Programförklaringen

Föreningen Skånelands Framtids programförklaring
(antagen 19 januari 1999, lätt reviderad 9 april 2001)

Föreningens syfte

Föreningen Skånelands Framtid (FSF) uppfattar regionen Skåneland som en gemenskap, som består av Blekinge, Bornholm, Halland och Skåne. FSF vill framhäva Skånelands kultur och identitet som omistlig beståndsdel i regionens politiska, ekonomiska och sociala liv och utveckling.

1. Kulturarv och identitet

FSF arbetar för att lyfta fram, sprida, medvetandegöra och förankra det skåneländska kulturarvet — i vilket bland annat språk och historia ingår — och även nyare regional och lokal kultur i människors moderna vardag och samhälle. Föreningen tror att det leder till en starkare regional identitet, som ger självförtroende och trygghet i mötet med andra människor och kulturer. Härigenom kan kulturella missförstånd och främlingsrädsla undvikas. Det ger också en känsla av tillhörighet och samhörighet vilket främjar ansvarstagande och solidaritet i samhället.

2. Mångfald

FSF arbetar för kulturell mångfald och möten mellan människor med samma eller olika bakgrund. Detta eftersträvar föreningen i Skåneland, i Sverige, i Europa och i världen i övrigt. För att underlätta dessa möten vill FSF minska politiska, ekonomiska och sociala hinder och begränsningar, som stör naturliga kontakter mellan människor, inte minst de människor som bor i grannregioner. Föreningen vill undvika en utveckling mot likriktning och en allt mer homogeniserad värld, där skillnaderna mellan kulturer avtar mer och mer, och istället stödja en utveckling mot en heterogen värld. Ett medel i denna kamp är regioners starka och självständiga kulturella, politiska och ekonomiska institutioner.

3. Ansvar, anpassning och garanti

FSF arbetar för att ge såväl Skånelands som andra regioners invånare möjlighet att ta ansvar för egna beslut genom att ge dem betydande självbestämmande och frihet. Detta ger självförtroende och styrka. Det förutsätter en väl fungerande regional demokrati, där invånarna ges möjlighet att delta på ett konkret sätt. Den starka regionala demokratin säkerställer också att lagar, regler och andra normer anpassas till regionens kulturella, politiska och ekonomiska men också t ex ekologiska, geografiska och naturgeografiska förutsättningar. Anpassningen innebär att samhällsordningen till så liten del som möjligt bryter mot människors övertygelser. Självbestämmandet bör ske genom fasta regler som garanterar dess fortbestånd oavsett yttre gottfinnande. Det tillförsäkrar en bestående god fördelning av resurser och ger en trygghet i entydiga och varaktiga kulturella, ekonomiska och politiska rättigheter.

4. Välstånd

FSF arbetar för Skånelands välstånd och goda ekonomiska och institutionella förutsättningar så att alla regionens invånare kan forma sina egna liv under största möjliga frihet. Denna process får aldrig vara till väsentlig nackdel för andra regioner och länder utan ska normalt ge också dem fördelar och utbyte. Där spelar regionen en stor roll genom att erbjuda möjligheter för människor att förverkliga sina faktiska idéer och låta sig inspireras till nya.

5. Närhet och kontinuitet

FSF arbetar för det småskaliga, ekologiskt hållbara och öppnanärsamhället, som skapar trygghet genom den mänskliga kontakten, de nära avstånden och den lokala eller regionala kulturen med sin tydliga geografiska förankring. Närsamhället ska ändå vara en gemenskap som finner sin utveckling i att kommunicera utåt. FSF vill att hänsyn tas till den personliga förlust det innebär när yttre, dominerande kulturer gör oönskat intrång i människors vardag. Istället vill FSF att samspelet mellan kulturer så mycket som möjligt präglas av jämställdhet och kontinuitet.


Skåneländsk Samling: www.skanelandsksamling.org
Kommentarer, frågor: 
denna adress.
Ordinarie medlemskap: sätt in 100 kr på pg 790279-4.