หน้าแรก

ช่องข้อความ

ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1

 
 
นายธีวรา  มากสาขา การศึกษาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision) คลิ๊ก Teewara

 
 นางปรียา  สงค์ประเสริฐ
ผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบ
 PIDRE เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครู
เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ของครูวิชาการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1          คลิ๊ก Preeya
 
 
นางสาวสุรัชนี บุญเหลือ
 การนิเทศแบบ
PIDRE เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุง พ.. 2560)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 คลิ๊ก Suratchanee 
 

นางสาวอัจฉราวดี      อร่ามวิทยานุกูล


การศึกษาผลการใช้เทคนิคการนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Approach)ต่อการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    คลิ๊ก Atcharawadee

 
 


นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล
 

การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด
(Reflective Coaching Supervision)เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครู เรื่อง มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.. 2560)  ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 คลิ๊ก  Chatlalita


 
 


นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์
 


 การพัฒนาครู และบุคลากร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

(ฉบับปรับปรุง พ.. 2560) ตามกระบวนการนิเทศ PDCA         คลิ๊ก Thitaree 
 นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ
 
 การนิเทศแบบ Coaching เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551         (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1     คลิ๊ก Natwara

   

 

 นางสาวสุวรรณี      คงทองจีน
 
 การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของครู เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.. 2560) หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  คลิ๊ก Suwannee 
 


นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
  การนิเทศโดยใช้เทคนิค Coaching เพื่อพัฒนาครูด้านการนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  คลิ๊ก  Wanruthai 

 นางสาวช่อเพชร              พฤกษ์วรุณ 
 


การพัฒนาครู ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.. 2560) ตามกระบวนการนิเทศ PIDRE  คลิ๊ก  Chorpet  

 

 
 นางสาวนรีนาท ศรีปาน

กระบวนการนิเทศแบบ
PDCA เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  คลิ๊ก  Nareenart

 


 
 นางสาวประภัสสร ทำแก้ว


 การนิเทศแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ผสานเทคนิค Coaching เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2560) 
สู่การปฏิบัติของครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  คลิ๊ก Prapatsorn

 


 
 นางสาวเจณัฐิตา อิสลาม
 

การศึกษาผลการใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring Supervision Techniques) ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   คลิ๊ก  Jenuttita