Citat om Skåne och skånsk identitet

"Vad jag också vill säga är, att detta att vara skåning, att älska Skåne, att intressera sig för dess historia och att slå vakt om dess särart för mig inte innebär att jag tycker att Skåne skulle vara överlägset eller bättre än andra delar av Sverige eller världen. Tvärtom har denna kärlek, kunskap och stolthet över Skåne, hjälpt mig att förstå och respektera andra mänskors kärlek till och stolthet över sin hembygd. Jag älskar Skåne, inte för att Skåne är bättre, utan för att Skåne är där just jag hör hemma. Liksom jag älskar det skånska språket. Inte för att det är bättre än andra språk utan för att det är det språk som jag uttrycker mig bäst på. Denna kärlek till min hembygd och mitt språk har gett mig en trygghet och säkerhet som har gjort att jag utan rädsla har kunnat ge mej ut och upptäcka världen runt omkring. Oavsett om det har varit Köpenhamn eller San Francisco, Managua eller Harare.", Mikael Wiehes tacktal 13 juli 2000

"Regionalism i sig tycker jag är något positivt, även skånsk regionalism." (Om Öreundsbron kan föra med sig främlingsfientlighet?) "Nej, det tror jag inte ett spår på! Snarare tvärt om! Nationalism är något negativt, men regionalism är bara positivt.", Fredrik Ekelund i Dansk skalle, svensk tiger! på SVT2 28 juni 2000

"Skillnaderna inom Sverige är långt större än vi vanligen tror. Utåt har vi alla fått lära oss att bete oss som rikssvenskar. Så fort vi är officiella anpassar vi oss till ett slags medelsvenssonbild. Vi försöker likna varandra så mycket som möjligt och blir utslätade kopior. I stället borde vi börja (...) lyssna på vad folk talar om när de är sig själva. Det är så vi lär känna tornedalingen, gotlänningen, jämten, samen, skåningen eller värmlänningen.", författaren Mikael Niemi, mottagare av det skönlitterära Augustpriset 2000

"Men vigtigst var Øresund for dem, der boede langs dets kyster. I århundreder var det bindeleddet mellem to dele af ét rige. Siden blev det vandet, der skilte to riger ad, holdt dem på afstand af hinanden, når forholdet mellem dem var dårligt; forbandt dem igen, efterhånden som vi blev venner på ny. Sundet optrådte skiftevis smalt og bredt, så nemt at krydse, og dog en uoverstigelig hindring i ufredstider, og når naboskabet var af lave. Skåningerne måtte opleve det, da de blev en del af det svenske rige; danskerne fik det at mærke i Besættelsestiden efter Anden Verdenskrig. Nu står den her så, Øresundsbroen. Som et spændstigt S binder anlægget os sammen: danskere og svenskere, sjællændere og skåninger, københavnere og malmøboere. For fremtiden lukkes vi ikke længere ind i klumper, et færgehold ad gangen; nu kommer vi i en stadig strøm fra begge sider, med tog som i bil. En udflugt til Skåne er ikke længere en rejse, et besøg i København ikke mere så eksotisk en oplevelse.", Dronningens tale ved indvielsen af Øresundsbroen 1. juli 2000

"Men hittills har de dynamiska effekterna [i Öreundsregionen] i stort sett lyst med sin frånvaro. [...] Skåningar har förblivit svenskar och själlänningar har förblivit danskar. Politiker och invånare i Öresundsregionen har inte förmått bryta sig loss från centralmaktens tyngd.", Kristianstadsbladets ledare 14 augusti 2001

"Försöksverksamheten inom ramen för regionförbundet/regionfullmäktige skall, enligt Carl Sonesson [Skånes regionstyrelseordförande], ses som starten på en process mot ett mera federativt system. Så mycket makt som möjligt bör föras över till regionen." "- Ytterst kan regionen ta ansvar för allt utom nationell lagstiftning, försvar och utrikespolitik." "Skåneregionen, med dess speciella historiska bakgrund och speciella läge nära Danmark och kontinenten, kan behöva en läroplan anpassad för skånska behov.", Sydsvenska Dagbladet 1998-03-16 "[Carl Sonesson] är inte främmande för [att] geografiskt utöka regionen.", intervju i Sydsvenska Dagbladet 1998-11-04

"Förutom den egna vapenflaggan avser regionen använda den s k skånska flaggan. Denna visar ett gult kors i rött fält och har proportionerna 3-1-3 på höjden samt 3-1-4,5 på längden. Regionfullmäktige föreslås rekommendera kommunerna att vid 'skånsk' flaggning använda denna flagga. Föreskrifter om flaggning utfärdas av regionstyrelsen.", Skånes regionfullmäktige 1999-02-09

"Skåne brukar anses vara en av de få regioner i Sverige som uppvisar en tydlig kulturell identitet.", Regeringens proposition 1995/96:38

"En levande demokrati förutsätter både utbildning och bildning. Kulturen är samtidens känselspröt in i framtiden. Här blandas historiens identitet med förhoppningarnas nyfikenhet.", Göran Persson i Regeringsförklaringen 6 okt 1998

"Regeringens förslag: Målen för kulturpolitiken skall vara att: [...] - bevara och bruka kulturarvet, - främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. [...] Från ett inhemskt perspektiv kan man urskilja både regionala och lokala särdrag, vilket ger oss möjlighet att uppfatta mångfalden och rikedomen i landet och inte enbart ett enhetligt svenskt kulturarv.", Kulturpolitikpropositionen 1996/97:3

"Skåningar kan komma att lyda under andra lagar och regler än övriga svenskar.[...] - Särskilda Skåneregler och lagar är en möjlighet. Man måste vara öppen för det.", Näringsminister Björn Rosengren i Helsingborgs Dagblad 1998-11-06

"Långsiktigt är dock frågan om det verkligen går att undvika specialregleringar beträffande de nordiska skattebestämmelser avseende Öresundsregionen. Den statliga motviljan till trots, regeringen måste ändå inse att i och med Öresundsbron fick också Skåne en mer naturlig och lättillgänglig anknytning till Danmark än till Stockholm. Integration mellan områden kan inte understödjas med reservationer och begränsningar.", Ledaren i NST 2001-10-31

"Så kallade kollektiva nyttigheter, som broar och vägar, brukar finansieras gemensamt via skatter.", Sydsvenskan i en ledare 1999-11-13 som varnar för att bron inte kommer användas p g a de alltför höga broavgifterna

"En bil på en motorvej båret af bropiller er ikke en større miljømæssig belastning end biler på andre motorveje.", Lederen i i Berlingske Tidende 2000-12-30


Skåneländsk Samling: www.skanelandsksamling.org
Kommentarer, frågor: 
denna adress.
Ordinarie medlemskap: sätt in 100 kr på pg 790279-4.
Comments