เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ
 
ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ
          หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า "เทคโนโลยี" และอีกหลายคนคงรู้จักคำว่า "ชีวภาพ" แล้ว หากแม้ไม่คุ้นเคยนักก็อาจนึกไปถึงชีววิทยา หรือความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต  แต่เทคโนโลยีชีวภาพหมายความว่าอย่างไรนั้น  ลองสังเกตสิ่งรอบตัวดังต่อไปนี้
          เวลาที่เราผ่านบริเวณโรงงานผลิตแป้ง เช่นแป้งมันสำปะหลัง   บางทีเราต้องกลั้นหายใจเนื่องจากกลิ่นรุนแรงมาก กลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นแป้งแต่เป็นกลิ่นจากเชื้อจุลินทรีย์นานาชนิดที่มาอาศัยน้ำทิ้งจากโรงงานเป็นอาหาร น้ำทิ้งก็เสียไปโดยไร้ประโยชน์  และยังก่อปัญหา  คือ สภาพแวดล้อมของโรงงานเสื่อมโทรมลงจากภาวะเน่าเหม็นดังกล่าว ที่จริงแล้วโรงงานอาจแก้ปัญหาน้ำเสีย  และนำเอาน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น นำไปหมักทำก๊าซชีวภาพ นั่นก็คือ นำไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์บางชนิดที่เลี้ยงไว้ในถังเพื่อนำเอาก๊าซที่ผลิตขึ้นมาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ นี่คือ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอย่างหนึ่ง

          ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่มาจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  มีความสำคัญมากสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ยากจน ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยเคมี ในการทำปุ๋ยหมักให้ได้รวดเร็วและมีคุณภาพดี เราต้องใส่ตัวเร่งปุ๋ยหมักเข้าไปเพื่อให้เกิดการหมักเป็นปุ๋ยได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น  ตัวเร่งปุ๋ยหมักก็คือ จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเศษวัสดุเกษตรทำให้ได้ปุ๋ยที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้เป็นอาหารได้ดียิ่งขึ้น การทำปุ๋ยหมักก็คือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอีกอย่างหนึ่ง แม่บ้านสมัยนี้เวลาซักผ้าเหนื่อยน้อยกว่าแม่บ้านสมัยก่อน  เนื่องจากสมัยนี้มีผงซักฟอกไม่ต้องใช้สบู่ถูเหมือนเดิม ผงซักฟอกสมัยใหม่มีส่วนประกอบที่เรียกว่า เอนไซม์ เป็นตัวย่อยสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับเสื้อผ้า  ทำให้ผ้าสะอาดได้เร็วการใช้เอ็นไซม์ก็คือ การใช้ผลิตผลของเทคโนโลยีชีวภาพ

          ในปัจจุบันนี้  แพทย์สามารถนำน้ำเชื้อกับไข่มาผสมกันในหลอดทดลองและใส่ตัวอ่อนกลับเข้าไปให้แม่ตั้งท้องได้สำเร็จ เทคโนโลยีตัวอ่อนเช่นนี้ไม่ใช่แต่จะใช้ได้กับคนเท่านั้น   แต่สามารถใช้กับสัตว์เศรษฐกิจได้ด้วย  นักวิทยาศาสตร์สามารถนำเอาตัวอ่อนของวัวพันธุ์ดีจากต่างประเทศมาถ่ายฝากเข้าไปในวัวพันธุ์พื้นเมือง ทำให้ตั้งท้องตกลูกออกมาเป็นลูกวัวพันธุ์ดีได้ การฝากท้องเกิดนี้ไม่ใช่มีแต่ในเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้น  แต่เกิดขึ้นได้จริงๆและนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การปศุสัตว์เป็นต้น นี่ก็คือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเช่นเดียวกัน
          เราจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีชีวภาพก็คือการใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลิตผลของมันให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า เช่น ผงซักฟอกชนิดใหม่ที่มีเอนไซม์ การทำปุ๋ยไว้ใช้เองจากวัสดุเกษตรเหลือทิ้ง เช่นฟางข้าว และมูลสัตว์ การขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เช่น ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์แทนที่จะปล่อยทิ้งให้เน่าเหม็น และการถ่ายฝากตัวอ่อนสัตว์เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดีมาไว้ใช้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิม เป็นต้น
 
ขอบเขตและรากฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ
          เทคโนโลยีชีวภาพมีขอบเขตที่กว้างมากครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีที่ใช้ในเกษตรกรรมจนถึงอุตสาหกรรม การแพทย์ การผลิตพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อมของเรา เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ รวมทั้งผลิตผลจากไขมัน เช่น นม น้ำมัน และยารักษาโรค ล้วนจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูป และเพิ่มคุณค่าของสินค้าต่างๆ ที่มาจากสิ่งมีชีวิต หรือ ที่ใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตล้วนจัดเป็นเทค-โนโลยีชีวภาพเช่นเดียวกัน
          วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จัดเป็นรากฐานของเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์นี้ประกอบด้วยความรู้หลายแขนง  ที่สำคัญคือ เคมีของสิ่งมีชีวิต หรือที่เรียกว่า ชีวเคมี อันว่าด้วยส่วนประกอบต่างๆ  และการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของมันความรู้ที่สำคัญอีกแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นรากฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ  คือ จุลชีวศึกษา อันเป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากหรือที่เรียกว่าจุลินทรีย์ ซึ่งมีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ บัคเตรี รา และไวรัส เป็นต้น
 

          นอกจากจะอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้ว เทคโนโลยีชีวภาพยังอาศัยความรู้ด้านวิศวกรรมอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรรมกระบวนการ อันหมายถึง การผลิตสินค้าในระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการออกแบบ การสร้างโรงงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าเหล่านี้
          เรารู้จักใช้เทคโนโลยีชีวภาพมานานแล้วการปลูกพืชและการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสมและการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จักมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  การหมักดองสุราก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้มาจากการที่เรารู้จักส่าหมักสุรา  ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่โบราณกาลในปัจจุบัน อุตสาหกรรมหรือกิจการหลายๆอย่าง  ล้วนใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จักมานานแล้ว เช่น การฟอกหนังสัตว์ การทำขนมจีน การทำน้ำปลาและซีอิ๊ว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนจัดเป็นกรรมวิธีที่ผลิตสินค้า อันมีวัตถุดิบที่มาจากสิ่งมีชีวิต  นอกจากนี้กรรมวิธีอื่นๆ เช่น  กรรมวิธีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียก็เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์
 
อ้างอิง
 
Comments