Analiza Osiedla Zabudowy Mieszkalnej Wielorodzinnej - Pow. Pruszkowski

Istniejące Ukształtowanie Terenu
Teren charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu
Przewyższenia na pełnej płaszczyźnie tereny dochodzą do 3,0m na przestrzeni 200m
Brak znaczących różnic w ukształtowaniu terenu oraz przeszkód mogących mieć w pływ na ograniczenia komunikacji
Przedmiotowa działka jest terenem nieużytkowanym 
Przedmiotowy teren położony jest ponad rzędna sąsiednich stawów hodowlanych ok. 2,5m na całej długości granicy oznaczonej w części granicznej symbolem C-H
 
Istniejąca Komunikacja Wewnętrzna
Brak istniejącej komunikacji wewnętrznej

Istniejący Zjazd
Przedmiotowy teren obsługiwany jest przez istniejący zjazd z ul.Stawowej
Zjazd wykonano jako nawierzchnię asfaltową
Istniejący zjazd zlokalizowany jest częściowo na działce drodze gminnej, częściowo na przedmiotowym terenie inwestycji

Istniejące Obiekty Budowlane
Brak istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące Sieci Uzbrojenia Terenu
W trakcie wizyty lokalnej na terenie inwestycji nie zauważono elementów uzbrojenia terenu na powierzchni 
Zgodnie z mapą do celów projektowych istniejąca infrastruktura techniczna to fragmenty nieczynnych sieci uzbrojenia terenu ( prawdopodobnie pozostałość po zabudowaniach, kiedyś występujących na tym terenie ) w zakresie:
o Wodociąg 
o Kanalizacja 
o Zbiorniki na nieczystości ciekłe
o Kable energetyczne
o Zbiorniki podziemne 1,5x2,0m
Na terenie inwestycji występują czynne sieci i przyłącza:
o Kanalizacji deszczowej 
o Przyłacze energetyczne
o Sieć oświetlenia ulicznego

Opis Przewidywanych Zmian w Zagospodarowaniu Terenu

Wyburzenia
Brak

Modyfikacje Zieleni
Do tomu I załączono inwentaryzację zieleni
Istniejąca zieleń: przeważające nawierzchnie trawiaste oraz występują krzewy i drzewa
Projektowana inwestycja w sposób ograniczony ingeruje w istniejący drzewostan poprzez jego kosmetyczne przycięcie do maksymalnej wysokości 3,0m pozwalając tym samym na użytkowanie ul. Olimpijskiej jako drogi pożarowej
W celu przeprowadzenia planowanej inwestycji należy uzyskać zgodę właściwych jednostek na wycinkę i regulację drzew
Dodatkowo w trakcie prac budowlanych należy wykonać zabezpieczeń i korekt istniejącego drzewostanu w celu polepszenia warunków bytowych roślin
W/w działania będą regulowane odrębną procedurą administracyjną i odrębnymi pozwoleniami na korektę istniejącego drzewostanu do wykonania poprzez koncesjonowana firmę w czasie przewidzianym do w/w prac

Demontaż Sieci Uzbrojenia Terenu
Demontaż dotyczy opisanych w pkt. 2.1.5 nieczynnych i fragmentarycznych elementów uzbrojenia terenu jako elementy zbędne i niewykorzystywane
Przekładki istniejące przyłącza energetycznego, sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej na podstawie wytycznych dysponentów.
Likwidacja drenażu rolniczego występującego na terenie inwestycji

Obiekty Przeznaczone do Dalszego Użytkowania
Brak

Charakterystyka zabudowy
Horyzontalna forma brył budynków
Wysokość zabudowy poniżej okolicznych dominant
Integracja budynków z terenami zielonymi poprzez dachy zielone
Kolorystyczne podkreślenie horyzontalności elewacji powoduje rozwarstwienie wizualne rozwarstwienie bryły budynku zmniejszając jego odczuwalną wysokość
Budynki stanowi integralną część większego założenia urbanistycznego, osiedla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej
Utrzymanie proporcji istniejącej zabudowy okolicznej
Projektowane garaże zaprojektowano w częściach podziemnych ograniczając do minimum ilość miejsc parkingowych na powierzchni
Wszystkie elementy budynków i zagospodarowania terenu przystosowano dla osób niepełnosprawnych.
Zaprojektowany zespół stanowi punktowe budynki mieszkalne wielorodzinne 

Funkcja i Podział
Podstawowa funkcja budynków – mieszkalna wielorodzinna i niezbędne usługi osiedlowe
Uzupełniająca funkcja budynków – obiekty i urządzenie infrastruktury technicznej oraz garaże podziemne dla projektowanej funkcji podstawowej 
Brak funkcji dopuszczalnej ( wg MPZP )
Podzielono nazwy budynków pod względem późniejszych możliwości podziału administracyjnego: budynki np.: B1B2 stanowiące jednolitą formę architektoniczną ( jednolitą w konstrukcji ) posiada 2 klatki schodowe oznaczone B1 i B2 jako 2 niezależne jednostki mieszkalne wielorodzinne
W/w podział został opracowany z względu na konieczność rozdzielania przyłączy gazowych dla każdej jednostki mieszkalnej


Układ Komunikacyjny
Projektowany układ komunikacyjny oparto na istniejącym zjeździe z ul. Stawowej (10KDD )
Dodatkowy istniejący dojazd awaryjny zlokalizowany jest w granicy terenu inwestycji oznaczony symbolem M – N, służącym obecnie jako wjazd na teren inwestycji, w/w jego funkcja zostanie zachowana z względu na możliwość dojazdu awaryjnego do zabudowań sąsiednich dla służb ratowniczych
Teren inwestycji zostanie ogrodzony i wyposażony w zespół wejściowych w formie ogrodzenia  
Zaprojektowano ciągi komunikacji kołowej i pieszej zgodnie
Ciągi komunikacji kołowej zakończono sięgaczami o wymirach12,5x12,5m
Skrzyżowanie ciągów komunikacji kołowej wykonano pod kątem zbliżonym do kata prostego, jako plac jezdny, forma ronda wewnętrznego jest oznaczeniem graficznym nawierzchni
Obiekty budowlane zlokalizowano w odległości min. 6,0m od komunikacji kołowej
Szerokość ciągów pieszych zaprojektowano w szerokości min.1,5m
Szerokości ciągów komunikacji zaprojektowano w szerokości 6,0m
Miejsca Parkingowe:
o Zgodnie z wytycznymi MPZP ( 1 m.p. lub garażowe na 1 lokal mieszkalny ) zapewniono w garażach podziemnych w ilości 368 m.p. dla 368 lokali mieszkalnych
o Dodatkowo w garażu przewidziano dodatkowe miejsca uzupełniające dla funkcji mieszkalnej i usługowej ( pracowników ) – 4 m.p.
o Na poziomie terenu zaprojektowano 20 m.p. dla funkcji usług
o Razem 392 m.p.
Miejsce tymczasowego zatrzymania zapewniono dla pojazdu obsługi urządzeń przed budynkiem
Zaprojektowano w formie pętli ( obwodowo ) drogę pożarową o szerokości > 4,0m
Comments