ประกาศ..

7 กันยายน พ.ศ.2556

ท่านสามารถเข้าถึงไดรว์เก็บเอกสารสำคัญต่างๆ และเรื่องร้องเรียน ฯได้ที่  Post master by: siwarat8@gmail.com

10 และ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ประชุมเพื่อ "บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 และการรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระหว่างและหลังน้ำท่วม" โดยคุณสมนึก ชิณศรีและคณะกรรมการฯ ในการนี้ได้มีมติให้รับเงินบริจาคเพิ่มเติมจากครั้งแรกเพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำ ครั้งที่ 2 เพื่อซื้อน้ำมัน น้ำมันเครื่อง ท่อยาง สายพาน รวมถึงการจ้างแรงงานพม่ามาลอกท่อช่วงถนนหน้าหมู่บ้าน-ถนนเพชรเกษม เป็นต้น และครั้งนี้เป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ได้ครัวเรือนละ 1,000 บาทโดยนับยอดเงินสมทบทุกครั้ง หลังจากน้ำแห้งคณะกรรมการฯ จะจัดทำป้ายรายชื่อผู้ร่วมบริจากครั้งนี้ด้วย ในการรับเงินบริจาคครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหลังจากน้ำลดเช่น การทำความสะอาดถนนสาธารณะ การกำจัดยุง การปรับปรุงสาธารณูปโภคในเบื้องต้นก่อน อาจมีบางท่านแอบถามอยู่ในใจว่า อ้าว!! แล้วโครงการฯ ไม่มารับผิดชอบเหรอ นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการขอเรียนว่า เรากำลังอยู่ในขบวนการร้องเรียน เพื่อให้ได้สิทธิ์ต่างๆ เช่นการปรับปรุง ซ่อม สร้าง สิ่งซึ่งเป็นสาธารณะให้อยู่ในสภาพตามที่โฆษณาและพร้อมใช้งานที่สุด อันนี้ผมว่าต้องรอซักพักใหญ่  แต่ที่รอไม่ได้ก็คงต้องช่วยกันเองครับผม พี่น้อง....

โหลดเอกสารชี้แจงและหนังสือเรียนที่      LINK...


4 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ประกาศเรื่อง "การยื่นเอกสารถึงองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เรื่องขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่โยธาเข้าร่วมตรวจสาธารณูปโภคโครงการหมู่บ้านสิวารัตน์ 8" ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ได้มีมติการประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2554 ให้ทำหนังสือชี้แจงไปยังคณะผู้บริหาร อบต.ยายชา เพื่อการนี้ได้แนบสำเนาเอกสารที่ยื่นแล้วพร้อมเลขรับให้พี่น้องชาวสิวารัตน์ 8 ได้ทัศนาด้วย (หากต้องการดาวน์โหลด ให้ไปที่คลังเอกสารสำคัญต่างๆ https://sites.google.com/site/siwarat8/prakas/phrbcadsarthidinphs2543 นะครับ)

2 ตุลาคม พ.ศ.2554

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    ด้วย สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยายชาสิ้นสุดลงเมื่อถึงคราวออกตามอายุของสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยายชาพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระ ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 จึงให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา โดยมีวาระดังนี้
                1. วันเลือกตั้ง วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
                2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 7
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08:00 น. ถึงเวลา 16:30 น.
                3. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมงค์การบริหารส่วนตำบลยายชา

หมายเหตุ**** รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากไฟล์แนบ...
รายงานเรื่อง บันทึกถ้อยคำ (ท.ด.16)
ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2554 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
 
    สืบเนื่องจากวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ได้นัดหมายกับทางตัวแทนโครงการเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งนิติบุคคลฯซึ่งเนิ่นนานมานับขวบปีแล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีข้อโต้แย้งจากทางตัวแทนโครงการว่ายังไม่สามารถจัดตั้งได้ ทั้งนี้้เพราะว่าสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่ได้รับการจัดทำ แก้ไข หรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และยอมรับได้ของสมาชิกของหมู่บ้าน ทั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านได้เล็งเห็นข้อจำเป็นในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาและตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะหากเมื่อมีการรับรองสาธารณูปโภคต่างๆว่าเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องย้อนหลังได้อีก ด้วยเหตุนี้ทางโครงการพยายามที่จะทำงานตามที่ชี้แจงที่ให้ไว้ทั้งสิ้น 9 ข้อ ซึ่งครอบคลุมความสมบูรณ์ของสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น สวนสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนรวมถึงระบบตัดไฟอัตโนมัติหากเกิดการช๊อตหรือรั่ว พื้นผิวถนนซึ่งแตกร้าวและต้องปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำซึ่งต้องเปลี่ยนให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (stardard V-Shap) บริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งต้องเปลี่ยนและจัดระเบียบใหม่ให้เข้มงวดขึ้น สถานที่ทิ้งขยะก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นกัน อีกทั้งยังมีพื้นที่คาบเกี่ยวบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านซึ่งมีการปลูกสิ่งก่อสร้างให้เช่า ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องตกลงกันเพื่อจัดระเบียบและชี้แจงกับสมาชิกของหมู่บ้าน ถนนทางบริเวณสนาม Drive Golf เก่าซึ่งมีการปิดกั้นทางกลับรถเพราะเหตุใด และบางซอยยังไม่มีบ่อพักน้ำเสียหน้าบ้าน โดยปัญหาต่างๆ นี้คณะกรรมการฯต้องเข้มงวดและต้องผลักดันให้ทางโครงการรับผิดชอบในการสร้าง ปรับปรุง และแก้ไขไปพร้อมในการนี้ด้วยเช่นกัน
    ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการฯได้ติดตามผลและเชิญตัวแทนโครงการฯ มาชี้แจงอีกครั้ง เพราะมีความคืบหน้าในการดำเนินการน้อยกว่าที่กำหนดไว้ โดยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน เป็นพยานในการแถลงในบันทึกถ้อยคำนี้ด้วย หากสมาชิกหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้กับคณะกรรมการหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ทุกท่านหรือ e-mail มาที่ siwarat8@gmail.com หรือที่โพสท์ความเห็นของท่านที่ http://siwarat8.blogspot.com/ ตลอดเวลา
 
 

     
 ความคืบหน้าต่างๆ ที่กำลังทำหรือที่โครงการแจ้งว่าเสร็จนั้น สมาชิกทุกท่านสามารถช่วยตรวจสอบและโต้แย้งได้ เพราะนี่คือหมู่บ้านของท่าน
 
 
 
 
คำชี้แจงเรื่อง  สถานะการขอจัดตั้งนิติบุคคล   ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2554
ปัจจุบัน ทางโครงการ ได้ดำเนินการยื่นเอกสารในการขอจดทะเบียนในจัดตั้งนิติบุคคล ต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  แต่ในระหว่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ลงเลขรับเอกสารเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้ด้วยเหตุผลที่ว่าทางโครงการยังไม่ได้ยื่นขอถอนเงินประกันสวนสาธารณะและทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบสวนสาธารณะของโครงการแล้ว ปรากฏว่ายังไม่ได้ตัดหญ้าให้เรียบร้อย  จึงทำให้ภาพรวมทั้งหมดยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ในการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ของหมู่บ้าน สิวารัตน์ 8 จึงยังไม่สมบูรณ์
 
 
เมื่อใด โครงการได้ทำการปรับปรุงแก้ไขสวนสาธารณะให้อยู่ในสภาพเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้ยื่นขอถอนเงินประกันต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน อำเภอสามพราน เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จึงจะเริ่มตรวจสอบเอกสารและประกาศให้ทุกคนได้รับทราบ 5 แห่ง ภายใน 30 วัน จึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมายพรบ. จัดสรรที่ดิน.พ.ศ. 2543 คณะกรรมการนิติบุคคลจึงจะถูกรับรองถูกต้องตามกฎหมาย
อ่าน พรบ. คลิ๊กไฟล์แนบด้านล่างประกาศ
 
 
 
  
 

เอกสารสำคัญต่างๆ

โพสต์15 เม.ย. 2554 22:02โดยสมนึก ชิณศรี   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2556 10:26 ]

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด จากลิงค์เพิ่มเติม

- บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการปกครองท้องที่ 
วาระการประชุมคณะกรรมการ หมู่ที่1 ต.ยายชา ครั้งที่4/2556  6 กันยายน 2556 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่ 1
- หนังสือเชิญประชุม SML 16ธันวาคม2554 17:30PM จากผู้ใหญ่บ้าน
- รายงานผลการตรวจสอบสาธารณูปโภคโครงการจัดสรรที่ดิน ถึงคุณสมนึก (28พย54) จากโยธา อบต. ยายชา
- หนังสือขอทราบความคืบหน้ากรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุฯ (26พย54)  เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2554
- บันทึกเรื่องขอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบบสาธารณูปโภคสิวารัตน์ 8 (25พย54) จากโยธา อบต.ยายชา


1-1 of 1