Vedtægter

Godkendt på generalforsamlinger november 1971.

Med ændringer december 1986, januar 1993, marts 2005, februar 2014 og februar 2015

§1

Selskabet Skæring Forsamlingshus har hjemsted i Skæring By.

§2

Selskabets formål er at bevare og eventuelt udbygge det eksisterende Skæring Forsamlingshus samt at virke for udnyttelse af forsamlingshusets lokaler til møder, fester, private sammenkomster og andre arrangementer.

§3

Selskabets indtægter skal når alle udgifter er afholdt, alene anvendes til gennemførelse af selskabets formål, som er anført i §2.

Det skal dog være tilladt at foretage passende henlæggelser.

Krav mod selskabet haves alene mod selskabets formue.

§4

Der afholdes en ordinær generalforsamling hvert år i februar måned.

Første gang februar 1994.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når 1/3 af selskabets medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes uden unødvendig opsættelse.

Indvarsling til alle generalforsamlinger sker mindst 14 dage forud ved skriftlig indkaldelse.

§5

Generalforsamlingen er højeste myndighed.

Den tager bestemmelse om selskabets vigtigste anliggender, vælger sin bestyrelse samt 2 revisorer og suppleanter.

§6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen består desuden af 1 medlem til varetagelse af udlejning, fremvisning og optælling efter udlejning af forsamlingshuset.

Medlem af bestyrelsen til varetagelse af udlejning m.m. vælges for et år af gangen.

Der er mulighed for at hvervet med udlejning m.m. varetages af 1 fra den øvrige del af bestyrelsen. I det tilfælde nedsættes antallet af medlemmer af bestyrelsen med 1.

Første gang afgår den mindste halvdel ved lodtrækning efter 1 års forløb.

Revisorer vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Første gang afgår den ene efter 1 års forløb ved lodtrækning.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer.

Bestyrelsen har til enhver til lov til at nedsætte underudvalg.

§7

Alle der ønsker det, og vil støtte op om §2, kan blive medlem af Selskabet Skæring Forsamlingshus.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen, medlemsskab er personligt og betegnes ”aktive medlemmer”.

Medlemsperiode følger kalenderåret.

Hvert aktivt medlem har på generalforsamlingen en stemme, der kan ikke stemmes med fuldmagt.

§8

Regnskabet afsluttes til hvert års 31. december. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling.

§9

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning afholdes hvis ¼ af de fremmødte anmoder dirigenten herom.

Personvalg afgøres ved simpelt flertal, ved stemmelighed foretages der lodtrækning mellem kandidaterne. Skriftlig afstemning afholdes, hvis der er flere opstillede kandidater end pladser på valg.

Øvrige afstemninger afgøres med simpelt flertal, skriftlig afstemning afholdes hvis ¼ af de fremmødte anmoder dirigenten herom. Stemmelighed betyder forkastelse.

§10

Lejer af forsamlingshuset er ansvarlig over for selskabet for god orden i huset, og skal erstatte alle beskadigelser på bygning og inventar, som er foranlediget ved sammenkomsten.

§11

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§12

Bestyrelsen er berettiget til at optage passive medlemmer, dog uden stemmeret.

§13

Opløsning af Selskabet Skæring Forsamlingshus, kan kun ske ved vedtagelse på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, vedtaget med 2/3 flertal af de ”aktive medlemmer”. Afstemningen skal foregå skriftligt.

Ved selskabets opløsning skal selskabets formue anvendes til almennyttige formål, i særdeleshed indenfor lokalområdet, det tidligere Hjortshøj – Egå kommune.

Således vedtaget den 27. februar 2015