Status- og handleplansmøder

Status- og handleplansmødet afholdes mindst én gang årligt - sammen med barnets/den unges forældre/værge og klasselærere.

 
Andre samarbejdspartnere omkring barnet kan efter forældreønske indbydes - f.eks.:

  • aflastningsfamilie eller aflastningsinstitution,
  • specialister,
  • sagsbehandler og/eller repræsentant fra hjemkommunens PPR m.fl. 
Status- og handleplansmødet ligger i forbindelse med skolens revisitation i oktober eller november måned.
 
I regelen indkalder skolen til mødet. Dette sker almindeligvis i begyndelsen af det ny skoleår (primo september).
 
Barnets/den unges kontaktperson på fritidstilbuddet Skovmosen forbereder - i samarbejde med gruppens øvrige personale et skriftligt oplæg til mødet.
 
På mødet gøres status over barnets/den unges udvikling, og der lægges en handlingsplan for det næste år.
 
I fritidstilbuddets oplæg fremhæver pædagogen de punkter, der ønskes lagt et særligt fokus på i samrådet.
Disse punkter skal mødet nå at forholde sig til!
 
I de tilfælde, hvor en af parterne (fx forældre eller pædagog) måtte opleve, at den afsatte tid på mødet ikke er tiltrækkelig til at udveksle erfaringer og aftale de fornødne mål og fokuspunkter for barnet/den unge
- for det kommende år, er pædagogen ansvarlig for at indkalde til et nyt status- og handleplansmøde.
 
Efter hvert status- og handleplansmøde skal der foreligge et referat, der beskriver de indgåede aftaler.
 
På Skovmosen har vi tradition for at tilbyde forældrene en forældrekonsultation i foråret (almindeligvis april/maj). Traditionen tilsiger i højere grad end ved status- og handleplansmødet, at lade forældrene sætte dagsorden.
 
Det er oplagt, at midtvejsevaluere handleplanen i forbindelse med forældrekonsultationen.
 

Fritidstilbuddet Skovmosen kan i særlige tilfælde tilbyde hjemmebesøg.