Analiza Terenu - Domy Jednorodzinne - Warszawa


Przeznaczenie terenu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, 
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego
1) Maksymalna intensywność zabudowy dla działki – 0,8.
2) Maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki – 30%.
3) Maksymalna wysokość budynków – 11m, 3 kondygnacje.
4) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki – 60%.
5) Maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków (dwóch segmentów budynku bliźniaczego) – 25m.
6) Geometria dachu 
7) Ogrodzenia  
8) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu  
9) Obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych – zgodnie z
rysunkiem planu 
10) Kolorystyka i materiały wykończenia elewacji i pokrycia dachów 
11) Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków.
12) Dopuszcza się lokalizację ogrodzeń w linii rozgraniczającej terenu wzdłuż ulicy 4KDD ul. Czerniowiecka, przy dopuszczalnym miejscowym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie większym niż 2m.
13) Ustala się zachowanie i ochronę budynków wpisanych do Ewidencji Konserwatora
Zabytków 
14) Ustala się zachowanie istniejących budynków, oznaczonych na rysunku planu jako budynki do zachowania objęte ochroną w planie 
Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu
1) Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych.
2) Dostępność dla osób niepełnosprawnych
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną
Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych i radiowych sieci telekomunikacyjnych oraz usuwanie odpadów
Zasady obsługi terenu komunikacyjne
1) Warunki obsługi komunikacyjnej 
2) Wskaźniki miejsc parkingowych  
Warunki tymczasowego zagospodarowania
Warunki tymczasowego zagospodarowania 
Stawki procentowe Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

Comments