื้นที่

 

แนวคิดตามหลักการบริหาร

            ตามหลักการบริหาร การประกันคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย

            กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาเหมือนกับการสร้างบ้าน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดำเนินการ เมื่อสร้างเสร็จก็เสร็จเลย แต่กระบวนการสร้างคนนั้น ผู้ที่เป็นสถาปนิกคือ ครู และผู้บริหาร เป็นบุคคลภายในต้องร่วมพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพดี ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ผู้บริหารและครูในสถานศึกษามีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องพัฒนาเด็กให้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ถ้าจะให้เด็กมีคุณสมบัติ ช่วยกันคิด และช่วยกันวางแผน (Plan) ช่วยกันทำ (Do) ช่วยกันตรวจสอบ (Check)  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น โดยร่วมกันทำงานเป็นทีม

การควบคุมคุณภาพ  และการตรวจสอบคุณภาพคือ กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหาร โดยการควบคุมคุณภาพ คือ สถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผน และดำเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ คือการที่สถานศึกษาร่วมกันตรวจสอบ  เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย

หลักการสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน

            หลักการสำคัญการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวคิดข้างต้น ได้แก่

1.   จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน  คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

2.   ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ต้องทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

3.   การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา

Comments