ทดสอบ1    ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. ๘         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายออนไลน์ครูห้องสมุด สำหรับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนละ ๒ คน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ๑ คน และครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑ คน รวม ๒ คนในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหว ...
    ส่ง 24 ก.ค. 2558 23:44 โดย สิทธิพรรณ มากมิตร
  • ประชุมปฏิบัติการ Google site ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ง านพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนรัตนราษราษฎร์บำรุง จัดประชุมปฎิบัติการ Google Sites .ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ผู้เข้าประชุมได้แก่คณะครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี จำนวน 30 คน โดยมี นายปกรณ์ วงศ์สวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 00:06 โดย สิทธิพรรณ มากมิตร
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทดสอบ2


ทดสอบ3