Curriculum vitae(CV) Thai

Home | English | Thai

ชื่อ
ศิวเวศวร์ วงษ์เจริญ

ที่อยู่

 • ภูมิลำเนา
  เลขที่ 324/6 หมู่ 3 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  รหัสไปรษณี 66110
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
  บ้านสวนอพาร์ตเมนต์ ห้อง304 เลขที่ 164/1 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  รหัสไปรษณี 65000
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
  วงษ์พาณิชย์รีไซเคิล สาขาตะพานหิน เลขที่ 22 หมู่ 3 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  รหัสไปรษณี 66110

การศึกษา

 • ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนตะพานหิน ระดับมัธยมปลาย
 • พ.ศ. 2543 โรงเรียนตะพานหิน ระดับมัธยมต้น
 • พ.ศ. 2540 โรงเรียนนรบุตรศึกษา ระดับประถมปลาย
 • พ.ศ. 2537 โรงเรียนนรบุตรศึกษา ระดับประถมต้น

ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้าน IT ของกลุ่มบริษัทวงษ์พาณิชย์

ผลสำเร็จ
14 มิถุนายน พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนิสิตผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมวิชาการ
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาไอที
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม Multimedia ประเภทเกมส์
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - เข้าร่วมแข่งขันตอบบัญหาไอที
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - เข้าร่วมแข่งขันการแก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรม
15 มกราคม พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล โครงการสานสัมพันธ์กีฬา CSIT2007
30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - ร่วมเป็นพี่เลี้ยง โครงการโอลิมปิควิชาการ(สอวน) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2549
18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 - เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการแก้ไขปัญหาในการเขียนโปรแกรม(debugger)
27 มีนาคม พ.ศ. 2549 - ร่วมเป็นพี่เลี้ยง โครงการโอลิมปิควิชาการ(สอวน) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2548.
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 - ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันทักษะ ความรู้และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์(PC AG Thailand)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 - ชนะเลิศ การแข่งขันแก้ข้อผิดพลาดโปรแกรม(debugger)
31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - ร่วมเป็นพี่เลี้ยง โครงการโอลิมปิควิชาการ(สอวน) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2548
25 มกราคม พ.ศ. 2547 - ผ่านการทดสอบกำลังใจ ด้วยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 - ได้รับการยกย่องเป็น นักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 - ได้รับเกียรติบัตรเพื่อ แสดงว่าเป็นผู้กระทำกิจกรรมดีเด่นด้านความมีไหวพริบแก้ไขปัญหา
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 - ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโครงงานอาชีพปฏิบัติ ประเภทธุรกิจ/เทคโนโลยี
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 - ได้รับรางวัลนักศึกษาวิชาทหารยิงปืนได้คะแนนสูงสุด ชั้นปีที่ 2
20 กันยายน พ.ศ. 2545 - ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
23 สิงหาคม พ.ศ. 2545 - ผ่านการอบรมตามโครงการ ความรู้เรื่องจราจร ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 - ร่วมประกวดเว็บไซต์ "สุขบัญญัติแห่งชาติ" ครั้งที่ 1
15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 - เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการโรงเรียนเพื่อเด็ก งานเสมา45 เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 เมษายน พ.ศ. 2545 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดโฮมเพจในระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครอบครัวแห่งชาติ
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 - รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 - ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
25 มกราคม พ.ศ. 2545 - ผ่านการอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
13 มกราคม พ.ศ. 2545 - เป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 54 ภาคเหนือ
15 ธันวาคม พ.ศ. 2544 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท โปรแกรมภาษาปาสคาล(ทีม) ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรมสามัญศึกษา
14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท โปรแกรมสร้างเว็บเพจ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กรมสามัญศึกษา
14 กันยายน พ.ศ. 2544 - ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ของนักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิจิตร
สิงหาคม พ.ศ. 2544 - เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 - ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 - ผ่านการฝึกอบรม ตามหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นแบบธรรมเนียมทหารของกองทัพบก
12 มีนาคม พ.ศ. 2544 - ผ่านการอบรมใน English Camp
10 พฤษจิการยน พ.ศ. 2543 - ชนะเลิศ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์(Web Page) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 53 ระดับจังหวัด
26 มีนาคม พ.ศ. 2543 - ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานหมกรรมการศึกษา
26 มีนาคม พ.ศ. 2543 - เข้าร่วมโครงการจัดค่ายกิจกรรมเตรียมการชุมนุมลูกเสือโลก
17 กันยายน พ.ศ. 2542 - ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
31 มกราคม พ.ศ. 2541 - ชนะเลิศการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
28 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ ค่ายเยาวชนสัมพันธ์
...

ทักษะอื่นๆ

 • AJAX
 • Java
 • ASP
 • PHP
 • Java Script
 • C/C++
 • VB.NET
...

ความสนใจ

 • Computer Network and Network Security
 • Parallel and Distributed Computing
 • Grid Computing
 • Java Platform
 • Data and Web Mining/Clustering (Web Classification)
 • S/W design and development
 • Computer Architecture
 • XML and Web services
 • Enterprise Application Integration
...

คนที่ยืนยันตัวตนได้(referee)

...

งานพิมพ์
...