ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

รายวิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา 3000-1301 จำนวน 1 หน่วยกิต
ผู้สอน นายสุรชัย แรงกล้า คม. สาขาหลักสูตรและการสอน
ผู้เรียน ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจลักษณะของเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การใช้หลักธรรมของศาสนาในการดำรงชีวิต
3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการสร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์หลักธรรมและศาสนพิธีในการดำเนินชีวิตประจำวัน
2. ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดำรงชาติและมีความภาคภูมิใจ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์เพื่อสร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ

วิธีการศึกษา
1.ให้นักศึกษาเข้าศึกษาเอกสารของรายวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย และทำแบบฝึกหัด จำนวน 8 บท
2.วันที่ 15 มกราคม 2555 ให้นำแบบฝึกหัดมาส่ง พร้อมกับสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554

ช่องทางการติดต่อ ระหว่างผู้สอน กับนักศึกษา

โทรศัพท์ 081-9836915 ,037-233993 e-mail. surachai.206@gmail.com

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 100 คะแนน แบ่งออก
งานชิ้นที่ 1 คะแนนเต็ม 40 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนนเต็ม 60 คะแนน

งานมอบหมาย

ชิ้นที่ 1. ให้นักศึกษาทุกท่านจัดทำแบบฝึกหัด จำนวน 8 บท (40 คะแนน)
*** ส่งชิ้นงาน(วันสอบปลายภาคเรียน 30 ก.ย. 55)***
หากมีข้อสงสัยติดต่อ อ.สุรชัย แรงกล้า 081-9836915 ด่วน
++++++++++++++++++++
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:12
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:11
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:12
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:09
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:10
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:10
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:11
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:11
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:12
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:11
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:12
ĉ
ToomTAM CK.,
14 มิ.ย. 2555 23:12
Comments