Urbanistyka‎ > ‎

MPZP - Gmina Rusinów - Pow. Przysuski - Woj. Mazowieckie


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Lokalizacja: Sołectwa Gminy Rusinów, Pow.Przysuski
1. Plan ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w strefach zabudowy mieszkaniowej i usługowej:
1) obowiązuje lokalizowanie nowej zabudowy na działkach zgodnie z wyznaczonymi na rysunkach planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
2) dopuszcza się możliwość utrzymania, porządkowania, uzupełniania lub wymiany zabudowy w sposób nie kolidujący z ustaleniami szczegółowymi dla danego terenu oraz z uwzględnieniem wartościowego istniejącego otoczenia,
3) obowiązuje zagospodarowanie terenów usługowych w sposób umożliwiający korzystanie z przestrzeni i obiektów przez osoby niepełnosprawne,
4) obowiązuje stosowanie architektury nawiązującej do tradycji budownictwa ziemi mazowieckiej oraz ujednolicenie w obrębie działki kształtów i kolorystyki dachów,
5) plan dopuszcza możliwość lokalizacji budynków w granicy z działką sąsiednią oraz 
w odległości mniejszej niż 4 m od granicy zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach szczególnych,
6) na terenach zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej plan dopuszcza możliwość lokalizacji usług, związanych z działalnością gospodarczą mieszkańców, 
z wyłączeniem domów pogrzebowych,
7) uciążliwość lokalizowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej usług musi być ograniczona do terenu działki ,do której inwestor posiada tytuł prawny,
8) zakaz realizacji ogrodzeń szczelnych oraz z prefabrykatów betonowych od  frontu działek,
9) w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej podział lub scalenie działek jest możliwe tylko pod warunkiem wykonania drogi wewnętrznej 
z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej  lub zapisem o służebności przejazdu,  
10) bramy wjazdowe w ogrodzeniach, usytuowane przy drogach o szerokości mniejszej niż 10 m muszą być cofnięte w stosunku do linii rozgraniczenia tej drogi o minimum 2,0 m,
11) linie ogrodzenia wzdłuż cieków wodnych i rowów melioracyjnych powinny przebiegać w odległości co najmniej 1,5 m od górnej krawędzi skarpy,
12) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej plan nie dopuszcza lokalizacji śmietników i miejsc przeznaczonych do gromadzenia pojemników 
na odpady w linii ogrodzeń od strony dróg i placów publicznych,
13) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy 
i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury określone w przepisach szczególnych 
i odrębnych.
2. W strefie terenów otwartych, oznaczonej symbolem R, gdzie przeznaczeniem   
     podstawowym  są tereny użytkowane rolniczo, plan ustala :
1) ochronę istniejących zadrzewień i drzew śródpolnych,
2) możliwość zalesiania gruntów rolnych o niskiej wartości produkcyjnej,
3) możliwość realizacji sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej 
i związanych z nimi urządzeń,
4) możliwość lokalizowania elementów sieci łączności publicznej, 
5) możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, rozproszonej przy istniejących ciągach komunikacyjnych z uwzględnieniem  warunków zawartych 
w ustaleniach szczegółowych,
6) zakaz lokalizowania ogrodzeń w poprzek rowów, kanałów i wszelkich cieków wodnych oraz zakaz lokalizowania ogrodzeń przy rowach, kanałach i wszelkich ciekach wodnych w odległości mniejszej niż 1,5 m a w Obszarze Krajobrazu Chronionego w  odległości mniejszej niż odległość minimalna wyznaczona w obowiązującym rozporządzeniu wojewody mazowieckiego.  
3. W strefie terenów otwartych, oznaczonej symbolem ZL, gdzie przeznaczeniem podstawowym są lasy, plan ustala :
1) możliwość realizacji sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej 
i związanych z nimi urządzeń,
2) adaptacje istniejących duktów leśnych i możliwość ich modernizacji z przeznaczeniem na ciągi piesze i ścieżki rowerowe.
4. W strefie terenów komunikacji, oznaczonych symbolami: KDZ, KDL, KDD, plan ustala :
1) w obrębie linii rozgraniczających drogi dopuszcza się lokalizacje zieleni, urządzeń związanych z obsługą ruchu takich jak: przystanki komunikacji zbiorowej, pasy postojowe, parkingi, urządzenia związane z utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej po uzyskaniu zgody zarządcy drogi,
2) w liniach rozgraniczenia dróg w strefie zainwestowania wiejskiego  i na terenach komunikacji publicznej dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów np.: kiosków kolportażowych, handlowych lub gastronomicznych oraz  małej  architektury i urządzeń technicznych,
3) obowiązek kształtowania nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.  

Comments