Sita Shakti Kavya Marathi_INDEX

Marathi - मराठी 

SITA SHAKTI KAVYA, SSK        i.e. Sita’s Empowerment Anthology

        
  
https://sites.google.com/site/sitashaktimarathi/home/sita-shakti-kavya-marathi-all-videos
   
VIDEO/ AUDIO TRACKS        CHANGE LANGUAGE                     E-BOOK
CHAPTERS INDEXसर्ग १: प्रस्तावना
गीत: १. सीतेच्या हो मधुर स्मृति ,लव-कुश  जन्मी गूढ मती

गीत: १. शुभ दिन,२. जनकपूरात सीता-राम, ३. कोणी  मला माझे राम भेटवा हो, ४. त्यागिले मज  श्री रामांनी

गीत: १. प्रेमांकुर चाहुल,२. लेकुरवाळी सीता३. सोहळा४. कर्म श्लोक, ५. मिलन विना ना चैन,६. विरही सीता  


गीत: १. कवठ  फळ प्रसंग , सृष्टि बोध ,नारी-जीवन  धर्म , पति कर्तव्य

गीत: १. लव-कुशांचें उष्टावण,२. प्रभू चे स्मरण३. याला कधी श्री राम @ लव-कुशांचा वाढदिवस४. सीता विरह५. लव-कुश शैशव बालपण,६. लव-कुश संवंगडी,७. चैत्र,८. मं-नवरात्र घटस्थापना,९. चैत्र गौरी पूजन, १०.मंदोदरी ची ओटी, .सुवर्ण -मृग

गीत: १. सीता राम पुनर्मीलन, राम व रावण युद्ध पश्चात ह्या सर्गात सीता व रामाच्या पुनर्मिलनाच्या घटनेचे वर्णन आहे,२. श्री रामांचा वानरांना धर्मोपदेश३. आनंदाचे गीत

गीत: १. जीवन सार,२. ऋषी वाल्मीकींना विनंती३. लव-कुश अवतार कार्य उद्दिष्ट४. जतन५. आत्मा-परमात्मा मिलन

गीत: १. व्यतीत होती विरहक्षण,२. पिता राम नामाचा महिमा

सर्ग ९: प्रभू प्रीत

गीत: १. प्रभु चे प्रेम,२. अनेक रूप प्रभु प्रीती३. मन: शांति४. एकरूप५. हरी चे सत्यरूप,६. परमेश्र्वराचे प्रेममय मूळ स्वरूप,७. परमेश्र्वर अनुभूती,८. अनंत विभूति


सर्ग १०: मंत्र

गीत: १. मन,२. राम मंत्र जप३. ईश स्मरण४. ईश्र्वर-भक्ति विधी५. भक्तिसागर,६. भक्तिचा आनंद,७. देव्हारा,८. प्रभू प्रतिमा,९. प्रिय भक्त१०.आत्मा मन संवाद

सर्ग ११: शिशु पालन पोषण

गीत: १. शिशु प्रेम,२. संगोपन,३. आईचे  दुग्ध,४. आईच्या दुधाचे गुण,५. ते शहाणे उभय पुत्र,६. विविध योनीतील मातांना उपदेश,७. नित्यदर्शन,८. हे  करुणाकर

सर्ग १२: आत्मप्रगतीचे मापदंड गीत: १. आत्मप्रगतिचे  मापदंड ,आत्म- ज्ञान ,ज्ञानार्जन, सत-उद्योग, गृहस्थ-आश्रम, परमार्थ, सृष्टि, मुक्त काळ  बंधनातून, दैवी संसार,२. सृष्टिशी एकरूपता   


सर्ग १३: जीवन चक्र

गीत: १. जीवन-मृत्यु  चक्र (काळाचा हिसका ),२. क्षणिक  जीवसृष्टि,३. स्मृति लता,४. अमृत तत्व

सर्ग १४: सत्कर्म गीत: १. सत्कर्म साधना ,२. सत्कर्मांचें  गुण,३. सत्कर्मांचें प्राण,४. सत्कर्म बाण,५. हरीचे  काम,६. सादचित्त


सर्ग १५: त्रिगुण

गीत: १. त्रिगुण ,साधु ,डमरू ,कंठ नील ,त्रिशूल , शक्ति-गुण ,लक्ष्मी  माँ ,मुक्ती-गुण ,सीता माँ ,ज्ञान उपासना , राधा-भक्ति ,तांडव नृत्य


सर्ग १६: आत्मशक्ति

गीत: १. आत्मशक्ती,२. प्रभू  ध्यास,३. आत्मचिंतन,४. जीव विस्तार,५.  आत्मशक्ती उपयोग,६. वन दंपत्तिना आत्मविकास बोध, सृष्टि-वृक्ष, ब्रह्म नाद, सत्य, धर्म,प्रेम, शांति,७. सतसंग,८. गंगा सत्याची,९. आत्म-शक्तीचे रंग प्रदर्शन,१०. जीव आणि  आत्म्याचे स्वरूप


सर्ग १७: अहं चा त्याग

गीत: १. श्रेष्ठ कोण,२. अहं चा  त्याग,३. पुन: जन्म,४. प्रार्थना,५. नावाडी,६. विनय,७. सूत्रधार,८. क्षमा-याचना


सर्ग १८: सदगुरु

गीत: १. सद्गुरू,२. भक्तावरील प्रेम,३. आश्रम दिनचर्या,४. होडी,५. सद्गुरू ची वाणी,६. अंतरिक गुण,७. संताचे  लक्षण,८. सत्कर्म लता,९. विश्व माझे घर,१०. गुरू माउली दर्शन,११. प्रभु तिथे आत्मा इथे,१२. गुरूमाऊली


सर्ग १९: प्रभुचा संसार

गीत: १. पाहतो तुला मी,२. प्रभुचा संसार,३. साथ,४. प्रभु कार्य,५. प्रभु दर्शन,६. हाक,७. चित्त,८. मानव प्रेम,९. नट-खट लव-कुश,१०. शिकलेला धडा


सर्ग २०: सत्श्रम

गीत: १. सतश्रम,२.  समृद्धी,३. कार्य गुणवत्ता,४. जीवन शुद्धि


सर्ग २१: पुत्र - पौत्री सुखाय यज्ञमंत्र

गीत: १. तुच माझा जीव,२. श्री राम प्रभू चे  वायुरूप दर्शन,३. युवा विकासासाठी समाजाचे प्रोत्साहन,४. अनहद,५.  पुत्र- पौत्री सुखाय यज्ञमंत्र जप,६. विरहिणी


सर्ग २२: प्रशासन बोध

गीत: १. सांचा हे दरबार,२. सच्चाई,३. प्रशासक हेतु मार्गदर्शन,४. जन विकास


सर्ग २३: प्रोत्साहन

गीत: १. सुंदर स्वप्ने ,२. नवीन  वळण,३. जीवन रस,४. दिव्य कर्म,५. सफलता,६. मिळुनी सारे जण


सर्ग २४: श्रीराम लाव -कुश मिलन गीत: १. श्री राम लव -कुश मिलन,२. ज्ञानचक्षु,३. आत्म्याचा चा प्रवास,४. दीन दयाळा,५. ब्रह्मदर्शन,६. सर्वव्यापी स्वरूप,७. क्षमायाचना


सर्ग २५: शक्तिरूपिणी  सीता दर्शन

गीत: १. शक्तिरूपिणी सीता माँ दर्शन,२. सीतेची स्तुति


Subpages (29): View All