ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ,ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 ปวส.

โพสต์19 ต.ค. 2553 19:07โดยToomTAM CK.
นักศึกษาที่เรียนวิชา 1.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
                      2.ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
     ให้นักศึกษารวบรวม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ส่งในวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553 (27-28 พ.ย.2553)
     นักศึกษามีข้อสงสัย ติดต่ิอ อ.ตติยา รอดทอง 08 7003 9658
Comments