Folket i Sørvest Asia II
 

Sumerernes bakgrunn

 

Eridu ble, som med den kanaanittiske kulturen i Levanten, dannet ved møtestedet for tre separate økosystemer og kom til å opprettholde tre ulike livsstiler som kom til enighet rundt tilgang på friskvann i et ørkenmiljø. Den eldste jordbruksbosetting synes å ha vært basert på intensiv subsistensirrigasjonsjordbruk fra Samarra kulturen i nord, karakterisert via byggingen av kanaler og muddermursteinsbygninger. Fiske-jeger kulturene ved den arabiske kyst var ansvarlig for de ekstensive haugene med fiskerester langs med den arabiske kystlinjen og kan vært protosumerere. De synes å ha bodd i sivhytter. Den tredje kulturen som var med til å grunnlegge Eridu var de nomadiske semittiske pastoralistene av saue- og geitegjetere som levde i telt i semiørken områder. Alle tre kulturer synes å være til stede i de tidligste lagene av byen.

 

Den urbane bosettingen var sentrert på et rikt tempelkompleks bygget av muddermurstein og sivhytter, innen en liten nedgang som tillot vann å akkumulere. Ekstensivt funn av hauger med fiskebein assosiert med de tidligste nivåene viser kontinuitet for abzu kulten senere assosiert med Enki og Ea. Denne kontinuitet av bosetting og religiøse tradisjoner gir inntrykk av at det var en lokal opprinnelse for den sumeriske sivilisasjonen.

 

I nord var det at den ghassuliske kulturen, som refererer til en kultur og et arkeologisk nivå som daterer seg til den midtre kalkolittiske perioden i det sørlige Palestina (3800-3350 f.vt.). Denne korresponderer til den halafiske kulturen (6000-5300 f.vt.) i den fruktbare Khabur dalen (Nahr al Khabur) i det nordlige Syria og Mesopotamia.

 

PPNB ved Jeriko i det sørlige Levanten, som skiller seg fra den tidligere Pre-Pottery Neolithic A perioden ved at folk begynte å bli mer avhengig av husdyr som et tilskudd til deres tidligere jordbruks- og jeger-sanker diet, utviklet seg fra den tidligere natufiske kulturen, men viser tegn på en nordlig opprinnelse, noe som trolig antyder et tilsig fra det nordøstlige Anatolia. Kulturen forsvant under 8.2 kiloår hendelsen, en term klimatologer har brukt for å beskrive en plutselig nedgang i globale temperaturer som oppsto omkring 6200 f.vt. og som varte i 200-400 år.

 

Stedet 'Ain Ghazal i Jordan har indikert en senere Pre-Pottery Neolithic C periode som varte i perioden mellom 6200- 5900 f.vt. Det er i denne perioden at det Circum Arabian Nomadic Pastoral Complex utvikles. Dette delvis på grunn av PPNBs økte avhengighet av husdyr og en blanding med Harifian jeger-sankere i det sørlige Levanten med forbindelser til kulturene i Fayyum og den østlige ørken i Egypt. Kulturer som praktiserte denne livsstilen spredde seg sørover langs med Rødehavet og øst fra Syria og inn i det sørlige Irak. I de følgende Munhatta og Yamukian post-keramikk neolittisk kulturer som fulgte den fortsatte en rask utvikling på tross av at PPNB kulturer fortsatte i Amuq dalen hvor den fikk innflytelse på utviklingen av den senere Ghassulian kulturen.

 

Ghassulian kulturen, som tok over for Minhata og Yarmoukian kulturene, var karakterisert av små landsbyer av blandet jordbruksfolk som migrerte sørover fra Syria til Israel. Kulturen synes å ha utviklet seg delvis fra Pre-Pottery Neolithic B i Amuq dalen, som viser tegn på tilsig fra nord, Minhata kulturen og nomadiske pastoralister fra det Circum Arabian Nomadic Pastoral Complex, har en klar forbindelse med den amratiske i Egypt og kan ha hatt handelsforbindelser med tidlig minoisk kultur på Kreta.

 

Ghassulian kulturen er assosiert med det eldre Peron, som begynte 5000-4900 f.vt. og varte frem til 4100 f.vt., som vil si en periode med mildt og behagelig klima som favoriserte plantevekst. Den synes å være formativ for den kanaanittiske sivilisasjonen hvor en kalkolittisk struktur pionerte en mediterransk blandet økonomi, som involverte intensiv subsistensproduksjon av hortikulturell frukt og grønnsaker, ekstensivt jordbruk, transhumance og nomadisk pastorale systemer med dyrehold og kommersiell produksjon, slik som på Kreta, av vin og oliven.

 

En av de tidligste bosettingene i regionen var Jeriko. De tidligste bosettingene var årstidsbestemte, men ved bronsealderen hadde de utviklet seg til store urbane sentre. Ved tidlig bronsealder hadde andre steder, slik som Ebla, som ble innlemmet i det akkadiske imperiet i 2300 f.vt., utviklet seg. Sumeriske referanser til Mar.tu, ansett for å være en betegnelse på amoritter, daterer seg fra tiden før Sargon av Akkad. Det akkadiske imperiets kollaps så ankomsten til et folk som brukte Khirbet Kerak keramikk, som trolig kom fra Kura Araxes kulturen i det armenske høyland. Det blir antatt at dette var ankomsten til hurrierne i Syria og Kanaan, folket som senere blant annet blir kjent som jebusitter, horitter og hivitter.

 

Det blir antatt at den kanaanittiske sivilisasjonen var et svar på lange perioder av stabilt vær avbrutt av korte perioder med endring. Under disse periodene profitterte kanaanittene fra deres posisjon mellom de gamle sivilisasjonene i regionen, slik som Egypt, Mesopotamia og det minoiske Kreta. Det ble dannet bystater av handelsprinser langs med kysten med små kongedømmer spesialisert på jordbruksprodukter i innlandet. Denne polaritet, mellom kystbyer og jordbrukersamfunn, ble illustrert i kanaanittisk mytologi gjennom kampen mellom stormguden, som ble kalt Teshub av hurrierne eller Ba'al Hadad av arameerne, og Ya'a, Yaw, Yahu eller Yam, guden for hav og elv. Små markedsbyer med murer rundt omgitt av jordbrukere som avlet en rekke lokale hortikulturelle produkter karakteriserte tidlig kanaanittisk sivilisasjon. Høsting i tidlig sommer var en sesong da transhumance nomadisme ble praktisert – hyrder var sammen med flokkene sine under den fuktige sesongen og vendte tilbake for å gresse nærmere vannforsyninger i sommeren. Bevis for denne jordbrukssyklusen blir funnet i Gezer kalenderen og Bibelens årssyklus.

 

Men perioder med rask klimaendring så en kollaps av dette blandede middelhavsjordbrukssystemet og kommersiell produksjon ble skiftet ut med subsistensjordbruksproduksjon; og transhumance pastoralisme ble en året rundt nomadisk pastoral beskjeftigelse, mens stammegrupper vandret i et sirkulært mønster nord til Eufrat, slik som amorittene, eller sør til det egyptiske delta med deres flokker. Under perioden med det akkadiske imperiets kollaps og den første mellomperioden i Egypt invaderte de kanaanittiske hyksosene. På slutten av den midtre bronsealder i Babylonia og den sene bronsealderkollaps svant handelen i Kanaan hen ettersom Egypt og Mesopotamia trakk seg inn i isolasjon. Da klimaet stabiliserte seg fortsatte handelen først langs med kysten i området for de filistinske, som på tross av å være en integrert del av det kanaanittiske miljøet ikke synes å være etnisk homogen med kanaanittene, og de fønikiske byene. Hurrierne, hettittene, arameerne, moabittene og ammonittene blir også ansett for å være forskjellig fra de generiske kanaanittene eller amorittene på tross av at hettittene i Bibelen refereres til som sønner av Kanaan.

 

Denne fremgangsrike handelen tiltrakk seg mektigere regionale naboer slik som Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Hellas og Romerriket, som forsøkte å kontrollere kanaanittene politisk ved å kreve tributt, skatt og tariff. Den kanaanittiske sivilisasjonens fall oppsto med inkorporeringen av området i den gresk-romerske verden, og etter Byzants, inn i den arabiske og ottomanske. Arameisk, et av de to lingua francas av den kanaanittiske sivilisasjonen, blir ennå talt av et mindre antall mennesker i Syria, mens fønikisk forsvant i år 100.

 

Landet Subar eller Subartu lå ved Tigris, nord for Babylonia. Det sumeriske verket Enmerkar og herren av Aratta lister landene hvor språket ble forvirret som Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki og Martu. Mari, som inkluderte en befolkning bestående av sumerere og amoritter, ble klassifisert av arkeologer som den vestligste utpost av sumerisk kultur på tross av at det i byen Ebla, langt lenger i vest, ble funnet et arkiv med 15.000 kileskriftleirtavler skrevet på sumerisk i det semittiske eblaittiske språk og datert fra 2250 f.vt.

 

De tidligste referansene til de fire kvartaler av kongene av Akkad nevner Subartu, Martu, Elam og Sumer. Subartu ble listet opp som en provins i imperiet til Lugal-Anne-Mundu. Sargon av Akkad førte senere en erobringskampanje mot Subar og Naram-Sin listet Subar opp sammen med Armani blant landene under hans kontroll. Ishbi-Erra av Isin og Hammurabi hevdet også seiere over Subar. I ny-babylonske tider (under Nabopolassar, Nebuchadrezzar II og Nabonidus) ble Subartu brukt som en generisk term for Assyria, en term som ennå var i bruk under Kambyses II.

 

Shubria var en del av Urartu konføderasjonen. Senere er det en referanse til et distrikt kalt Arme eller Urme. Nairi i Van området ble ansett for å være en del av Urartu, som lå i det fjellrike området mellom Lilleasia, Mesopotamia og Kaukasus, senere kjent som det armenske høyland, med senter ved sjøen Van. Urartu ble senere kjent som Armenia.

 

Eblas nære forbindelse til det sørlige Mesopotamia, hvor skriften utviklet seg, belyser forbindelsen mellom sumererne og semittene. Eblaittisk språk, som er det nest eldst nedskrevne semittiske språket, er i likhet med akkadisk, som er det første nedskrevne, et øst semittisk språk og folket tilhørte trolig den samme migrasjonsbølgen østover og bosatte seg i Mesopotamia på 3000-tallet f.vt. Mens eblaittene, hvis språk ligner mer på nordvest semittisk, som, inkluderer de senere ugarittisk, arameisk og kanaanittisk, som igjen vil si fønikisk, hebrew, ammonittisk, moabittisk og edomittisk, holdt seg i det sentrale Syria, kom akkaderne til å dominere Mesopotamia ved 2000-tallet f.vt.

 

Aleppo i sørøst ble kalt Armi. Den vokste som hovedstad i kongedømmet Yamkhad, et kongedømme med blandet amorittisk og hurrisk befolkning og med en sterk hurrisk kulturinflytelse i området, frem til det herskende amorittdynastiet ble veltet omkring 1600 f.vt.

 

Halaf kulturen var en neolittisk kultur karakterisert via glasert keramikk malt med geometriske tegn og dyretegninger, som i det nordlige Mesopotamia ble etterfulgt av Ubaid kulturen.

 

Halaf keramikk har blitt funnet i nordlige deler av Mesopotamia, slik som ved Nineveh og Tepe Gawra, Chagar Bazar og ved mange steder i det nordlige Anatolia, noe som viser at den ble brukt i større deler av regionen. Halaf samfunnene lagde også kvinnefigurer av bakt leire og stempelsegl av stein. Verktøy ble laget av stein og leire. Kobber var kjent, men ble ikke brukt for verktøy.

 

Hassuna i Irak, sør for Mosul, oppsto omkring samme tid ved foten av det nordligste Mesopotamia, i regionen senere kjent som Assyria, hvor det var nok regn til å ha tørke jordbruk omkring 6000 f.vt. De lagde Hassuna stil keramikk. De bodde i små landsbyer fra 2-8 acre (32.000 m2). Selv det største Hassuna sted var mindre enn PPNA Jeriko hadde vært 1000 år tidligere og mye mindre enn Çatal Hüyük, som ennå ble bebodd i Anatolia og som er forbundet med det gamle Europa. Få Hassuna landsbyer inkluderte mer enn 500 mennesker. Keramikkens likheter med den i Jeriko viser at landsbykulturen begynte å bli utbredt.

 

Hassunerne kan ha gitt fødsel til den mer halaferne, den andre av de to nordlige jordbrukskulturene som spredde seg i det nordlige Irak og det østlige Iran, eller blitt til samarra befolkningen, noe lenger i sør, med halaferne som en utstikker fra Anatolia. Hassunerne forsvant over et millennium for så å bli skiftet ut med den halafiske kulturen. En kultur basert på irrigasjonsjordbruk oppsto i sør, som frem til da hadde vært ubebodd. Ubaiderne inkluderte elementer av begge de nordlige kulturene og likheter i hushold og tempelarkitektur støtter det at folk i Uruk, Jemdat Nasr og de tidlig dynastiske periodene var deres etterkommere.

 

Ubaid kulturen i nærheten av Ur i det sørlige Irak, som varte fra tiden før 5300 f.vt. og frem til Uruk perioden omkring 4100 f.vt., ga sitt navn til den prehistoriske keramiske neolittiske perioden til den kalkolittiske kulturen, som representerer den tidligste bosettingen på elveslettelandet i det sørlige Mesopotamia i hva som i dag er kysten ved den persiske golf.

 

Den første av i alt tre faser blir kalt tidlig Ubaid, også kalt Eridu (5300-4700 f.vt.), som er en fase i det ekstremt sørlige Irak, som da var kysten av den persiske golf, men som viser klar forbindelse til Samarra kulturen i nord, så etableringen av de første permanente bosettingene sør for 5 tommer isohyet regnfallet.

 

Disse folkene, som kom fra fjellområdene i det nordlige Mesopotamia, men som fulgte den fruktbare halvmånen sørover, pionerte plantingen av korn i de ekstremt tørre forholdene takket være det høye vannivået i det sørlige Irak. Den neste fasen, det midtre Ubaid eller Hadji Muhammad (4800–4500 f.vt.), så utviklingen av ekstensive kanalnettverk fra store bosettinger. Irrigasjonsjordbruk, som synes å ha utviklet seg først ved Choga Mami (4700-4600 f.vt.), et Samaara kultur sted, spredde seg raskt til andre områder og var et resultat av kollektivt arbeid og sentralisert koordinering. Ubaid huset er forløperen til Ubaid templet samt sumerisk intern og tempelarkitektur. Ubaid gjenstander spredde seg også over hele den arabiske kysten, og viser fremveksten av et handelssystem som strakk seg fra middelhavskysten via Dilmun sivilisasjonen i Bahrain til Oman.

 

Ubaid keramikk i det sørlige Mesopotamia har vært forbundet via Choga Mami keramikk til keramikken i Samarra kulturen (5700-4900 f.vt.) i nord, som var de første til å praktisere en primitiv form for irrigasjonsjordbruk langs med Tigris og dets sideløp, noe som gjorde dem i stand til å etablere fremgangsrike bosettingskultur med et høyt organisert samfunnsstruktur. Forbindelsen blir klarest sett ved Tell Awayli i nærheten av Larsa hvor man har funnet pre-ubaid keramikk som minner om den fra Samarra.

 

Men det kan også ha vært en innfødt kultur av jeger-fiskere som levde i sumplandet ved mundingen til Tigris og Eufrat, slik som dagens sumparabere. Denne kulturen bidro via en kulturell sammensmelting med de nordlige jordbrukerne til skapelsen av det sumeriske språk og sivilisasjon. Adapa kom kanskje fra Dilmun.

 

Fra Sumer kjenner man mange tekster som omtaler tre viktige handelspartnere: Magan, Dilmun og Meluhha. Magan identifiseres vanligvis med nåtidens Oman og Dilmun lå muligens på Bahrain. Meluhha synes derimot å være mer dunkelt.

 

Meluhha var et land kjent fra sumeriske og akkadiske tekster. Landets identitet har vært gjenstand for mange spekulasjoner. Mange forskere tenker seg at Meluhha sikter til deler av det vestlige India eller det riket som man i dag kaller Induskulturen. Den finske historikeren Asko Parpola hevder at navnet Meluhha kan komme fra det dravidiske ordet Met-Akam. Han hevder også at ordet kan settes i forbindelse med Mleccha, et ord som brukes i tekster på Sanskrit for barbar eller fremmed. Imidlertid er det også tekster lenge etterpå, fra assyrerkongen Assurbanipals tid, som synes å peke i den retningen at Meluhha lå nær Egypt eller Etiopia. Noen har derfor trukket den slutning at det var en forbindelse mellom Induskulturen og rikene på Afrikas østkyst, hvilket kan bety at Meluhha sikter til begge.

 

Mesopotamiske handelsreferanser lister opp varer og et offisielt innskrift nevner Meluhhan i tillegg til Harappa segl og arkeologiske funn. Litterære referanser til handel med Meluhhan dateres tilbake til de akkadiske, Ur III og Isin-Larsa periodene, som vil si i en periode mellom 2350-1800 f.vt., men startet trolig i tidlig dynastisk periode omkring 2600 f.vt. Noen Meluhhan fartøy kan ha seilt direkte til mesopotamiske havner, men ved Isin-Larsa perioden monopoliserte Dilmun handelen. Bahrain nasjonalmuseum anser dette, perioden mellom 2200-1600 f.vt., for å være gullalderen.

 

Senere eller klassisk Ubaid (4500-4000 f.vt.) så en periode med intens og rask urbanisering med ubaid kulturen som spredde seg i det nordlige Mesopotamia hvor den tok over for Halaf kulturen (6000-5300 f.vt.) ved Khabur i det nordøstre Syria. Ubaid gjenstander spredde seg til langs hele den arabiske kyst, noe som førte til et handelssystem som strakk seg fra middelhavskysten via Dilmun sivilisasjonen fra Bahrain til Oman ble skapt. Men arkeologiske kilder viser at den arabiske tveeggede/Ubaid perioden kom til en stans i det østlige Arabia og Oman halvøya 3800 f.vt., noe som vil si rett etter fasen med lavere sjøer og begynnelsen på dynereaktivering. Økt tørke førte til en rask slutt på semi-ørken nomadisme og det er ikke et spor av mennesker der i de kommende 1000 år, det såkalte mørke millennium, noe som trolig skyldes 5.9 kiloår hendelsen på slutten av det eldre Peron, en periode med unormalt varmt klima under holocen perioden som begynte omkring 5000-4900 f.vt. og varte til omkring 4100 f.vt.

 

Det er i Ubaid kulturen at man for første gang finner sosial stratifisering og klassedeling, hvor en liten gruppe setter seg over de andre. Det er her en klar sosial deling mellom intensiv subsistesjordbrukere, med avlinger og dyr kommende fra nord, teltboende nomadiske pastoralister avhengig deres flokker og jeger-fisker folk fra den arabiske kyst, som levde i sivhytter. Det mesopotamiske oikumene som resulterte fra den Ubaid ekspansjon, som inkluderte en fredelig spredning av ideologi og som medførte formasjonen av flere lokale identiteter som overtok og transformerte elementer av Ubaid kulturen inn i egne lokale uttrykk, kan bli kontrastert til den koloniale ekspansjonismen i den senere Uruk perioden.

 

Ubaid kulturen var et klart forstyrrende og fremmed element i det sørlige Mesopotamia, på tross av at det er en klar forbindelse til tidligere kulturer i regionen i det midtre Mesopotamia. Tilsynekomsten av ubaid folket har derfor blitt forbundet med det såkalte sumeriske problem, relatert til opprinnelsen av den sumeriske sivilisasjonen.

 

Sumererne var et ikke-semittisk folk. Det var en klar uavbrudt kulturell kontinuitet fra den tidlige ubaid perioden (5300-4700 f.vt.) i det sørlige Mesopotamia. Sumererne dyrket det fruktbare landet der. De kom trolig fra nord etter at de hadde praktisert irrigasjonsjordbruk der. Det var jordbrukere som spredde seg fra nord til det sørlige Mesopotamia etter å ha utviklet en tempelsentrert samfunnsorganisasjon for å mobilisere arbeidere og teknologi for å kontrollere vannet, noe som gjorde dem i stand til å overleve i et vanskelig miljø.

 

I Kaukasus, et av verdens mest komplekse språkområder, oppsto Shulaveri-Shomu kulturen (6000-4000 f.vt.) i det sentrale transkaukasus. Både denne, som er den første kjente prehistoriske kulturen i området, og Sioni kulturen, som utgjorde overgangen til Kura-Arax kulturen (4000-2200 f.vt.), utviklet seg fra deres opprinnelse i Hassuna, i et område sør for Mosul i det nordlige i Mesopotamia, og Halaf kulturene til tidlige høykulturer i området rundt Ararat i det armenske høylandet og kom til å spre seg derfra i alle retninger. Kura-Araxes kulturen ble etterfulgt av Trialeti kulturen (2200-1500 f.vt.).

 

Shulaveri-Shomu og andre neolittisk/kalkolittisk kulturer i det sørlige Kaukasus brukte lokal obsidian for verktøy, hadde dyr slik som kveg og griser og hadde avlinger, inkludert druer. Mange av de typiske trekkene ved Shulaverian kulturen, slik som sirkulær mudderstein arkitektur, dekorert keramikk, antropomorfiske kvinnefigurer, obsidian industri med et fokus på produksjon av lange prismatiske blader blir antatt å ha sin opprinnelse i Hassuna og Halaf kulturene.

 

Kura-Araxes kulturen eller tidlig transkaukasisk kultur, som eksisterte fra 3400 f.vt. til 2000 f.vt., har sin opprinnelse på Ararat slettene, kjerneområdet var i Armenia, men spredde seg derfra til Georgia omkring 3000 f.vt., vestover til Erzurum slettene, sørvestover til Cilicia, og til sørøst til området sør for Urmia bassenget og sjøen Van, og frem til Syria og Kanaan, hvor den utviklet seg til den senere Khirbet Kerak kulturen etter det akkadiske imperiums fall. Deres guder ble spredd til kulturene ved Volga, Dnieper og Don-Donets systemene i nord.

 

Kura-Araxes kulturen er forbundet med Maykop kulturen i Transkaukasia og er kjente for deres produksjon av hjulvogner. Den blir forbundet med hurrierne og urartierne, men var en heterogen etno-lingvistisk befolkning, blant annet var en utpost for de semittiske språkene til stede, samt en tidlig representant av de kartvelske eller georgiske språkene. Det var også en innflytelse fra de indoeuropeiske språkene.

 

Hurrierne hadde et rykte på seg for å være dyktige i metallurgi og sumererne lånte deres kobberterminologi fra det hurriske vokabulær. Kobber ble fraktet sør til Mesopotamia fra det anatoliske høyland. Khabur elvedalen hadde en sentral posisjon vedrørende metallhandel og kobber, sølv og tinn var tilgjengelig fra de hurri-dominerte landene Kizzuwatna og Ishuwa i det anatoliske høyland.