Sitthai Cafe'


  โยนฺ BOW เล่นกันก่อน ^__^

Bowling Game

The gadget spec URL could not be found

       Web Site นี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลียนเรียนรู้  ซึ่งกันและกัน 

ภายใต้แนวความคิด  ของ  "การเรียนรู้อย่างยั่งยืน"   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

นักศึกษา และผู้ที่สนใจจะได้รับประโยชน์  จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ครับ 

         
                      
                                                                           อาจารยสิทธิ์ สิตไทย
                                                                                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                                                                                             คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

                                                                                                  มหาิวิทยาลับเอเีชียอาคเนย์


++ กระดานข่าว ++

> MS ยกเครื่อง Hotmail เทียบชั้น Gmail   ...อ่านรายละเอียด

> 3 บ.ยักษ์ใหญ่ไอทีเผยข้อตกลง Smart TV ...อ่านรายละเอียด

>
Networking Academy เวทีสร้างคนไอที ก้าวสู่โลก 3G ...อ่านรายละเอียด

>
RSS หรือ Really Simple Syndication คืออะไร ? ... อ่านรายละเอียด

>
IEC 3G เปลี่ยนชีวิตที่ดีกว่าเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน ...อ่านรายละเอียด

>
ไมโครซอฟท์ออกเตือนพบช่องโหว่ใน Windows 7 ...อ่านรายละเอียด


ตารางงาน    -_-''

webcarendarPicasaWeb Slideshow

PicasaWeb Slideshow

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
สื่อการสอน Atutor by SAU
(e-Learning)


คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ ATutor ครับ


332301 / 325104 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
          การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเอกบังคับ ของหลักสูตร และถือเป็นวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งศึกษาถึง เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบประเภทของระบบการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล ตัวกลางและอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารระบบมาตรฐาน OSI โปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายต่างๆ เทคโนโลยีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย

รายละเอียดของเนื้อหาวิชานี้ นักศึกษาสามารถเข้าดูได้จาก Atutor ด้านบน หรือจากเนื้อหาแต่ละบท ที่ Sitebar ด้านข้างครับ

 332301 / 325301 การบริหารเครือข่าย

        หลักการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ จัดเส้นทาง บริดจ์ ตัวขยายสัญญาณ การติดต่อกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นๆ เทคโนโลยีแบบไคลแอนท์/เซอร์ฟเวอร์ ตัวเชื่อมต่อแบบต่างๆ การเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล การเดินสายระบบเครือข่ายระยะใกล้ การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล การติดตั้งอุปกรณ์จัดเส้นทาง การวางแผนการติดตั้งและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างผู้ใช้งานระบบและการจัดการระบบ  การติดตั้งระบบ เครื่องพิมพ์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ หลักการเบื้องต้นในการวางแผนการรักษาความมั่นคงของเครือข่าย

รายละเอียดของเนื้อหาวิชานี้ นักศึกษาสามารถเข้าดูได้จาก Atutor ด้านบน หรือจากเนื้อหาแต่ละบท ที่ Sitebar ด้านข้างครับ

++ นอกห้องเรียน++

"ฟ้ายิ่งมืดมิด ยิ่งมองเห็นดาวได้ชัดเจน .... ชีวิตก็เช่นกัน"

สไลด์โชว์ PicasaWeb

 งานอดิเรคครับ  ผมชอบถ่ายรูปดาว หากสนใจ ลองเข้าชมได้ใน multiply ^__^ นะครับ ---> คลิกเลย มองฟ้าหาดาว
 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

อีก site ครับ เป็นรวมรูปวิว และอื่นๆ ชมไ้ด้/ติได้ ครับ ---> ปลานิลคาเฟ่