ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

วิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัสวิชา 3000-1101

ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จุดประสงค์รายวิชา
    1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
    2 เพื่อให้สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
   3 เพื่อให้เห็นคุณค่า ความงดงามของภาษาไทย และวรรณคดีไทย
มาตรฐานรายวิชา
  1 เลือกใช้ภาษาไทยอย่างมีศิลปะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
  2 วิเคราะห์ และประเมินค่าสารที่ได้จาการฟัง ดู การอ่าน และนำเสนอข้อมูลอย่างมีระบบ
  3 ใช้กระบวนการเขียน การพูด รูปแบบต่างๆสื่อสารในงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
  4 แยกแยะเนื้อหาสาระ คติธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้
คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย สื่อสารอย่างมีสิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคล และโอกาส  วิเคราะห์ ประเมินค่าจากการฟัง-ดู การอ่าน  การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดที่ใช้ในงานอาชีพ และในโอกาสต่างๆของสังคม การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ  การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์ การเขียนโฆษณา เขียนรายงาน  เขียนโครงการ  และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง  และเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต

 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน                         

อาจารย์สุรชัย  แรงกล้า

การศึกษาสูงสุด = ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน

สถานที่ทำงานปัจจุบัน = วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

E-mail : surachai_206@hotmail.com  : surachai.206@gmail.com

งานมอบหมายรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ        รหัส วิชา 3000-1101

ชิ้นที่ 1     กำหนดสถานการณ์ให้นักศึกษาได้รับเชิญให้เป็นประธานในงานมงคลสมรสและจะต้องกล่าวคำอวยพรที่เหมาะสมให้กับคู่บ่าวสาว  (20  คะแนน)

ก.ร่างคำกล่าวในงานดังกล่าวให้เหมาะสมที่สุด

ข.ส่งงานวันที่ 6-7 สิงหาคม  2554 

  ชิ้นงานที่ 2  กำหนดสถานการณ์ให้นักศึกษาเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล (30 คะแนน)

ก.ให้นักศึกษาแสดงวิสัยทัศน์ (การมองภาพอนาคตของผู้นำ) ที่จะพัฒนาตำบลหนองปลาไหล ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีสุข  จำนวน 3-4 หน้า A4 ตัวอักษรแบบ Angsana New ขนาด 16

ข.ส่งงานในวันสอบ วันที่ 6-7  สิงหาคม  2554

หมายเหตุ งานทั้ง 2 ชิ้น เย็บเล่มรวมกัน

การวัดผลประเมินผล

1.ชิ้นงานที่ 1 มี  1 ชิ้นงาน   20  คะแนน

2.ชิ้นงานที่ 2 มี 1 ชิ้นงาน    30  คะแนน

4. สอบปลายภาค                 50  คะแนน   ( 6   สิงหาคม    2554 )

            รวม                        100  คะแนน

วิธีการศึกษา

1.            ให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาบทเรียนให้เข้าใจ

2.            ให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัด (ไม่ต้องส่งอาจารย์)

3.            ทำชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้นงานส่ง ในวันสอบปลายภาคเรียน

4.            เข้าไปศึกษาแนวข้อสอบเพื่อเป็นแนวทางในการสอบปลายภาค

หน่วยการเรียนที่                              เรื่อง

1                                           การสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพ

2                                            การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่าน

3                                            การนำเสนอข้อมูล

4                                            การพูดในงานอาชีพ

5                                            การพูดในงานสังคม

6                                            การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ

7                                            การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์

8                                            การเขียนโฆษณา

9                                            การเขียนโครงการ