Analiza Rozwiązań Budowlanych Dla Terenów Nadrzecznych - Woj. MazowieckieCelem opracowania jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań architektonicznych dla zabudowy na terenach zagrożonych powodzią. Propozycje przedstawiono w formie prostych zasad architektonicznych. Rozwiązania te pozwalają na bezpieczne lokalizowanie budynków na takich terenach. W punkcie Zastosowanie standardów architektonicznych przedstawiono ogólny zarys całego opracowania. Możliwości jego zastosowania w planowaniu przestrzennym przedstawiono w punktach dalszych. Punkty Komunikacja, Poziom Posadowienia Budynków i Technologia stanowią uszczegółowienie podanych zasad do zastosowań w budownictwie na każdym z terenów ujętych przez standardy urbanistyczne jako budowlane.
Standardy architektoniczne balansując pomiędzy urbanistyką a technologią stanowią małą część złożonego problemu zabudowy na terenach zalewowych, tym samym powinny być rozpatrywane łącznie ze standardami urbanistycznymi i technologicznymi.

W opracowaniu przedstawiono zbiór formuł pozwalających na lokalizację zabudowy w sposób bezpieczny na terenach zagrożonych powodzią. W związku ze złożonością charakterystyki terenów zagrożonych skutkami zalewania, zróżnicowaniem terenów województwa oraz koniecznością opracowania prostych i czytelnych reguł standardów architektonicznych, wyselekcjonowano jeden z wielu możliwych do przyjęcia parametrów powodzi. Kryterium opracowania dobrych praktyk oparto na podstawie, będących w opracowaniu, map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Zgodnie z treścią opracowywanych materiałów, łatwo dostępnym parametrem określającym skalę powodzi stanie się zasięg i głębokość zalewu. Bazując na przyjętych podziałach stref głębokości w przedziale do 0,5 m, 0,5-2,0 m i 2,0-4,0 m opracowano główne założenia dla zabudowy. Ograniczając zakres dobrych praktyk w celu maksymalnego ich uproszczenia skupiono pełną uwagę na terenach dopuszczonych pod zabudowę wg standardów urbanistycznych. Dodatkowe elementy opracowania w zakresie komunikacji, infrastruktury czy informacji przestrzennej potraktowano jako elementy uzupełniające rozwiązania standardów urbanistycznych i technologicznych. Przyjęte kategorie posadowienia pozwoliły na opracowanie spójnych zasad dla każdego rodzaju obiektu. Oczywiście kryterium dopuszczenia funkcji dla zabudowy na terenach zalewowych zostało pominięte jako działania z zakresu urbanistyki. W celu czytelnego przekazu standardów architektonicznych dla terenów zalewowych, przyjęte kategorie posadowienia zabudowy oraz wytycznych ich ochrony przedstawiono w sposób graficzny jako uzupełnienie części opisowej. Przedstawione propozycje mają na celu zabezpieczenie mienia i ludzi przed każdym rodzajem powodzi. 

Comments