Analiza Terenu Osiedla Domów Jednorodzinnych - Bobrowiec - Woj. MazowieckieIstniejące Ukształtowanie Terenu
Przedmiotowa działka nr ewid. 90/26 jest terene płaskim Spadek terenu w kierunku południowo – zachodnim Przewyższenie terenu 0,9m na odcinku 150,0m Istniejące Obiekty Budowlane :Brak, Istniejąca Komunikacja Wewnętrzna: Brak, Działka przylega do ul. Skalnej w części północnej

Istniejące Sieci Uzbrojenia Terenu: Na przedmiotowej działce brak czynnych sieci uzbrojenia terenu Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest nieczynny fragment sieci energetycznej przeznaczony do usunięcia. W działce ulicy Skalnej na fragmencie zlokalizowane są sieci: Wodociągowa, Gazowa, W działce ulicy Skalnej projektowane są sieci: Wodociągowa na pełnej długości terenu przedmiotowej inwestycji 
Gazowa na pełnej długości terenu ul. Skalnej 

Sieci Uzbrojenia Terenu
Sieć Wodociągowa
Projektowana trasa przyszłego przyłącza wodociągowego
Projektowana trasa dla każdego z budynków indywidualnie
Projekt Przyłącza poza opracowaniem wg odrębnej procedury administracyjnej 
Ścieki Sanitarne
Projektowany szczelny zbiornik na kanalizacje sanitarną dla każdego budynku indywidualnie 
Pojemność projektowanego szamba 8,4 m3, dopuszcza się wykonanie szamba 8,8m3 przy zmianie zbiornika z żelbetowego na tworzywo sztuczne bez zmian wymiarów zewnętrznych.
Szamba należy wyposażyć w szczelne pokrywy chroniące przed dostępem wód opadowych oraz wywiewki wentylacyjne z jednostronnym zaworem chroniącym przed zbieraniem wód opadowych z terenu inwestycji.
Projekt zbiornika załączono w opracowaniu Budynku Mieszkalnego Jednorodzinnego indywidualnie w części instalacje sanitarne – stanowiący integralną część opracowanego projektu budowlanego

W związku z potencjalnymi, przyszłymi inwestycjami w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji należy monitorować sytuację związaną z odprowadzeniem wód opadowych przez sąsiednie tereny – inwestycje. W związku z możliwoścą wprowadzenia zabudowy zgodnie z MPZP na terenach sąsiednich, można wprowadzić system wewnętrznej kanalizacji deszczowej w sposób pozwalający na odprowadzenie wód opadowych z całego sektora zamierzenia budowlanego w celu polepszenia jakości chłonności terenów naturalnych. W/w działanie jest formą ukierunkowania dalszych działań wg odrębnych opracowań, uzgodnień i pozwoleń poprzez oddzielne procedury administracyjne – nie będące zakresem powyższego projektu budowlanego – w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku z urbanizowaniem terenów okolicznych w przyszłości W/w zapis spowodowany jest sugestią zawartą w Opinii Komunikacyjnej dotyczącej wód opadowych z terenów projektowanej ulicy Skalnej.
Comments