Urbanistyka‎ > ‎

Plan Zagospodarowania Terenu - Bobrowiec - Piaseczno


()

Istniejące Ukształtowanie Terenu
Przedmiotowa działka nr ewid. 90/26 jest terene płaskim Spadek terenu w kierunku południowo – zachodnim Przewyższenie terenu 0,9m na odcinku 150,0m Istniejące Obiekty Budowlane :Brak, Istniejąca Komunikacja Wewnętrzna: Brak, Działka przylega do ul. Skalnej w części północnej

Teren Inwestycji został podzielony na 20 działek 
Dostęp do drogi publicznej zapewniony pozostanie poprzez dostęp do ul. Skalnej dla każdej z wydzielonych działek
Powierzchnia wydzielonych działek: 383m2 – 538m2

Wpływ Inwestycji na Środowisko Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków Zapotrzebowanie na wodę – 0,8 m3 / dobę na obiekt Jakość wody – woda zgodna z normatywami wody wodociągu miejskiego Jakość ścieków sanitarnych – planowane prace oraz późniejszy sposób użytkowania nie przewidują czynników szkodliwych dla zdrowia wymagających oczyszczenia ścieków Ilość odprowadzanych ścieków –0,5 m3 / dobę na obiekt Brak emisji zanieczyszczeń
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów Odpady pochodzące z opakowań plastikowych oraz papierniczych Przewidywana ilość odpadów – 0,1 m3 / miesięcznie na obiekt Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń Brak emisji hałasu, promieniowania oraz pola elektromagnetycznego Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi  Brak wpływu na wody powierzchniowe i głębinowe Sposób odprowadzenia wód powierzchniowych oraz wody opadowej z istniejącego i projektowanego dachu powierzchniowo na terenie  Wpływ na gleby – brak gleb chronionych na przedmiotowym terenie inwestycji
Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Comments