Analiza Terenów Sportowych - Elbląg


Rodzaj przedsięwzięcia
Faza budowy
Budowa Stadionu Miejskiego wraz z zadaszeniem i boiskiem piłkarskim wraz z infra-strukturą techniczną / oświetlenie sztuczne, nagłośnienie, wewnętrzne systemy: moni-toringu, łączności, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, instalacji elektrycznych i wodo-ciągowych /
Budowie zespołu 5 stref parkingowych dla : widzów, widzów – vip, mediów, zawod-ników, służb porządkowych i ratowniczych
Budowie wjazdów w części północno – zachodniej oraz w części południowej
Budowie nawierzchni utwardzonych dla potrzeb komunikacji pieszej i kołowej
Budowie boiska treningowego z nawierzchnia trawy naturalnej oraz oświetleniem
Budowie infrastruktury zewnętrznej infrastruktury technicznej – sieci: wodociągowa, elektryczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opa-dowych oraz ścieków wg pkt. 5 )
Budowie kubaturowych zespołów wejściowych zintegrowanych z systemem kontroli biletów oraz wstępnej segregacji widzów  ( ukierunkowanie do właściwych sektorów)
Budowa ogrodzenia wydzielonych sektorów komunikacji, stadionu, parkingów
Planowane prace:
o Ogrodzenie czasowe, szczelne oraz przygotowanie placu budowy
o Prace ziemne: wykopy, zabezpieczenia masywu ziem przed osunięciem szczelnymi szczelną palisadą, magazynowanie ziem na terenie własnym z wy-kopów w celu ich późniejszego wykorzystania, niwelacja terenu, wymiana gruntu w warstwach nienośnych i słabonośnych, wprowadzenie nasypów oraz podkładów z tłucznia i chudego betonu – pod drogi i fundamenty, wykopy li-niowe pod infrastrukturę techniczną
o Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
o Roboty konstrukcyjne związane z budową obiektów kubaturowych
o Roboty instalacyjne w budynkach
o Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
o Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
o Roboty w zakresie realizacji różnych nawierzchni utwardzonych
o Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacji i linii energetycznych
Planowane użycie sprzętu budowlanego typu lekkiego i ciężkiego
Planowane magazynowanie na terenie inwestycji materiałów budowlanych
Planowana budowa tymczasowego centrum socjalno – sanitarnego pracowników bu-dowlanych oraz zaplecza biurowego / kontenery modułowe /

Faza Eksploatacji 
Eksploatacja czasowa
o budynku Stadionu Miejskiego 
o parkingów w sekcji media, drużyny, policja
o komunikacji pieszej i kołowej w/w strefach parkingu oraz dla obsługi stadionu
o infrastruktury technicznej: sieci i instalacje zewnętrzne: sieć telekomunikacyjna, sieci i instalacje wewnętrzne: oświetlenie płyty boiska, nagłośnienie
Eksploatacja stała
o Boisko treningowe 
o Sekcja parkingów: widzów i Vip
o Infrastruktura techniczna: sieci i instalacje zewnętrzne: energetyczne, wodno-kanalizacyjne, sieci wewnętrzne; oświetlenie techniczne i monitoring, instalacje wewnętrzne kanalizacja deszczowa i w znikomym stopniu instalacja elektryczna 

       Skala Przedsięwzięcia
Teren inwestycji stanowi prostokąt o wymiarach: granica płd.-płn. ok. 550m, granica wsch-zach ok. 150-220m
Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę stanowi ok. 22%
Powierzchnia przeznaczone pod nawierzchnie utwardzone komunikacji stanowi ok. 54%
o W tym powierzchnie przeznaczone pod parkingi stanowi ok. 44%
o Powierzchnie utwardzonej komunikacji stanowi ok. 10%
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi ok.  24% / w tym większość zieleni izolacyjnej zlokalizowanej wzdłuż granicy wschodniej terenu inwestycji

         Istniejące Otoczenie Terenu Inwestycji
Otoczenie terenu inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie
o Od strony zachodniej – pola uprawne 
o Od strony północnej – pola uprawne
o Od wschodnie – ciek wodny i pola uprawne na 50% długości granicy terenu oraz zabudowania mieszkalne / osiedle domów jednorodzinnych / w odległości od granicy ok. 15,0 – 90,0 m / od proponowanej lokalizacji stadionu ok. 130,0 – 360,0m /
o Od strony południowej – ciąg komunikacji kołowej o średnim natężeniu oraz zespół garażowy w odległości ok. 40,0m
Otoczenie terenu inwestycji w pośrednim sąsiedztwie 
o Strefa 100,0m od proponowanej lokalizacji stadionu – pola uprawne
o Strefa 200,0m od proponowanej lokalizacji stadionu – pola uprawne i zabudowania gospodarcze / ok. 2 gospodarstwa /
o Strefa 300,0m od proponowanej lokalizacji stadionu – planowane inwestycje związane z zabudową mieszkaniową
o Strefa 500,0m od proponowanej lokalizacji stadionu – istniejąca zabudowa mieszkalna 


Comments