นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาในเวปไซต์นี้  จงมีแต่ความสุข  ความสบายใจ  มั่งมีเงินทอง  เพื่อนพ้องน้องพี่  สุขเกษมเปรมปรีด์ทั่วหน้ากันครับ

ชื่อ         นพ.ศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ที่อยู่
       9/9 ซ.สรรพสิทธิ์ 8 ถ.สรรพสิทธิ์
(บ้านพักที่อุบล)      
       ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 087-6457607
Email : sittikomb@gmail.com
ที่อยู่และที่ทำงานปัจจุบัน   
      โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
      ต.นครไทย.  อ.นครไทย
      จ.พิษณุโลก   065120
 พักในบ้านพักโรงพยาบาล
โทร. 087-6457607

ประวัติส่วนตัว
1. กำเนิด  เกิดที่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ใหญ่  อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
       บิดา - นายบุญทัน  เบ็ญจขันธ์
       มารดา-นางพิบูลย์  เบ็ญจขันธ์
2. ครอบครัว
       ภรรยา-นางจิตเกษม  เบ็ญจขันธ์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.นิคมลำโดมใหญ่  อ.เดชอุดม
       บุตร 2 คน 
          1) นายศิษฏิเวช  เบ็ญจขันธ์  ปัจจุบัน(ปี 2558) เรียนอยู่ชั้น ม.5 รร.เบญจมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี
          2) นส.วิลาสินี  เบ็ญจขันธ์ 
ปัจจุบัน(ปี 2558) เรียนอยู่ชั้น ม.5 รร.เบญจมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี


 
                       ครอบครัว เบ็ญจขันธ์
 
3. การศึกษา
     3.1 ประถมศึกษา 1-4 รร.วัดบ้านบัวงาม  ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
     3.2 ประถมศึกษา 5-7 รร.บ้านหนองหมื่นถ่าน  ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
     3.3 มัธยมศึกษา 1-5 รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (สำเ็จการศึกษา พ.ศ.2524)
     3.4 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำเร็จการศึกษา  พ.ศ.2528)  โดยได้รับทุนโครงการช้างเผือกหรือทุนนักเรียนเรียนดีจากชนบท
     3.5 ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองจ.ขอนแก่น
(สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2538) ในโครงการทุนของมูลนิธิโอสถสภา  เต๊กเฮงหยู
     3.6 ประกศนียบัตรวิชาแพทย์ฝังเข็มจากคณะแพทยศาสตร์แห่งนครเฉินตู  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปี พศ. 2547
     3.6 ปริญญาโทการบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์  มหาวทยาลัยขอนแก่น
(สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2554)  ในโครงการทุนพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คติประจำตัวหรือปรัชญาการดำรงชีวิต
      ใช้หลักง่าย  คือ คิดจะทำอะไร  ต้องมีศรัทธา  และมุ่งมั่น  ไม่สำเร็จจะไม่ถอย  สู้จนถึงที่สุด และคิดเสมอว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้  หากตั้งใจและมุ่งมั่นย่อมทำสำเร็จ   ตรงกับหลักคุณธรรมแห่งความสำเร็จในทางพระพุทธศาสนา  คือ   อิทธิบาท 4 ได้แก่  ฉันทะ วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา
     ฉันทะ คือความพอใจในฐานะ  คือเป็นลูกชาวนาที่ยากจน  มีความภาคภูมิใจที่เป็นชาวนา  แต่ไม่ได้ย่อท้อ  มีความหวังว่าเราจะก้าวหน้าต่อไป  เราจะให้ตัวเรา  ครอบครัว  พ่อแม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และพยายามสร้างกำลังใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวเอง  นั่นคือการตั้งความหวังว่าสักวันเราจะเป็นหมอที่ดีให้ได้
     วิริยะ  คือ ความพากเพียร  มุ่งมั่นและตั้งใจ  ซึ่งจะทำให้เราแน่วแน่ว  ไม่ท้อทถอยแม้มีอุปสรรค  หรือความยากลำบากและแม้จะรอคอยด้วยเวลาที่ยาวนาน  เชื่อเสมอว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้  หากเราอยากได้และมุ่งมั่นย่อมได้สิ่งนั้นมา   จะเห็นได้จากความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์  กว่าจะสอบเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ได้ใช้เวลาตั้ง 8 ปี  หลังจากจบมัธยม  สอบครั้งแรกๆไม่ได้   แต่ก็ไม่ย่อท้อ  ต้อง Entrance ถึง 4 ครั้งจึงได้เข้าเป็นนักศึกษาแพทย์สมใจ
     จิตตะ คือความเอาใจใส่  ไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้น  ไม่ละเลย  แน่วแน่ในสิ่งนั้น  ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องได้  จะไม่ละเป้าหมายนั้น  ซึ่งจะทำให้งานเราประสบความสำเร็จได้
     วิมังสา  คือ การหมั่นสอดส่องติดตาม  ปรับปรุง  ซึ่งจะทำให้ผลงานเราก้าวหนาอยู่เสมอ


Comments