Analiza Możliwości Adaptacyjnych Zabytku -- Pow. Cieszyński
Istniejące Komunikacja Wewnętrzna
Teren posiada wewnętrzną komunikację pieszą – alejki żwirowe
Teren posiada wewnętrzną komunikację kołową w części północno – zachodniej – powierzchnie asfaltowe i betonowe
Istniejący zjazd na teren inwestycji z ul. Słonecznej
Dodatkowy wjazd do istniejącego garażu z ul. Mickiewicza w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Słoneczną
2 miejsca parkingowe w istniejącym budynku – garażu obsługiwany w/w zjazdem 

Istniejące Obiekty Budowlane 
Teren zabudowany jest zespołem 3 obiektów oraz 1 budowli
Budynek adaptowany 
o Budynek o powierzchni zabudowy – 454 m2
o Ilość kondygnacji – 2 / wg rej. budynków / - w czasie rozpoznania inwentaryzacji stwierdzono brak stropu użytkowego pomiędzy parterem a poddaszem nieużytkowym
o Ściany murowane
o Przeznaczenie: budynek jednorodzinny
o Nr ewid. bud. – 5;284/7;2

Budynek sąsiedni 
o Budynek o powierzchni zabudowy – 288 m2
o Ilość kondygnacji – 3,5 /wg rej. bud./ szczegółowo: 3 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe
o Ściany murowane
o Przeznaczenie budynek na cele niemieszkalne ale w czasie rozpoznania inwentaryzacji stwierdzono że jest użytkowany jako budynek jednorodzinny 
o Nr ewid.bud. – 5;284/7;1
Budynek wyburzany
o Budynek o powierzchni zabudowy – 109 m2
o Ilość kondygnacji 1 naziemna
o Ściany murowane 
o Przeznaczenie na cele niemieszkalne
o Nr ewid.bud. – 5;284/7;3
Komin – dawnej kotłowni 
o Komin o wysokości około 16,00m
o Ceglany
o Stanowi część powierzchni zabudowy budynku adaptowanego
Istniejące Sieci  
Teren posiada uzbrojenie terenu w media zasilające istniejącą zabudowę
Sieć wodociągowa – w ulicy Mickiewicza
Sieć energetyczną – od strony ulicy Słonecznej
Sieć gazową – w południowo-wschodniej części terenu z ulicy Mickiewicza
Sieć Kanalizacji sanitarnej w części północnej 
Dodatkowo w części północno – wschodniej zlokalizowana jest Kanalizacja Deszczowa - nieczynna

Wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków 
o Zapotrzebowanie na wodę – 3,5 m3 / dobę
o Jakość wody – woda zgodna z normatywami wody wodociągu miejskiego
o Jakość ścieków sanitarnych – prace wykonywane w adaptowanym i projektowanym budynku nie przewidują czynników szkodliwych dla zdrowia wymagających oczyszczenia ścieków sanitarnych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej
o Ilość odprowadzanych ścieków – 3,0 m3 / dobę
Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych
o Brak emisji zanieczyszczeń 
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
o Odpady pochodzące z opakowań plastikowych oraz papierniczych 
o Przewidywana ilość odpadów – 0,5 m3 / miesięcznie
Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń
o Brak emisji hałasu, promieniowania oraz pola elektromagnetycznego
Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi 
o Brak wpływu na wody powierzchniowe i głębinowe
o Sposób odprowadzenia wód powierzchniowych oraz wody opadowej z istniejącego i projektowanego dachu w sposób istniejący – do istniejących rynien zewnętrznych
o Wpływ na gleby – poprzez zmniejszenie istniejącej powierzchni zabudowy, poprzez wyburzenia oraz powiększenie powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do istniejących terenów utwardzonych, wpływ zostanie zredukowany w stosunku do stanu istniejącego
Poprzez zmniejszenie powierzchni zabudowy oraz powierzchni utwardzonych na rzecz powierzchni biologicznie czynnej całość inwestycji polepszy lokalne środowisko w stosunku do obecnego stanu istniejącego.
Planowana adaptacji i rozbudowa istniejącego budynku nie wpływa negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Comments