Dzielnica Laski - WarkaDZIELNICA LASKI - Miasto WARKA

Analiza Inwestycyjna terenów miejskich

Przedmiotem opracowania jest Koncepcja Zagospodarowania Terenów w nowej dzielnicy Miasta Warki – Laski. Dzielnica powstała dzięki powiększeniu granic administracyjnych miasta o tereny gminne. Koncepcja jest próbą przedstawienia programu funkcjonalno – użytkowego do dalszych prac planistycznych oraz działań inwestycyjnych, zarówno dla Gminy Warka jak i prywatnych Inwestorów. Analizowany obszar jest w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. W części może zostać przekazany Miastu a w części wystawiony do sprzedaży w ramach przetargu. Tym samym w/w opracowanie ma na celu stworzenie profilu adaptacji terenów wchodzących w skład koncepcji tak aby przyszłe inwestycje współgrały z polityką lokalną oraz przestrzenną Miasta Warka. Z względu na złożoność oraz obszerność granic opracowania Koncepcji, poszczególne sekcje zostały podzielone na Sektory A-H


Projektowany Układ Drogowy

Wstępna analiza sektorów ujętych w opracowaniu uwydatniła dodatkowe możliwość włączenia komunikacji działek /zwłaszcza sektor B/ w szersze założenie obsługi dzielnicy przemysłowej Miasta Warki zlokalizowany na południowy wschód od terenu koncepcji. Założenie konieczności poprowadzenia drogi przystosowanej dla swobodnej obsługi sektora B, gdzie planowana funkcja przemysłowo – usługowa została opisana poniżej, może zostać połączona z ul. Gościewską, wykorzystywanej aktualnie jako droga dojazdowa do strefy przemysłowej. Dzięki poprowadzeniu drogi pomiędzy drogą wojewódzką / Grójec – Warka / a ul. Gościewską, poprzez istniejący przejazd kolejowy, Miasto Warka może uzyskać małą obwodnicę wyprowadzając najbardziej uciążliwy ruch tranzytowy i zaopatrzeniowy samochodów ciężarowych i dostawczych. Proponowanym dodatkowym rozwiązaniem połączenia ul. Gościewskiej wraz z drogą Wojewódzka / Warszawa – Warka / w oparciu o istniejące drogi gminne daje możliwość odciążenia centrum miasta w dwóch strategicznych dla gminy kierunkach.
Pozostała projektowana komunikacja kołowa opiera się na istniejących wyznaczonych i działania ograniczają się na remoncie lub zmiany dróg gruntowych na asfaltowe w celu uzyskania dostępu do projektowanych sektorów.

Projektowana Funkcja Sektorów

Sektor A i B
Sektor A i B powinien zostać połączony w jedną działkę inwestycyjną
Proponowana funkcja przemysłowa nowe technologie
Priorytetową inwestycją dopuszczoną na tym ternie powinna umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy
Wolny obszar o pow. ok. 40,0ha  powinien zostać w pełni przeznaczony pod w/w funkcje przemysłową jako jeden teren inwestycyjny
Teren ten powinien umożliwić rozwój nowej dzielnicy przemysłowej Miasta Warki, wkomponując się tym samym w istniejące sąsiedztwo Browaru Warka oraz tendencji rozwoju usług i małego przemysłu wzdłuż drogi Grójec – Warka

Sektor C 
Teren ten jest zabytkiem, tak wiec powinien zostać odrestaurowany do stanu swojej świetności z przeznaczeniem udostępnienia dla zwiedzających
Koncepcja celowo nie zawiera rozwiązań komunikacji, ponieważ jakiekolwiek działania planistyczne powinny zostać oparte na opracowaniach konserwatorskich oraz badaniach archeologicznych

Sektor D
Sektor D obecnie zainwestowany jest zabudową socjalną i komunalną 
Zgodnie z polityką lokalną władz Miasta Warki teren ten zostanie przeznaczony w pełni pod zabudowę komunalną 
Stan techniczny istniejącej zabudowy nie pozwala na jej renowacje tym samym kontynuacja istniejącej funkcji musiała by zostać rozpoczęta od nowa w oparciu o komunikację przedstawioną w koncepcji wraz z drogą dojazdową

Sektor E
Sektor ten jest terenem zabudowanym obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym nadającym się do remontu
Istniejąca Zabudowa jest wycinkiem szerszego założenia urbanistycznego domów wielorodzinnych tym samym najwłaściwszym wydaje się kontynuacja istniejącej funkcji

Sektor F
Teren częściowo zabudowany jest terenem funkcjonującej szkoły 
Jeśli szkoła nie będzie przeniesiona bliżej centrum miasta i będzie miała możliwość rozwoju opartego o rozbudowę należy kontynuować funkcję istniejącą
Jeśli jednak frekwencja uczniów wykazuje tendencję spadkową należy przewidzieć funkcję usługową dla tego terenu w oparciu o drogę wojewódzką do której teren przylega.

Sektor G
Teren ten wykorzystywany obecnie jako trawiaste boisko powinien w miarę możliwości zostać zainwestowany funkcją sportu i rekreacji podnosząc standard obiektów lokalizowanych w tym sektorze

Sektor H
Został opisany w pkt. 1.3 jako rezerwa terenowa umożliwiająca modernizację i poszerzenie istniejącej drogi 
Comments