เมนูจานด่วน

          
                                        อาหารจานด่วน>>
                                                   Fast food
>>>

ข้าวผัดหมู/ไก่
fried rice with Pork/Chicken
 
ข้าวผัดกุ้ง/ปลาหมึก
Shrimp Fried Rice./Squid

ข้าวผัดรวมมิตร
Mixed Fried Rice

ข้าวผัดทะเล
                                              
      Seafood fried rice


                                                   
                                                    ข้าวผัดปู       
                                                    Crab fried rice.

ผัดกระเพราหมูสับ
Fried pork chop basil

    
ผัดกระเพราะกุ้ง/ปลาหมึก
Fried shrimp chop basil./Squid

 
ผัดกระเพรารวมมิตร
Fried mixed chop basil
 
ผัดกระเพราทะเล
Fried seafood chop basil

ผัดเครื่องแกงหมู/ไก่
hot Thai curry with pork/chicken
 
ผัดเครื่องแกงกุ้ง
hot Thai curry with shrimp
 
ผัดเครื่องแกงรวมมิตร
hot Thai curry with mixed
 
 
 
 
 
ผัดเครื่องแกงทะเล

hot Thai curry with seafood
 
ผัดเครื่องแกงหมูป่า
hot Thai curry with Boar
 
ผัดน้ำพริกเผาหมู/ไก่
pork fried with chilies/Chicken
   
ผัดน้ำพริกเผากุ้ง/ปลาหมึก
 prawns fried with chilies./Squid
   
 ผัดน้ำพริกเผารวมมิตร
 mixed
fried with chilies
    
ผัดน้ำพริกเผา
ทะเล

seafood fried with chilies

หมูผัดผงกระหรี่/ไก่
Fried  pork with curry powder/chicken.
 
กุ้งผัดผงกระหรี่/ปลาหมึก
Fried prawns with curry powder/Squid.
 
ผัดผงกระหรี่รวมมิตร
Fried
mixed with curry powder
 
ผัดผงกระหรี่ทะเล                                                
Fried seafood with curry powder.
 
ปูผัดผงกระหรี่
Fried crab with curry powder
ผัดพริกหมู/ไก่ 
Stir-fried Pork with paprika./chicken
 
ผัดพริกกุ้ง/ปลาหมึก 
Stir-fried prawns with paprika./Squid
 
ผัดพริกรวมมิตร
Stir-fried mixed with paprika

ผัดพริกทะเล
Stir-fried seafood with paprika

ผัดขี้เมาหมูราดข้าว/ไก่
Fried drunken with pork/chicken

ผัดขี้เมากุ้งราดข้าว/ปลาหมึก
Fried drunken with prawns./Squid


ผัดขี้เมารวมมิตรราดข้าว

Fried drunken with mixed.
 
ผัดขี้เมาทะเลราดข้าว
Fried drunken with seafood 
 
อาหารประเภททอด
    หมูทอดกระเทียมพริกไทยราดข้าว
    Plain rice deep fried pork with garlic and pepper.

   
    กุ้งทอดกระเทียมพริกไทยราดข้าว
    Plain rice deep fried prawns with garlic and pepper.

    
   ทะเลทอดกระเทียมพริกไทยราดข้าว
    Plain rice deep fried seafood with garlic and pepper.
    
  
   ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยราดข้าว
   Plain rice deep fried Squid with garlic and pepper.
 
  
   ปลากระพงทอดราดข้าว
   Plain rice deep fried Snapper with garlic and pepper.
 
  
   ไก่ทอดกระเทียมพริกไทยราดข้าว
    Plain rice deep fried  Chicken with garlic and pepper.

  
    กบทอดกระเทียมพริกไทยราดข้าว

     Plain rice deep fried  frog with garlic and pepper.
 
  
   ไข่เจียว
   Omelette.
 
   ไข่ดาว
    Fried egg.
ผัดซีอิ้วหมู/ไก่
Stir soy sauce Pork/Chicken.

ผัดซีอิ้วกุ้ง/ปลาหมึก
Stir soy sauce Shrimp./Squid.

ผัดซีอิ้วรวมมิตร
Stir soy sauce Mixed.

ผัดซีอิ้วทะเล
Stir soy sauce Seafood.                                       

 (เส้นใหญ่ ,หมี่ขาว ,หมี่เหลือง)
 (Noodles,White noodles,Yellow noodles.)


ผัดไทยกุ้งแห้งPad Thai Dried shrimp.

ผัดไทยกุ้งสด/ปลาหมึก
Pad Thai Shrimp./Squid.

ผัดไทยรวมมิตร
Pad Thai mixed.ผัดไทยทะ
เล
Pad Thai seafood.
ราดหน้าหมูChinese style fried kaoyteow with pork.

ราดหน้ากุ้ง/ปลาหมึก
Chinese style fried kaoyteow with prawns.


ราดหน้ารวมมิตร
Chinese style fried kaoyteow with mixed.


ราดหน้าทะเล
Chinese style fried kaoyteow with seafood.

                                                                                
(เส้นใหญ่ ,หมี่ขาว ,หมี่เหลือง,หมี่กรอบ)
(Noodles,White noodles,Yellow noodles,Crispy Yellow noodles)

                                                                                    

สุกี้น้ำ/แห้งหมู
Suki pork.

สุกี้น้ำ/แห้งกุ้ง/ปลาหมึก
Suki
shrimp./Squid.

สุกี้น้ำ/แห้งรวมมิตร
Suki mixed

                                                      สุกี้น้ำ/แห้ง ทะเล

                                                     Suki seafood.
ผัดคะน้าหมูกรอบราดข้าว
Stir-fried Kale with crisp-fried pork.

ผัดพริกหมูกรอบราดข้าว
Stir-fried with crisp-fried pork.


ผัดกระเพราหมูกรอบราดข้าว

Stir-fried crisp-fried pork chop basil.


เครื่องแกงหมูกรอบราดข้าว

hot Thai curry with crisp-fried pork.

หมูกรอบผัดผักบุ้งไฟแดงราดข้าว
Stir-fried morning glory, red light with crisp-fried pork.
อาหารประเภทปลา


ผัดพริกปลากระพงราดข้าว
Snapper fried with chilies.

ผัดกระเพราปลากระพงราดข้าว
Fried Snapper chop basil.


ปลากระพงผัดฉ่าราดข้าว
Cha-fried Snapper.


ปลากระพงผัดคึ่นฉ่ายราดข้าว
Signup fried Snapper with Chai


ปลากระพงผัดเกี่ยมฉ่ายราดข้าว

Fish Fry concerning Yom Chai.


ผัดเครื่องแกงปลากระพงราดข้าว
hot Thai curry with Snapper.


ผัดน้ำพริกเผาปลากระพงราดข้าว


Snapper fried with chilies.


ปลากระพงผัดผงกระหรี่ราดข้าว
Fried Snapper with curry powder.


ราดหน้าปลากระพง
Chinese style fried kaoyteow with Snapper.


ผัดพริกปลาดุกราดข้าว
Catfish fried with chilies.


ผัดกระเพราปลาดุกราดข้าว
Fried Catfish chop basil.


ผัดเครื่องแกงปลาดุกราดข้าว
hot Thai curry with Catfish.

Comments