สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


     ประเทศเวียดนาม     หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกเวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวยาว และ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือและใต้ แต่มีภูเขาที่มีป่าหนาทึบแค่ 20% เวียดนามเป็นหนึ่งในสิบหกประเทศทั่วโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด โดยมีพันธุ์ไม้ 13,000 ชนิด และพันธุ์สัตว์กว่า 15,000 ชนิดลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง เป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84% ตลอดปี มีปริมาณฝนจาก 120 ถึง 300 เซนติเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ° ถึง 37 °เวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาว 3,260 กิโลเมตร มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (Exclusive EconomicZone) 1 ล้านตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่แหล่งน้ำในประเทศและเขตน่านน้ำ 226,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 87,375,000 คน มีค่า GDP รวม 251.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ GDP ต่อประชากร คือ3,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

     เวียดนามเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรประมงสมบูรณ์แต่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงอย่างเต็มที่ เวียดนามมีทรัพยากรประมงที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 4.2 ล้านตันต่อปี โดยสามารถให้จับได้ในปริมาณ1.7 ล้านตันต่อปี แต่เรือประมงเวียดนามมีศักยภาพทำการประมงเพียง 960,000 ตัน และเป็นการทำ ประมงบริเวณชายฝั่ง
สมรรถนะของกองเรือประมงเวียดนามไม่สมดุลกับปริมาณทรัพยากรประมง และเป็นกองเรือขนาดเล็กจึงไม่สามารถทำการประมงนอกชายฝั่งได้ ทำให้ทรัพยากรประมงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก เวียดนามไม่มีนโยบายให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำของตน จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องในเวียดนามเนื่องจากความไม่เพียงพอของวัตถุดิบ แม้แต่ในปัจจุบัน โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำของเวียดนามเองก็มีวัตถุดิบป้อนโรงงานไม่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)Fishing boats on Cat Ba Island'sเพียงพอ ทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ประกอบการแปรรูป ส่งผลให้ต้นทุนในการหาวัตถุดิบมาป้อนโรงงานสูงกว่าปกติ ประกอบกับเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำของเวียดนามไม่ทันสมัยทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงในเวียดนามต่ำกว่าประเทศอื่นๆ


Comments