Urbanistyka‎ > ‎

Zmiana Studium - Gmina Rusinów
STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gmina Rusinów, Pow.Przysuski, Woj. Mazowieckie

Tereny objęte zasadniczą zmianą to w stanie istniejącym tereny użytkowane rolniczo, położone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy i przy ciągach dróg gminnych i powiatowych. Grunty orne przeznaczone pod zabudowę i dolesienia posiadają w większości klasę V, VI i są to gleby pochodzenia mineralnego. Niewielki obszar, głownie w sołectwie Przystałowice Małe na którym wyznaczono tereny możliwe do zabudowy wymaga uzyskania zgody rolnej. Tereny te stanowią kontynuację istniejącej zabudowy zagrodowej, zrealizowanej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Część obszaru gminy zajmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pilicy i Drzewiczki /Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005r./ a w przyszłości projektuje się utworzenie parku krajobrazowego na tym terenie. Do obszarów chronionych należą też znajdujące się w południowej części gminy tereny wodonośne klasy ONO a także korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym i krajowym, obejmujące pradoliny rzek: Drzewiczki i Wiązownicy. Projektowana zmiana studium nie narusza zasad ochrony tych terenów. W OCHK wprowadza się niewielkie nowe tereny zabudowy letniskowej i jednorodzinnej z zachowaniem odległości 100 m od brzegów rzeki Drzewiczki i z innymi wymogami zawartymi w w/w rozporządzeniu. Nie wprowadza się zabudowy na terenach leśnych.
Tereny podlegające niniejszej zmianie nie leżą w obszarze stref konserwatorskich, nie występują tu także tzw. dobra kultury współczesnej. W gminnej ewidencji zabytków w roku 2000 było wpisanych 78 obiektów, głównie drewnianych domów, stodół i obór, pochodzących z końca XIX w, i na początku XXw. Zgodnie ze sporządzoną inwentaryzacją w 2010r. wraz z dokumentacją fotograficzną przez okres ostatnich 10 lat większość z tych obiektów uległa degradacji. Poniższe zestawienie odnosi się do stanu istniejącego w 2010r. 
Gmina Rusinów ma profil rolniczy. Strategia rozwoju gminy: wskazując cele rozwoju i biorąc pod uwagę walory przyrodnicze i krajobrazowe zakłada rozwój turystyki i rekreacji jako funkcji sprzyjającej rozwojowi gminy i poprawie warunków życia jej mieszkańców. Ważne jest stworzenie takich warunków rozwoju dla gminy aby młodzież widziała sens w osiedlaniu się na terenie gminy i identyfikacji z dobrze funkcjonującym obszarem kulturowym. Obecnie obserwuje się ciągły spadek liczby ludności, w poszczególnych sołectwach.
Comments