Urbanistyka‎ > ‎

MPZP - Wyśmierzyce - Woj. Mazowieckie


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Miasto: Wyśmierzyce, Powiat: Białobrzeski, Województwo: Mazowieckie
Ustala się następujące zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną obszaru objętego planem:
1) budowa i przebudowa funkcjonujących urządzeń infrastruktury technicznej wynikające z realizacji
niniejszego planu nie mogą utrudniać funkcjonowania i czynności eksploatacyjnych urządzeń
naziemnych i podziemnych funkcjonującej infrastruktury technicznej,
2) rozbudowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, wynikające z realizacji niniejszego
5
planu, powinny być prowadzone za zgodą i według warunków technicznych jednostek zasilających
i eksploatujących omawiane urządzenia w porozumieniu z zarządcą tras komunikacyjnych
(terenów) w rozgraniczeniu których urządzenia te mają być lokalizowane,
3) nie dopuszcza się fundamentowania wszelkich obiektów i budowli na funkcjonujących
urządzeniach podziemnych,
4) wszelkie, nowoprojektowane przewody uzbrojenia technicznego, zwłaszcza
o charakterze ogólnolokalnym lub tranzytowym naleŜy lokalizować na terenie ogólnodostępnym,
głównie w granicach ciągów komunikacyjnych.
Dopuszcza się, w przypadkach szczególnych, lokalizację przewodów i urządzeń w/w uzbrojenia
poza liniami rozgraniczającymi (za zgodą właścicieli terenów) pod warunkiem zapewnienia
dostępności celem prowadzenia czynności eksploatacyjnych.
Ostateczny przebieg tras projektowanych przewodów naleŜy ustalić na etapie ich realizacji
w zaleŜności od postępującej zabudowy.
Trasy i skrzyŜowania nowoprojektowanych przewodów uzbrojenia podziemnego
z wszelkimi funkcjonującymi urządzeniami infrastruktury technicznej naleŜy wykonać według
aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych, zwłaszcza z uwzględnieniem skrzyŜowań
i zbliŜeń z sieciami elektroenergetycznymi,
5) przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów zachować aktualnie obowiązujące odległości
bezpieczne, głównie od sieci elektroenergetycznych,
6) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo gospodarczych winno nastąpić z komunalnego, miejskiego
systemu zaopatrzenia w wodę według potrzeb projektowanej zabudowy w ilości szacowanej na
17,16m3/d tj.~0,20 l/s, poprzez rozbudowę funkcjonującej na obszarze objętym planem sieci
wodociągowej wg warunków technicznych określonych przez dystrybutora wody i eksploatatora
sieci.
Ogólna długość projektowanej, w granicach obszaru objętego planem, sieci wodociągowej
szacowana jest na ok.850 m,
7) odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych, z wykorzystaniem naturalnych spadków terenu,
winno nastąpić do miejskiego, komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej bezpośrednio,
poprzez rozbudowę funkcjonujących sieci według potrzeb projektowanej zabudowy i według
warunków technicznych eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej [ogólną ilość ścieków szacuje się
na 16,13 m3/d (0,19 l/s)].
Ścieki z części obszarów planowanej zabudowy przy ciągach komunikacyjnych 1KDD, 2KDD,
3KDD naleŜy odprowadzać do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej, przebiegającej zgodnie ze
spadkiem terenu w kierunku wschodnim do włączenia do projektowanej przepompowni ścieków
/lokalizowanej w granicach linii rozgraniczenia ulicy 1KDL/, tłoczącej ścieki wzdłuŜ północnego
obrzeŜa projektowanej zabudowy /- ok. 530m) do sieci funkcjonującej kanalizacji sanitarnej w ulicy
2 KDL. Ścieki z projektowanej zabudowy przy ulicy 2 KDL naleŜy wprowadzać bezpośrednio do
funkcjonującej kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych, okresowo wybieralnych zbiorników
lokalizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ogólna długość projektowanej, w granicach obszaru objętego planem, sieci grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej szacowana jest na ok.670 m,
8) odprowadzenie wód opadowych z zadaszeń do ziemi winno nastąpić w obszarach
zagospodarowywanych działek.
Z projektowanych utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych ścieki deszczowe infiltrować
naleŜy do ziemi z zachowaniem obowiązujących warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki
wprowadzane do wód powierzchniowych i do ziemi (np. rozsączanie w systemie “infiltrator”,
“azura” itp.) 0,065m3/s.
Alternatywnie dla ciągów komunikacyjnych w obszarach określonych symbolami
w p.7, stosować nawierzchnie aŜurowe. Ogółem ilościowo spływ wód deszczowych
z przestrzeni komunikacyjnej określonych symbolami 1KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD szacuje
się na 56m3. Nie dopuszcza się:
a) zrzutu wód opadowych do systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych
i na wszelkiego rodzaju powierzchnie komunikacyjne,
b) zanieczyszczania wód opadowych związkami mineralnymi, organicznymi
i ropopochodnymi,
6
9) zaopatrzenie w energię cieplną winno nastąpić według zapotrzebowania istniejącej i planowanej
zabudowy w miarę wzrostu zainwestowania, z indywidualnych źródeł ciepła z zachowaniem
wszelkich wymogów ochrony środowiska,
10) składowanie, na terenach planowanego zainwestowania, wszelkiego rodzaju odpadów winno
nastąpić do szczelnych, systematycznie opróŜnianych lub wymienianych pojemników, w pełni
zabezpieczających odpady przed spłukiwaniem wodami opadowymi,
11) zaopatrzenie w energię elektryczną winno nastąpić według potrzeb wynikających
z planowanego zagospodarowania terenu zgodnie z warunkami technicznymi dystrybutora
energii i eksploatatora funkcjonujących sieci.
Comments