Stadgar (21 maj 2011)

§ 1. Föreningens namn är Skåneländsk Samling.

§ 2. Föreningen har som verksamhetsområde Skåneland, dvs landskapen Blekinge, Bornholm, Halland och Skåne. Föreningen värnar om skåneländsk natur och kultur - inklusive språk, historia och identitet. Föreningen arbetar för regionens ekonomiska och politiska framtid.

§ 3. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden och i alla avseenden verka med fredliga och demokratiska medel för ett Skåneland för alla dess invånare.

§ 4. Medlemskap är öppet för alla som sympatiserar med föreningens syfte och verkande i §§ 2 och 3. Medlemskap träder i kraft när årsavgiften erlagts. Medlem som ej betalt sin medlemsavgift före årsmötet anses ha utträtt ur föreningen.

§ 5. Föreningens styrelse kan utesluta medlem som brutit mot stadgarna eller motverkat föreningens syfte och verkande i §§ 2 och 3. Beslut om uteslutning ska fattas av minst två tredjedelar av styrelsens samtliga ledamöter. Utesluten medlem har rätt att få sin uteslutning prövad på nästkommande årsmöte.

§ 6. Till hedersmedlem kan årsmötet välja person som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för föreningen eller dess syften. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

§ 7. Föreningens styrelse, som väljs vid årsmötet, ska utgöras av minst fem ledamöter. Årsmötet kan besluta om fler ledamöter och/eller ersättare. Mandatperioden för ledamöter är två år, dock att då stadgarna första gången tillämpas, tre ledamöter väljes för endast ett år. Styrelsen fördelar, med undantag för ordförandeskapet, inom sig sina arbetsuppgifter. Styrelsen leder föreningens verksamhet, representerar densamma, verkställer dess beslut samt avger årligen en skriftlig berättelse över föreningens verksamhet,

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse ska delges ledamöterna i god tid. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande, fysiskt eller via kommunikationshjälpmedel. Alla beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. På styrelsemöten ska föras protokoll vilket justeras av den som varit ordförande vid mötet. Föreningens firma tecknas av två av styrelsen utsedda ledamöter var för sig.

§ 8. Föreningens ekonomiska verksamhet granskas på årsmötet. Styrelsen ska där ge medlemmarna tillgång till föreningens räkenskaper och styrelseprotokoll.

§ 9. Valberedningen består av tre ledamöter varav en är sammankallande. Samtliga utses av årsmötet. Lyckas inte årsmötet utse valberedning kan årsmötet besluta att styrelsen under ett år får valberedningens funktion. Valberedningen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Senast tre veckor före årsmötet lämnar valberedningen förslag till val som ska utsändas tillsammans med övrigt material inför årsmötet.

§ 10. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 11. Årsmötet är ett medlemsmöte som årligen hålls före april månads utgång. Kallelse med dagordning ska utsändas senast två veckor före mötet. Val och andra frågor avgörs med enkel majoritet bland närvarande medlemmar, dock med undantag för vad som anges i §§ 14 och 15. Endast de frågor som står på dagordningen ska behandlas.

§ 12. Extra medlemsmöten kan hållas efter beslut av föreningens styrelse eller om minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Kallelse med dagordning ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. Extra medlemsmöten har samma beslutsrätt som årsmötet. Endast de frågor som står på dagordningen ska behandlas.

§ 13. Föreningsmedlem som önskar få ärende förelagt årsmötet ska senast sex veckor före årsmötet lämna förslag till föreningens styrelse som bereder och framlägger detsamma.

§ 14. Förslag till ändring av dessa stadgar ska underställas medlemsmöte. Stadgeändring ska beslutas på två på varandra följande medlemsmöten med minst sex veckor emellan. Beslut om stadgeändring är giltigt om minst två tredjedelar av de röstberättigade vid vartdera medlemsmöte är eniga om beslutet.

§ 15. Förslag till upplösning av föreningen ska underställas medlemsmöte. Upplösning av föreningen ska beslutas på två på varandra följande medlemsmöten med minst sex veckor emellan. Beslut om upplösning är giltigt om minst två tredjedelar av de röstberättigade vid vartdera medlemsmöte är eniga om beslutet. Föreningens tillgångar fördelas i enlighet med upplösningsbeslutet.
Comments