Analiza Inwestycji Lokalizacji Zakładu Utylizacji Odpadów

Jednym z wymogów złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, na podstawie art. 3 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227). Karta Informacyjna Przedsięwzięcia musi zawierać podstawowe dane, /w uproszczeniu/:
a) Rodzaju, skali i usytuowania
b) Powierzchni zabudowy 
c) Rodzaju Technologii
d) Ewentualnych Wariantach Przedsięwzięcia
e) Zapotrzebowania na media
f) Ilość wprowadzanych substancji do środowiska
g) Możliwym trans granicznym oddziaływaniu inwestycji
h) Informacje o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

c) Rodzaj Technologii
Technologia utylizacji
o Przekształcanie termiczne
o Przewóz i załadunek
o Obieg powietrza do spalania i spalin
o Obieg popiołów i powstałych odpadów
Rodzaje oraz przewidywane ilości utylizowanych odpadów
o Niebezpiecznych
o Bezpiecznych
o Biomasy
Rodzaje oraz przewidywane ilości produkowanej energii
o Elektrycznej 
o Cieplnej
o Bilans produkcji energii w stosunku do zapotrzebowania 
o Sposób odprowadzenia nadmiaru produkowanej energii
Technologia towarzysząca
o Obieg wodno – parowy
o System oczyszczania spalin
Etapowanie inwestycji – w zakresie technologicznym
Obsługa komunikacyjna
o Ilość wymaganych przez technologie miejsc parkingowych i postojowych do obsługi na terenie inwestycji
o Ilość samochodów osobowych - w ilościach sztuk/dobę
o Ilość samochodów ciężarowych – w ilościach sztuk/dobę
o Lokalizacja wjazdu i wyjazdu
Dodatkowe dane dla budynku
o Powierzchnia zabudowy
o Wysokość zabudowy
o Przewidywana kubatura
o Przewidywana konstrukcja przedsięwzięcia
o Powierzchnia dróg i placów do obsługi przedsięwzięcia
Informacja dotyczące użytej technologii w kontekście najlepszych, dostępnych rozwiązań stosowanych w Polsce, Krajach UE, Świata

e) Zapotrzebowanie na media
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię
o Elektryczną
o Cieplną 
o Gazową
o Paliw płynnych 
o Paliw stałych
Ilości i sposób odprowadzenia ścieków:
o Socjalno – bytowych
o Technologicznych
o Kanalizacji deszczowej – nawierzchni jezdnych utwardzonych
o Kanalizacji deszczowej budynków
Przewidywane zapotrzebowanie na wodę
o Do celów technologicznych
o Do celów socjalno – bytowych
o Innych przewidzianych przez technologię

Comments